badania w czasie ciąży2

Badania w czasie ciąży

Tagi

Gdy już wiesz, że zosta­niesz mamą, musisz nastawić się na całą serię badań oraz znacznie częst­sze wiz­yty w gabinecie gineko­log­icznym. Ciąża to czas, w którym kobi­eta jest pod szczególną ochroną lekarzy, jest to czas, w którym dbasz nie tylko o siebie ale też o swo­jego malucha. Dlat­ego warto wiedzieć kiedy i jakie bada­nia należy wtedy przeprowadzić.

5 – 8 tydzień ciąży

W tym okre­sie kobiecie zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • na grupę krwi i Rh
 • na prze­ci­w­ci­ała Rh
 • cyto­log­icznego
 • mor­fologii krwi
 • moczu
 • cukru we krwi na czczo
 • WR (odczyn Wassermanna)
 • prze­ci­w­ciał HIV
 • HBs
 • ciśnienia krwi
 • ogól­nego
 • wzrostu
 • piersi
 • wagi ciała
 • indeksu wagi
 • ph wydzieliny pochwowej

Jeżeli nie zro­biłaś przed ciążą bada­nia na prze­ci­w­ci­ała róży­czki i tok­so­plaz­mozy to również jest odpowiedni czas na ich przeprowadzenie.

10 – 14 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • moczu
 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała

Do badań uzu­peł­ni­a­ją­cych należy badanie USG.

1618 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • mor­fologi krwi
 • moczu
 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała

Do badań uzu­peł­ni­a­ją­cych należy badanie na prze­ci­w­ci­ała Rh.

20 – 22 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • moczu
 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała
 • USG

Do badań uzu­peł­ni­a­ją­cych należy bada­nia na prze­ci­w­ci­ała toksoplazmozy.

24 — 26 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • moczu
 • cukru we krwi na czczo
 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała

2830 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • mor­fologii krwi
 • moczu
 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała

Do badań uzu­peł­ni­a­ją­cych należy badanie na prze­ci­w­ci­ała Rh.

3234 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • moczu
 • ciśnienia krwi

36 – 37 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • mor­fologi krwi
 • WR
 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała
 • ruchów płodu
 • tętna płodu
 • ph wydzieliny pochwowej

Do badań uzu­peł­ni­a­ją­cych należy badanie na prze­ci­w­ci­ała Rh, prze­ci­w­ci­ała tok­so­plaz­mozy, badanie USG.

38 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała
 • ruchów płodu
 • tętna płodu

39 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • ciśnienia krwi
 • wagi ciała
 • ruchów płodu
 • tętna płodu

40 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • moczu
 • ciśnienia
 • wagi ciała

 • ruchów płodu

 • tętna płodu

41 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • ciśnienia
 • wagi ciała

 • ruchów płodu

 • tętna płodu
 • USG
 • KTG

42 tydzień ciąży

Zaleca się przeprowadze­nie badania:

 • ciśnienia
 • wagi ciała

 • ruchów płodu

 • tętna płodu
 • USG

Cele poszczegól­nych badań:

Grupę krwi i czyn­nik Rh określa się po to, by wyk­luczyć kon­flikt sero­log­iczny, a w przy­padku, gdy się już pojawi, można w odpowied­nim cza­sie podać prze­ci­w­ci­ała do uniknię­cia groźnych powikłań w roz­woju dziecka. Warto zawsze mieć przy sobie ory­gi­nał bada­nia w przy­padku, gdy trzeba będzie przeprowadzić trans­fuzję krwi.

Hbs — jest to test na nosi­cielstwo zapale­nia wątroby typu B. W przy­padku, gdy wynik będzie dodatni, zaraz po urodze­niu dziecka, lekarze podadzą mu immunoglob­u­linę, która zapo­b­iega zakażeniu.

Mor­folo­gia krwi – służy oce­nie stanu zdrowia jak również wyk­lucze­niu ane­mii oraz infekcji. Jeżeli hemo­glo­bina jest niska, lekarz zaleca zwykle przyj­mowa­nia preparatów wielowit­a­minowych lub tylko żelaza.

Badanie moczu pozwala na sprawdze­nie, czy nerki kobi­ety pracują praw­idłowo i czy nie ma zapale­nia układu moc­zowego. Jeżeli w moczu jest cukier, trzeba będzie sprawdzić, czy kobi­eta nie cho­ruje na cukrzycę.

WR, czyli odczyn Wasser­manna – jest to badanie krwi pozwala­jące wykryć kiłę. Kobi­eta powinna zabrać ostatni wynik tego bada­nia do szpi­tala na czas porodu.

Badanie glukozy polega na bada­niu krwi określa­ją­cym w niej poziom glukozy. To pozwala wykryć ewen­tu­alną cukrzycę.

Cytolo­gia polega na pobra­niu nabłonka z szyjki macicy, a następ­nie sprawdze­niu go pod mikroskopem pod kątem zmian nowotworowych.

Posiew pozwala określić stan bak­te­ri­o­log­iczny pochwy i szyjki macicy. Ewen­tu­alne wykryte drob­nous­troje leczy się jeszcze w trak­cie trwa­nia ciąży.

KTG polega na założe­niu na brzuch mamy spec­jal­nych pasów z czu­jnikami. Jest to badanie, które pozwala mon­i­torować pracę serca dziecka i skur­cze macicy.

Pomiar ciśnienia krwi – praw­idłowy wynik to poniżej 14090. Jeśli ciśnie­nie jest wyższe, skon­tak­tuj się z lekarzem, gdyż może to być objaw zatru­cia ciążowego (gestozy).

Badanie ultra­sono­graficzne (USG) – dzięki temu bada­niu można ustalić przewidy­wany czas porodu oraz określić ewen­tu­alne niepraw­idłowości w budowie macicy. Badanie jest bez­pieczne zarówno dla dziecka jak i dla mamy.

Kobi­ety, które ukończyły 35. rok życia powinny wykonać bada­nia pre­na­talne w celu wykrycia ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych płodu. Bada­nia te dzieli się na inwazyjne oraz niein­wazyjne. Do tych pier­wszych należy USG oraz badanie krwi pobier­anej od matki. Nato­mi­ast do drugiej grupy badań należy biop­sja tro­foblastu, amniop­unkcja, kor­do­cen­teza. Są to bada­nia, które niosą za sobą ryzyko utraty ciąży, ponieważ wiążą się z pobraniem z macicy mate­ri­ału do badań. Dlat­ego wykony­wane są one tylko w spec­jal­isty­cznych placówkach.

Niek­tóre wady wrod­zone można wykryć poprzez anal­izę stęże­nia sub­stancji we krwi matki.

Kiedy naty­ch­mi­as­towo udać się do lekarza lub na pogotowie?

 • gdy wys­tępują plamienia lub nagle zaczęłaś krwawić, nawet jeśli nie odczuwasz przy tym żadnego bólu
 • gdy wys­tępuje nieusta­jący ból brzucha
 • gdy masz prob­lemy z widzeniem
 • gdy wymio­tu­jesz, masz biegunkę lub wysoką gorączkę
 • gdy wys­tępuje obrzęk twarzy, nóg i rąk
 • gdy odczuwa się jakiekol­wiek inne, niepoko­jące objawy

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony