ból brzucha u dziecka

Ból brzucha u dziecka

Tagi

Gdy niemowlę głośno płacze, a Ty nie wiesz czego to przy­czyna, w pier­wszej kole­jności sprawdź czy to cza­sem nie „atrakcje” powodowane bólem brzucha lub kolkami. Co może być przy­czyną bólu brzucha u dziecka?

Przy­czyną bólu brzucha u dziecka może być:

 • zapale­nie wyrostka robaczkowego objawia się bólem w okol­icy prawego bio­dra, jed­nak często jest to ból trudny do zlokali­zowa­nia. Ból często zaczyna się w okoli­cach pępka, a dopiero później wędruje w oko­lice prawego pod­brzusza – ból nasila się pod­czas zgi­na­nia prawej nogi. Później pojaw­iają się nud­ności i wymioty. Jeżeli zauważymy takie objawy należy niezwłocznie skon­sul­tować się z lekarzem — może być kon­iczna naty­ch­mi­as­towa inter­wencja chirurgiczna.
 • uraz brzucha spowodowany upad­kiem lub uderze­niem. Jeżeli ból nie ustępuje, a dodatkowo wys­tępują wymioty ist­nieje możli­wość, że zostały uszkod­zone organy wewnętrzne. Konieczna jest naty­ch­mi­as­towa kon­sul­tacja lekarska
 • wgło­bi­e­nie jelita zdarza się zwykle u kilku­miesięcznych chłopców. Objawia się sil­nym, napad­owym bólem brzucha (podob­nym do bólu przy kolce jeli­towej), gwał­townym płaczem, krzykiem, pod­ku­laniem nóżek. Po około 2 – 3 min­u­tach bólu następuje 15 minut prz­erwy, po tym cza­sie pojawia się kole­jny atak. Objawami napadu są też wymioty, a w cza­sie pomiędzy atakami dziecko jest blade, zmęc­zone i senne. Konieczna jest naty­ch­mi­as­towa kon­sul­tacja lekarska
 • pasożyty (owsiki, glisty) mogą wywoły­wać ból brzucha, jed­nak zdarza się to rzadko. Nawraca­jące i rozlane bóle brzucha nasi­la­jące się zwykle po jedze­niu mogą być spowodowane przez pasożyty. Konieczna może być kuracja przepisana przez lekarza.
 • wady roz­wo­jowe mogą przy­czynić się do pojaw­ienia się bólu brzucha u dziecku.
 • nowot­wory np. tor­biel jajnika
 • uchyłek kręt­niczym Meck­ela, czyli pozostałość prze­wodu pęp­kowo — jeli­towego (około 5 – 6 cm dłu­gości) zna­j­du­jąca się na koń­cowym odcinku jelita krętego. Może być to przy­czyna bólów brzucha, a sug­erować może objawy ostrego zapale­nia wyrostka robaczkowego, wrzodów żołądka lub chorób zapal­nych jelit,
 • choroba wrzodowa żołądka i dwu­nast­nicy ( {text:bookmark} Zapale­nie błony śluzowej żołądka. Heli­cobac­ter pylori) związana jest z zakaże­niem bak­terią Heli­cobac­ter pylori, którą zwykle nabywa się od rodz­iców. U dzieci bardzo małych choroba wrzodowa pojawia się niezwykle rzadko.
 • kolka, która objawia się przede wszys­tkim bardzo głośnym krzykiem dziecka (nawet kilka godzin). Po tym cza­sie dziecko najczęś­ciej zasypia przy piersi matki. Gdy chcemy uspokoić dziecko w trak­cie ataku kolki musimy zmieniać jego pozy­cje. Jeśli dziecko leży na ple­cach uśmiecha­jmy się do niego i czule do niego mówmy. W jakimś stop­niu ból uśmierzy masowanie stóp i łagodne ich rozcieranie. Można też maleństwo położyć na brzuszku, pod którym można umieś­cić ter­mo­for lub wygrzaną pod żelazkiem pieluszkę – w tej pozy­cji można masować dziecku plecki. Warto też przy­tu­lać dziecko w cza­sie ataku kolki. Jeśli kolki wys­tępują już od dłuższego czasu, matka powinna prze­myśleć swoją dietę – być może dziecku nie służą pokarmy wzdy­ma­jące np. fasola, groch, kapusta, kalafior lub po prostu smażone dania — dieta karmiącej matki powinna być lekkos­trawna. Dziecku może pomóc podanie naparu z rumi­anku, a także herbatki lub kro­ple prze­ci­wkolkowe (dostępne w każdej aptece).
 • skręt jądra wys­tępuje razem ze skrętem powrózka nasi­en­nego wokół osi długiej. Skręt jądra jest stanem nagłym (spon­tan­icznym), który wys­tępuje zwykle u dzieci i młodzieży głównie wskutek dłu­gotr­wałego ruchu i lek­kich urazów. Objawami skrętu jądra jest nagły naras­ta­jący ból jadra oraz jego obrzmie­nie, promieniowanie bólu do pach­winy, a cza­sem właśnie do pod­brzusza, moc­zowodu i nerek Do pozostałych objawów należy podrażnie­nie jamy otrzewnej, które charak­teryzuje się bladoś­cią powłok skórnych, nud­noś­ci­ami, wymio­tami i niekiedy wstrząsem, nie wys­tępuje jed­nak gorączka.
 • ciąża poza­maci­czna jest możliwa u nas­to­let­nich dziew­cząt. Trzeba ją także uwzględ­nić w wywiadzie lekarza i rodz­iców z córką. Pyta­nia zadawane nie wprost (np. kiedy miałaś ostat­nią miesiączkę? mogą pomóc w ustal­e­niu przy­czyny bólu brzucha.
 • uwięźnięta przepuk­lina, która jest niepraw­idłowym przemieszcze­niem narządów jamy brzusznej poza anatomiczne jamy brzusznej. W dziecińst­wie przepuk­lina powodowana jest wrod­zonymi zaburzeni­ami powłok jamy brzusznej. Niezbędna jest kon­sul­tacja z lekarzem.
 • skręt jelita cienkiego
 • zapale­nie pęcherzyka żółciowego
 • kam­ica nerkowa jest chorobą pole­ga­jącą na pow­stawa­niu złogów, powszech­nie nazy­wanymi kamieni­ami w nerkach lub dro­gach moc­zowych na skutek wytrą­ca­nia się związków chemicznych stanow­ią­cych praw­idłowe lub pato­log­iczne skład­niki obecne w moczu. Objawami kam­icy nerkowej jest: ból o charak­terze kolkowym (prz­ery­wany) w okol­icy lędźwiowej. Ból ten promie­ni­uje cza­sami do pach­winy, warg sro­mowych lub jąder. Do innych objawów kam­icy nerkowej należą nud­ności i wymioty, dyskom­fort w jamie brzusznej, krwiomocz, pod­wyżs­zona tem­per­atura ciała, osła­bi­e­nie, poczu­cie rozbi­cia, a jako powikłanie kam­icy nerkowej może być zakaże­nie dróg moczowych.
 • pod­mied­niczkowe zwęże­nie moczowodu
 • zaparcia u niemowląt powodowane są nieod­powied­nią dietą karmiącej mamy (na zaparcia cier­pią zarówno dzieci jaki i dorośli). U małych dzieci zbyt gęsta mieszanka mleczna może wywołać zaparcia, u starszych — brak ruchu. Objawami zaparć jest odd­awanie stolca bardzo rzadko (rzadziej niż 3 razy na tydzień) i wys­tępują przy tym prob­lemy, a gdy już go odda stolec jest twardy i zbity i wysus­zony. Przy zaparci­ach zaleca się picie dużej ilości płynów np. rumi­anku, który dzi­ała rozluź­ni­a­jąco lub czys­tej wody nie­ga­zowanej. Warto też masować dziecku brzuszek kolistymi ruchami od prawej do lewej strony. Jeśli to nie pomaga można kupić w aptece czopki glicerynowe, które podaje się tylko po kon­sul­tacji z lekarzem. Zazwyczaj, gdy dziecko się wypróżni nieprzy­jemne dolegli­wości ustępują.
 • wzdę­cia pow­stają wtedy, gdy np. w prze­wodzie pokar­mowym „zagoś­ciły” bak­terie nie takie jak powinny lub nie tam, gdzie powinny. Bak­terie zmieni­ają cukier na gaz co wywołuje uczu­cie wzdę­cia. Są też ludzie, u których nad­miar cukrów jak np. lak­tozy (zawarta w mleku, białych ser­ach, maślance) wywołuje wzdę­cia i bóle brzucha, a nawet biegunkę.
 • zapale­nie przełyku. Najczęst­szą przy­czyną zapale­nia przełyku jest refluks żołądkowo-​przełykowy. Istotą tej choroby jest zwracanie zawartości żołąd­kowej do przełyku, cza­sem też infekcja wirusami lub grzy­bami, spoży­cie sub­stancji chemicznych, urazy mechan­iczne (gdy jakieś ciało obce utkwi w przełyku), oparzenia ter­miczne, przewlekłe naduży­wanie alkoholu.
 • zakaże­nie układu moc­zowego – zakaże­nie bak­teryjne dowol­nego odcinka układu moc­zowego. U noworod­ków objawia się on wzdę­ciem brzucha, nad­miernym pourodzeniowym obniże­niem masy ciała, niechę­cią do ssa­nia, wymio­tami, biegunką, drgawkami, niepoko­jem, płaczem, przedłuża­jącą się żółtaczką,sinicą. U niemowląt zwyżką tem­per­atury ciała o niez­nanej przy­czynie, gorączką, roz­drażnie­niem, niepoko­jem, sen­noś­cią, stanem odwod­nienia, brakiem łaknienia, brakiem przy­rostów masy ciała, skłon­noś­cią do wymiotów, wzdę­ci­ami brzucha, drgawkami, bladoś­cią i suchoś­cią skóry. U dzieci starszych wys­tępują zwyżki tem­per­atury, wzmożone prag­nie­nie, wielo­mocz, brak łaknienia, mdłości, wymioty, ból brzucha, zaparcia, drgawki, bóle głowy, męc­zli­wość, opóźnie­nie wzrastania.
 • zatru­cia pokar­mowe, których przy­czyną są zaburzenia pracy układu traw­i­en­nego. Objawami zatru­cia pokar­mowego są zwykle wymioty, biegunka, pod­wyżs­zona tem­per­atura. Zatru­cia pokar­mowe sprzy­jają odwod­nie­niu orga­nizmu, dlat­ego w cza­sie zatru­cia trzeba pić jak najwięcej płynów. Kon­iczna jest również lekkos­trawna dieta, którą utrzy­muje się nawet przez kilka dni po ustąpi­e­niu objawów. U najmłod­szych dzieci każde zatru­cie pokar­mowe wymaga kon­sul­tacji lekarskiej, u starszych tylko wtedy gdy zatru­cie utrzy­muje się ponad 2 – 3 dni lub gdy objawy są bardzo nasilone.
 • stres coraz częś­ciej jest przy­czyną bólu brzucha u dzieci. Ból może pojaw­iać się w momen­cie bardzo sil­nych emocji – gniew, smutek, roz­pacz – ale też przed ważnymi wydarzeni­ami jak np. egza­miny, pier­wszy dzień w nowej szkole, wiz­yta u dentysty.
 • symu­lowanie. Dzieci symu­lują ból brzucha z wielu powodów np. dlat­ego, że nie chcą iść do szkoły lub chcą zwró­cić na siebie uwagę.

Jak postępować w przy­padku bólu brzucha u dziecka:

 1. Położyć dziecko na łóżku, a pod głowę podłożyć mu poduszkę, na wypadek gdyby wys­tępowały wymioty.
 2. Na brzuchu dziecka połóż ter­mo­for lub owiniętą ręcznikiem butelkę z gorącą wodą.
 3. Nie należy dziecku podawać żadnego jedzenia.
 4. Jeśli ból nie ustąpi po około 30 min­u­tach bądź jest on bardzo mocny, należy wezwać lekarza lub zaw­ieźć je na pogo­towie (takie objawy mogą mieć poważné podłoże).

W przy­pad­kach, gdy ból brzucha jest bardzo silny i przy­puszcza się poważniejsze podłoże tego bólu, wów­czas dziecko kierowane jest na badanie lekarskie, którym może być:

 • ocena alergii pokarmowej
 • nietol­er­ancja laktozy
 • gas­troskopia, rek­toskopia, kolonoskopia
 • cys­tografia, urografia
 • RTG górnego odcinka prze­wodu pokarmowego
 • wlew kon­trastowy jelita grubego, RTG jelita krętego
 • biop­sja jelita cienkiego
 • badanie gineko­log­iczne
 • badanie neu­ro­log­iczne badanie endokryno­log­iczne, metaboliczne…

Lecze­nie bólu brzucha:

 • przy­czynowe: w bólach organ­icznych, nietol­er­ancji laktozy
  • dieta ubogo lak­to­zowa lub bezlaktozowa
 • diete­ty­czne: dietę bezresztkową sto­suje się przy zaparci­ach stolca, w zes­pole jelita drażliwego
 • leki obja­wowe, czyli środki prze­ci­w­bólowe, rozkurczowe
 • psy­choter­apia: wye­lim­i­nowanie stre­so­gen­nych sytu­acji domowych bądź szkol­nych. W zaparci­ach ure­g­u­lowanie rytmu wypróżnień, unikanie poś­piechu pod­czas wypróżnień, również wskazane są zaję­cia ruchowe.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ból ucha u dzieciBól ucha u dzieci

  Przy­czyn bólu ucha u dziecka jest wiele, jed­nak najczęst­szym powo­dem wys­tępowa­nia …

 • lot dziecka samolotemLot dziecka samolotem

  Jeżeli chcemy wyruszyć z dzieck­iem w podróż samolotem, bądź zmusza nas do lotu …

 • pierwsze butyPierwsze buty

  Kiedy kupić pier­wsze buty? Zdaniem lekarzy dziecko ucząc się chodzić powinno czynić to …

 • jak rozwijać wyobraźnie dzieckaJak rozwijać wyobraźnię dziecka

  Wstęp Aktywność twórcza dziecka rozwija się od jego najmłodszych lat, dzięki niej możemy …

 • bezpieczny dom dla dzieciBezpieczny dom

  Małe dzieci są niezwykle ciekawe świata. Gdy zaczynają raczkować i odkrywać niesamowity …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony