badania przed ciaza

Badania przed ciążą

Zanim zajdziesz w ciążę

Jeżeli decyzja o zajś­ciu w ciążę jest planowana, warto się do niej odpowied­nio przy­go­tować. Przed ciążą zad­baj o swoją akty­wność fizy­czną oraz zdrową i pełnowartoś­ciową dietę.

Ćwiczenia fizy­czne poz­wolą uniknąć bólów mięśniowych, skrzy­wień krę­gosłupa, a także dolegli­wości sta­wowych. Reg­u­larna gim­nastyka z pewnoś­cią usprawni też poród. Spac­ery i marsze na świeżym powi­etrzu, biegi, pły­wanie, a także jazda na row­erze wzmoc­nią mięśnie.

Zwróć też uwagę na to, co jesz. Właś­ciwa dieta – wzbo­ga­cona w kwas foliowy (który należy zaży­wać przez 34 miesiące przed poczę­ciem dziecka) zmniejsza ryzyko pojaw­ienia się wad układu ner­wowego dziecka. Kwas foliowy zawarty jest między innymi w warzywach zielono­list­nych, wątróbce cielęcej, fasoli, soczewicy i owocach. Oprócz kwasu foliowego kobi­eta planu­jąca ciążę powinna zad­bać o dostate­czną ilość wit­a­min i min­er­ałów: wapń, który jest niezbędny do tworzenia tkanki kost­nej (wys­tępuje w mleku oraz jego przetworach, rybach, orzechach, soi oraz rośli­nach strączkowych), białko, które jest budul­cem komórek i tkanek orga­nizmu (wys­tępuje w mięsie, dro­biu rybach, jajach, pro­duk­tach mlecznych i orzechach). Oprócz tego, dieta powinna uwzględ­niać spoży­cie pełnoziar­nistego pieczywa, makaronów, ryżu, oleju i wody (najlepiej nie­ga­zowanej ok.1,5 litra dzi­en­nie). Planu­jąc ciążę należy ograniczyć spoży­cie cukru. Lekarz może również zale­cić przyj­mowanie dodatkowych wit­a­min, zaw­ier­a­ją­cych pokaźną dawkę wit­a­min z grupy B oraz żelaza.

Jeżeli starasz się o dziecko weź pod uwagę następu­jące rady:

 • Ogranicz zaży­wanie ogóln­o­dostęp­nych leków.
 • Odwiedź stom­a­tologa i wylecz zęby ponieważ próch­nica może stać się źródłem zakaże­nia, które doprowadzi do infekcji u płodu i spowodować poród przedwczesny.
 • Przes­tań palić i twój part­ner niech także rzuci pale­nie. Niko­tyna może przy­czynić się do bezpłod­ności lub jej ograniczenia.
 • Unikaj miejsc, gdzie jesteś narażona na wdy­chanie dymu papierosowego.
 • Nie pij alkoholu.
 • Ogranicz spoży­cie kawy.
 • Zre­dukuj stres – zrównoważ pracę i odpoczynek.
 • Unikaj hałasu o dużym natężeniu.
 • Unikaj kon­taktu z kotami, dzięki temu ustrzeżesz się przed toksoplazmozą.
 • Zad­baj o swo­jego part­nera i jego dietę – niech to, co spożywa będzie wzbo­ga­cone tym wszys­tkim, co zaleca się spoży­wać kobiecie w ciąży.

Niezbędne min­i­mum

Do niezbęd­nego min­i­mum w zakre­sie przeprowadzenia badań przed ciążą należą najprost­sze bada­nia lab­o­ra­to­ryjne takie jak mor­folo­gia krwi i badanie moczu. Dzięki mor­fologii krwi (najpowszech­niejszemu bada­niu), lekarz może określić ogólny stan zdrowia kobi­ety. We krwi można wykryć zapale­nia, zatru­cia oraz inne pro­cesy i zmi­any chorobowe zachodzące w organizmie.

W wynikach przeprowad­zonego bada­nia krwi można odczy­tać wartość RBC, czyli ilość krwinek czer­wonych – defini­u­jąca zdol­ność przenoszenia tlenu, wartość WBC, czyli ilość białych krwinek – jeżeli jest zwięk­szona, zwraca uwagę na zakaże­nia, które wys­tępują w orga­nizmie. Mor­folo­gia wykazuje również pro­cen­tową zawartość krwinek w sto­sunku do pełnej krwi (hema­tokryty) oraz ilość płytek krwi, które uczest­niczą w pro­ce­sie krzep­nię­cia krwi.

Z kolei badanie moczu wykazuje niejed­nokrot­nie pota­jem­nie prze­b­ie­ga­jące choroby dróg moc­zowych i pęcherza moc­zowego, które muszą zostać wyk­luc­zone przed zajś­ciem w ciążę.

W moczu można wykryć obec­ność krwi, białka, biliru­biny, glukozy i ace­tonu, (wskazu­jące na {text:soft-page-break} zakaże­nie układu moc­zowego lub cukrzycę), bak­terii oraz innych form komórkowych, które mogą wskazy­wać np. na choroby nerek.

Bada­nia przed ciążą

Niezbędne min­i­mum nie gwaran­tuje wyk­luczenia wszys­t­kich chorób – trzeba je uzu­pełnić bada­ni­ami ginekologicznymi:

 • USG narządu rod­nego, które wykryje wszelkie niez­god­ności w budowie i funkcjonowa­niu narządów rod­nych (USG może wykryć przy­czynę niepłodności)
 • USG piersi
 • cytolo­gia, czyli badanie infor­mu­jące o zmi­anach nowot­worowych, które mogą prze­rodzić się w nowotwór, np. nadżerkę
 • badanie bak­te­ri­o­log­iczne, czyli badanie sprawdza­jące czys­tość pochwy
 • określe­nie poziomu hor­monów płciowych, a także hor­monów tar­czycy w surow­icy krwi

Pozostałe bada­nia, które świadoma mam powinna przeprowadzić przed zajś­ciem w ciążę:

 • Badanie określa­jące grupę krwi oraz współczyn­nik Rh zarówno twoj jak i two­jego part­nera. Badanie to jest dlat­ego ważné, ponieważ w przy­padku, gdy kobi­eta ma współczyn­nik Rh-​, a part­ner Rh-​, może wys­tąpić kon­flikt sero­log­iczny. Dochodzi do niego wtedy, gdy dziecko odziedz­iczy po ojcu dodatni współczyn­nik Rh. Prob­lem ten, na ogół nie wys­tępuje w trak­cie pier­wszej ciąży.
 • Poziom glukozy.
 • Krzepli­wość krwi. Infor­ma­cje związane z poziomem krzepli­wości krwi, mogą być bardzo istotne w przy­padku, gdy na wczes­nym etapie ciąży wys­tępują krwaw­ienia, które często są objawem zagraża­jącego poronienia.
 • Badanie na obec­ność anty­genu Hbs (HbsAg) pomaga wykryć, czy kobi­eta jest nosi­cielką wirusa żół­taczki wszczepi­en­nej (WZW typu B).
 • Badanie na obec­ność wirusa HIV. To badanie jest obow­iązkowe, jed­nak należy zas­tanowić się, czy nie jesteś w grupie ryzyka. Warto wykonać to badanie, gdyż kobi­eta nosząca HIV wymaga pod­czas ciąży szczegól­nej opieki lekarskiej.
 • Badanie na obec­ność prze­ci­w­ciał tok­so­plaz­mozy, czyli pasożyt­niczej choroby ludzi i zwierząt. Może stać się ona przy­czyną poronienia.
 • Badanie na obec­ność prze­ci­w­ciał wirusa cytome­galii ataku­jącego przede wszys­tkim gruc­zoły śli­nowe, jak również może być wyniszcza­jący lub nawet śmiertelny dla płodu.
 • Bada­nia na obec­ność prze­ci­w­ciał róży­czki. Jeśli nie prze­chodz­iłaś róży­czki w swoim życiu, podob­nie jak odry – warto się zaszczepić min­i­mum 3 miesiące przed poczęciem.
 • Bada­nia hor­mon­alne tar­czycy, jeśli będą wskazy­wały na niedoczyn­ność, płod­ność może być zmniejszona.
 • Bada­nia gene­ty­czne, które należy rozważyć jeżeli kobi­eta przekroczyła 35 rok życia i planuje dopiero pier­wszą ciążę. Bada­nia te należy również wykonać, jeśli kobi­eta urodz­iła już dziecko z wadą gene­ty­czną lub w przy­padku, gdy w rodzinie miały miejsce choroby genetyczne.

Jeżeli part­nerzy planują poczę­cie dziecka w sezonie jesi­enno – zimowym, warto o zaszczepi­e­niu się prze­ci­wko grypie. Dzięki szczepi­once, można uchronić się przed zachorowaniem i złagodzić objawy choroby, dodatkowo ryzyko cięż­kich powikłań pogry­powych jest znacznie mniejsze. Szczepi­e­nie powinno nastąpić min­i­mum dwa miesiące przed zajś­ciem w ciążę.

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

 • 1. Re: Badania przed ciążą

  Unikaj kon­taktu z kotami, dzięki temu ustrzeżesz się przed toksoplazmozą. tak i najlepiej zabic biednego kota. a wystarczy ze kuwete pupila bedzie sprzatal maz-partner i nie ma ryzyka zakazenia chyba ze ktos zje ta kocia kupe

  Gravatar użytkownika: iwunka63 11 lat temu iwunka63

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony