Bobomigi

Tagi

Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca jest trafne, ponieważ małe dzieci wcale nie są nieme – doskonale potrafią porozu­miewać się z otocze­niem, jed­nak nie za pomocą słów, a przy pomocy prostych gestów — języka migowego.

Orga­ni­zowane są liczne kursy dla rodz­iców prag­ną­cych nauczyć się bobomigów, jed­nak niewielu z nich może poz­wolić sobie na udział w zajęciach.

Bobomigi to nie tylko forma komu­nikacji z niemowlę­ciem, ale także klucz do świata ciszy – za pomocą języka gestów (migów) możemy naw­iązać łączność z osobami głuchymi.

W drugiej połowie XX wieku, tłu­macz amerykańskiego języka migowego zwró­cił uwagę na niesłyszą­cych rodz­iców, którzy znacznie szy­b­ciej porozu­miewają się ze swoimi dziećmi niż rodz­ice bez wady słuchu i nieposługu­jący się językiem migowym.

Bada­nia, które rozpoczął przy­czyniły się do stworzenia metody sign2baby, która do Pol­ski trafiła pod nazwą bobomigi.

Metoda sign2baby, czyli bobomigi

Metoda sign2baby zakłada, że mózg człowieka jest gotowy do komu­nikacji z najbliższymi i otacza­ją­cym go światem o wiele szy­b­ciej niż poz­wolą na to narządy mowy, które ksz­tałcą się dopiero około drugiego roku życia. Rodz­ice często starają się poz­nać potrzebę dziecka poprzez inter­pre­tację jego płaczu i krzyku po intu­icyjne dzi­ała­nia komu­nika­cyjne — nie zawsze jed­nak jest to możliwe i nie zawsze rodz­i­com to się udaje.

Zwolen­nicy sign2baby przy­taczają liczne przykłady ośmiomiesięcznych dzieci (a niejed­nokrot­nie i młod­szych), które za pomocą migów i gestów wskazują na swoje emocje, prag­nienia, potrzeby. Wynika to z tego, że kon­trolowanie licznych mięśni odpowiedzial­nych za mowę jest znacznie trud­niejsze niż opanowanie ruchów rąk. Dziecko może powiedzieć nam o swoich potrze­bach dopiero około drugiego roku życia, a za pomocą bobomigów może uczynić to znacznie szybciej.

Metoda sign2baby polega na stop­niowym, sys­tem­aty­cznym i kon­sek­went­nym wprowadza­niu znaków w trak­cie wykony­wa­nia codzi­en­nych czyn­ności oraz pod­czas zabawy z dzieck­iem. Żelazna zasada tej metody brzmi: kiedy migamy, należy mówić! Przykład­owo, gdy chcesz nakarmić dziecko, trzeba powiedzieć: teraz będziemy jeść i wykonu­jesz gest wskazu­jący na tę czyn­ność, czyli np. głaszczesz pierś. W ten sposób niemowlaczek zaczyna kojarzyć słowa z wyko­nanym gestem.

Efekty stosowa­nia metody sign2baby

Korzyści płyną­cych ze stosowa­nia metody sign2baby jest bardzo wiele. Dziecko, z którym komu­nikowano się w okre­sie niemowlę­cym za pomocą bobomigów, rozwija się lep­iej i szy­b­ciej oraz ma wyższy współczyn­nik IQ (ilo­razu inteligencji) o około 10 – 12 punk­tów niż jego rówieśnicy, których rodz­ice stosowali trady­cyjną metodę komunikacji.

Trzeba również zwró­cić uwagę na to, że bobomigi są świet­nym ćwicze­niem syn­chro­niza­cji lewej półkuli móz­gowej — odpowiedzial­nej za log­iczne myśle­nie i mowę z półkulą prawą odpowiedzialną za myśle­nie przestrzenne i obra­zowe. Według autorki pol­skiego pro­jektu bobomigów, miganie poprzez syn­chro­niza­cję półkul prowadzi do lep­szej koor­dy­nacji oko – ręka, a także polep­sza pamięć, rozwija wyobraźnię oraz zdol­ność kon­cen­tracji. Oprócz tego nauka czy­ta­nia, pisa­nia, liczenia przy­chodzi znacznie łatwiej, a ryzyko dyslek­sji u dziecka jest minimalne.

Język gestów ma wpływ na rozwój intelek­tu­alny dziecka jak i emocjon­alny – łatwiej będzie mu wyrażać emocje. Przykuwa­jący uwagę gest uczy dziecko inter­pre­tować go jako formę przekazu, dlat­ego z cza­sem doskonale rozu­mie język niewer­balny — rozpoz­naje nas­troje innych osób poprzez mimikę i mowę ciała.

Metoda sign2baby nie ma na celu przyspieszenia roz­woju dziecka. Owszem, amerykańskie bada­nia wykazały, że dzieci miga­jące zaczy­nają mówić wcześniej, jed­nak trzeba dać dziecku czas. Nie jest to metoda na wychowanie geniusza, jest to po prostu mądra i rozwi­ja­jąca zabawa, przy­goda oraz {text:soft-page-break} ciekawe doświad­cze­nie dla dziecka i jego rodziców.

Bada­nia prowad­zone przez psy­chologów i ling­wistów wykazały również, że bobomigi korzyst­nie wpły­wają na rozwój językowy i ruchowy.

Inne korzyści płynące z metody migania:

 • wczesna komu­nikacja i lep­sza więź z rodzicami
 • przyspiesze­nie pro­cesu mówienia
 • mniejsze frus­tracje (dziecko, które szy­b­ciej zaczyna rozu­mieć, że za pomocą migów można osiągnąć więcej niż płaczem)
 • bogat­sze słown­ictwo (około dwulet­nie dziecko zna więcej słów niż jego rówieśnicy o ponad 50, a zasób słown­ictwa u trzy­latka, który migał, jest taki sam jak zasób słów cztero­latka, który komu­nikował się z rodzi­cami trady­cyjną metodą)
 • więk­sze zain­tere­sowanie książkami
 • więk­szy rozwój wyobraźni
 • zwięk­sze­nie pewności siebie (to, ze trak­tu­jemy nasze dziecko wcześniej jako bardziej poważné i takie, z którym można się porozu­mieć powoduje, że lep­iej i pewniej czuje się ono w kon­tak­tach z innymi)
 • rozwój zdol­ności manualnych

Proste gesty

Wprowadzanie gestów i sym­boli do życia dziecka można rozpocząć już od pier­wszych dni jego życia. Jed­nak nie warto się z tym spieszyć, ponieważ maleństwo dopiero około szóstego miesiąca życia będzie potrafił naślad­ować pokazy­wane mu znaki. To wtedy także w naszym niemowlaczku obudzi się zain­tere­sowanie otocze­niem i prag­nie się z nim porozumiewać.

Ucząc dziecko gestów, można sko­rzys­tać ze słown­ika znaków języka migowego, jak również można stworzyć samej własny zestaw gestów i sym­boli zrozu­mi­ały dla malucha. Pamię­ta­jmy o tym, że dziecko może nauczyć się miesięcznie zaled­wie pięć znaków, a po 1 – 2 miesią­cach samo może zacząć migać do mamy i taty, syg­nal­izu­jąc swoje potrzeby. Najwięcej znaków dziecko przyswaja między dziesią­tym a osiem­nastym miesiącem życia. Po tym cza­sie gesty i znaki zanikają na rzecz mowy.

Przykład­owe bobomigi:

Jeść – zbliżaj do ust dłoń zwiniętą tak, jak­byś w koniuszkach trzy­mała cukierek

Pić – symu­lowanie picia ze szk­lanki (gest niemal iden­ty­czny, jed­nak bez uży­cia szklanki)

Spać – obie ręce złóż mod­litewnie do które­goś z policzków, następ­nie przechyl w tę samą stronę głowę zamyka­jąc oczy

Przy­tu­lać – owiń ręce dookoła swo­jego ciała, podob­nie jak­byś się przytulała

Mleko – trzy­maj zwiniętą rękę z kciukiem do góry, otwieraj i zamykaj tak jak­byś doiła krowę

Wyjść – wyciąg­nij zwiniętą rękę i obra­caj dłonią tak, jak­byś przekrę­cał (okrągłą) klamkę

Pod­sta­wowe zasady języka gestów:

 • rozpoczy­namy miganie wtedy, gdy dziecko zacznie się inten­sy­wniej intere­sować komunikowaniem
 • gdy migamy – mówimy
 • kon­sek­went­ność w miganiu
 • sys­tem­aty­czność migania
 • migaj w nat­u­ralny sposób
 • zaan­gażuj rodz­inę do miga­nia z dzieckiem
 • migaj zawsze na linii wzroku dziecka
 • wprowadzaj tylko te migi, które są dla ciebie ważné
 • gdy dziecko zacznie migać, pamię­taj, że zasłużyło na pochwałę
 • obser­wuj dziecko w cza­sie migania
 • migi należy utrwalać
 • jeżeli chcesz nauczyć dziecko miga­nia, musi ono zrozu­mieć pow­iązanie, a oprócz tego uży­waj ekspresji twarzy i języka całego ciała, by zrozu­mie­nie było łatwiejsze
 • nie zmieniaj migów – uży­waj tych, które dziecko się już nauczyło
 • bądź cier­pliwa i nie okazuj niezadowolenia
 • jeżeli dziecko stworzy własny znak, gest uży­waj go
 • miganie ma stać się okazją do dobrej zabawy

Zas­tosowanie sign2baby

Metoda sign2baby ma sze­rokie zas­tosowanie. Miganie sto­suje się:

 • w rodz­i­nach wielojęzycznych
 • w żłobkach i przedszkolach
 • w szpi­ta­lach dziecięcych
 • jako część warsz­tatów ter­apeu­ty­cznych i samorozwojowych
 • w przy­padku dzieci z syn­dromem Downa, a także autyzmem, poraże­niem móz­gowym, upośledze­niem zdol­ności uczenia się lub dziedz­icznym syn­dromem alkoholowym
 • jako środek komu­nikacji dla dzieci, które prze­chodzą różné formy leczenia i zna­j­du­ją­cych się w różnych stanach zdrowot­nych (np. poop­er­a­cyjne stany hamu­jące mowę, skutki uboczne chemioterapii)

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …

 • pierwsza pomocDziesiąty miesiąc

  W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony