ból ucha u dzieci

Ból ucha u dzieci

Tagi

Przy­czyn bólu ucha u dziecka jest wiele, jed­nak najczęst­szym powo­dem wys­tępowa­nia bólu jest zapale­nie ucha środkowego.

Przy­czyny bólu ucha u dziecka

Zapale­nie ucha środkowego

Niemowlęta mają krótką, sze­roką i poziomo ułożoną trąbkę Eustachiusza, łączącą ucho środ­kowe z gardłem. Dlat­ego nawet w przy­padku drob­nej infekcji gardła czy kataru, dziecko jest narażone na zapale­nie uszu. Dzieci, które są uczu­lone na pyłki mogą chorować częś­ciej w porze let­niej niż w innym cza­sie w ciągu roku. Gdy dziecko ma zatkany nos, to wraz z nim zatkane ma trąbki słu­chowe. W przy­padku najmłod­szych dzieci – przy­czyną zapale­nia ucha mogą stać się wymioty, a także odbijanie.

Objawy zapale­nia ucha:
 • ból, który nasila się pod­czas pocią­ga­nia za małżowinę
 • wysoka gorączka
 • ból głowy
 • u niemowląt: roz­drażnie­nie, płacz, kłopoty ze ssaniem (mimo uczu­cia głodu)
 • dziecko może pocierać główką o poduszkę lub przykładać rękę do bolącego ucha
 • może też wys­tąpić ból brzucha, biegunka, wymioty

W przy­padku zapale­nia ucha, należy udać się z dzieck­iem do lekarza – on przepisze odpowied­nie antybiotyki.

Zapale­nie ucha zewnętrznego

Nie rzadko przy­czyną bólu ucha stają się bolesne czyraki, które pow­stają w prze­wodzie słu­chowym. Czyraki pow­stają na skutek prze­dosta­nia się do wnętrza ucha bak­terii np. wraz z brudną wodą.

Objawy zapale­nia ucha zewnętrznego:
 • ból pod­czas pocią­ga­nia za małżowinę
 • zniek­sz­tałce­nie słuchu

Gdy pode­jrze­wamy, że w uchu dziecka pojawił się czyrak, trzeba udać się do lekarza, który przepisze odpowied­nią maść do ucha. Praw­dopodob­nie zaleci też okłady z Altacetu na obo­lałe węzły chłonne w pobliżu ucha. Jeżeli ból jest bardzo silny, lekarz zaleci leki przeciwbólowe.

Infekcja wiru­sowa gardła

W cza­sie infekcji wiru­sowej gardła często wys­tępuje ból ucha – szczegól­nie w cza­sie połyka­nia. Wtedy (podob­nie jak w przy­padku zapale­nia ucha środ­kowego) pojawia się gorączka. Wirusy i bak­terie, powodu­jące katar, stany zapalne gardła czy migdałków, łatwo więc przenoszą się do uszu, wywołu­jąc zapale­nie. Trzeba udać się do lekarza.

Wychłodze­nie

Ucho może boleć też wtedy, gdy np. w cza­sie kąpieli prze­dostanie się do niego woda, czyli w przy­padku przechłodzenia. Prob­lem się nasila wtedy, gdy dziecko dodatkowo nie ma na głowie czapki w cza­sie wia­tru, lub wys­tawia głowę za okno samo­chodu. Mocno uner­wiona błona bębenkowa odczuwa chłód jako ból.

By zapo­biec wyz­ię­bi­e­niu ucha, należy po kąpieli dokład­nie osuszyć je ręcznikiem. Przechy­la­jąc głowę dziecka, można pozbyć się resztek wody. Jeżeli pode­jrzewa się zapale­nie ucha, należy udać się z dzieck­iem do lekarza.

Ciało obce u uchu

Małe dzieci często wkładają sobie do ucha jakieś ciała obce – ziarna fasoli, grochu, małe kora­liki. Jeśli ciało obce utknie w uchu, nie wolno wyj­mować go na własną rękę (np. pęsetą) – trzeba udać się do laryn­gologa, który usunie obce ciało za pomocą odpowied­niego haczyka.

Owad w uchu

Jeżeli do ucha dziecka dostałby się jakiś owad – mrówka, czy szczy­pawka – z pewnoś­cią nie będzie to przy­jemne doświad­cze­nie. Wtedy nawet mała mrówka głośno „chodzi” po błonie bębenkowej.

Aby pozbyć się owada, musimy go zalać kilkoma kro­plami spiry­tusu lub wódki. Następ­nie trzeba chwilę odczekać, a następ­nie przechylić głowę dziecka tak, by ułatwić owad­owi wypłynię­cie z ucha. Spiry­tus jest o tyle lep­szy od wody, że od razu odkaża ucho i szy­b­ciej paruje. Jeżeli robak nie wypad­nie w całości, należy udać się do laryngologa.

Uraz ucha

Niejed­nokrot­nie, w cza­sie zabawy dzieci wkładają sobie różné rzeczy do uszu. Nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą uszkodzić sobie błonę bębenkową.

Gdy błona bębenkowa zostanie uszkod­zona, wymaga ona szy­bkiej inter­wencji laryn­gologa, który oczyści przewód słu­chowy i ewen­tu­al­nie zaszyje dzi­urę. W przy­padku urazu nie należy wle­wać do ucha żadnego płynu, ponieważ kro­pelka krwi, która tworzy się na uszkod­zonej błonie bębenkowej dzi­ała jak plas­terek chroniący przed dostaniem się bak­terii do rany i pozwala na wyt­worze­nie się blizny. Lekarz przepisze antybiotyk.

Zatkane ucho

Gdy dziecko przes­tanie nagle słyszeć, nie należy się den­er­wować. Najpraw­dopodob­niej kro­pelka wody wraz z woskow­iną zatkała ucho. Prob­lem rozwiążesz uda­jąc się do laryn­gologa, który wypłucze woskow­inę lub usunie ją spec­jal­nym haczykiem laryngologicznym.

Pod­czas lotu samolotem

Ból ucha może pojawić się w cza­sie lotu samolotem – wów­czas przy­czyną jest zmi­ana ciśnienia.

Ból jest sil­niejszy w przy­padku, gdy dziecko ma katar.

By zapo­biec bólu, trzeba przed podróżą podać dziecku kro­ple do nosa, dziecko może też pić i coś żuć pod­czas startu i lądowa­nia samolotu.

Zapo­b­ie­ganie

Aby uniknąć ryzyka zapale­nia ucha, trzeba:

 • po kąpieli osuszać uszy dziecku
 • zwracać uwagę na to, czy dziecko nie wchodzi do zanieczyszc­zonych zbiorników wodnych
 • stosownie ubierać dziecko do pogody

Uśmierzanie bólu ucha

Ból ucha zmniejszymy poprzez:

 • podanie dziecku paracetamolu
 • ciepłe, suche okłady na uszy (nagrzany ręcznik, owinięty w ręcznik ciepły termofor)
 • podawanie dziecku anty­bio­tyku przez tydzień

Uwaga!

 1. Nie wolno bez porozu­mienia się z lekarzem nie wolno wkraplać dziecku do ucha żadnych kropli.
 2. Pamię­taj, że nielec­zone zapale­nie prowadzi do zapale­nia przewlekłego i do uszkodzenia ucha.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ból brzucha u dzieckaBól brzucha u dziecka

  Gdy niemowlę głośno płacze, a Ty nie wiesz czego to przy­czyna, w pier­wszej kole­jności …

 • lot dziecka samolotemLot dziecka samolotem

  Jeżeli chcemy wyruszyć z dzieck­iem w podróż samolotem, bądź zmusza nas do lotu …

 • pierwsze butyPierwsze buty

  Kiedy kupić pier­wsze buty? Zdaniem lekarzy dziecko ucząc się chodzić powinno czynić to …

 • jak rozwijać wyobraźnie dzieckaJak rozwijać wyobraźnię dziecka

  Wstęp Aktywność twórcza dziecka rozwija się od jego najmłodszych lat, dzięki niej możemy …

 • bezpieczny dom dla dzieciBezpieczny dom

  Małe dzieci są niezwykle ciekawe świata. Gdy zaczynają raczkować i odkrywać niesamowity …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony