kubus

Cała Polska czyta dzieciom

czyli… „Tato, a czy Ty umiesz czytać?”

O zale­tach głośnego czy­ta­nia dzieciom można rozpisy­wać się na wiele stron. O pod­sta­wowych korzyś­ci­ach płyną­cych z codzi­en­nego, głośnego czy­ta­nia malu­chom przekony­wałyśmy w artykule „Dlaczego warto czy­tać dzieciom”, esencja artykułu zaw­iera się w przeko­na­niu, że to w zasadzie bardzo prosty, tani sposób na bardzo dużą wiedzę dzieci i ich praw­idłowy rozwój zarówno emocjon­alny jak i społeczny.

10-​lecie akcji Cała Pol­ska czyta dzieciom

Minęło 10 lat odkąd w telewizji (2001 rok) ukazał się dosyć prowoka­cyjny, a zarazem humorysty­czny spot reklam­owy, w którym dziew­czynka zadaje siedzącemu na kanapie tacie wręcz wpraw­ia­jące go w kon­ster­nację pytanie „Tato, a czy Ty umiesz czy­tać?”.

Z właś­ciwą sobie dziecięcą nai­wnoś­cią kilku­latka zapy­tuje, bo praw­dopodob­nie nie uświad­czyła nigdy widoku czy­ta­jącego ojca, oczy­wistym było dla logiki paro­let­niego dziecka, że tata może nie posi­adać tej jakże cen­nej umiejęt­ności skoro nie prak­tykuje czy­ta­nia na codzień. Czy jest tak też u Was Drodzy Rodz­ice?
Tak więc celowa prowokacja pomysło­daw­ców spotu reklam­owego skłoniła do reflek­sji zasi­ada­ją­cych przed telewiz­o­rami dorosłych: „Czy cza­sem nasze dziecko nie postrzega nas w ten sposób”?

Kam­pa­nia społeczna

Kam­pa­nia Cała Pol­ska czyta dzieciom miała swój początek (jak pisałyśmy powyżej) w 2001 roku z inic­jatywy Fun­dacji ABCXXI (preze­sem fun­dacji i jej założy­cielką jest Irena Koźmińska). Głównym celem akcji była „zmi­ana świado­mości społecznej doty­czącej roli czy­ta­nia w roz­woju dziecka”. Rozpropagowanie czytel­nictwa wśród rodz­iców i ich dzieci stało się pri­o­ry­tetem tej ogólnopolskiej akcji.

Drasty­cznie spada­jące czytel­nictwo w Polsce, wtórny anal­fa­betyzm, brak rozu­mienia pisanego i czy­tanego tek­stu wyma­gały dzi­ałań, które poruszą cały kraj. I udało się! Do pro­mowa­nia czytel­nictwa włączyły się znane oso­bis­tości ze świata filmu, kul­tury i nauki, ale przede wszys­tkim rodz­ice, nauczy­ciele, wychowawcy, bib­liotekarze, którzy codzi­en­nym zaan­gażowaniem zmie­nili men­tal­ność pol­skiego społeczeństwa.

„Akcja Cała Pol­ska czyta dzieciom poz­woliła rozbudzić pozy­ty­wny sno­bizm na czy­tanie, tak ważny w kraju, w którym 56% oby­wa­teli nie wsty­dzi się przyz­nać, że nie czyta w ogóle” – pod­kreśla dyrek­tor Bib­lioteki Nar­o­dowej Tomasz Makowski
[źródło: www​.bn​.org​.pl]

Sukcesy akcji

Rozgłos jaki osiągnęła kam­pa­nia zaskoczył chyba wszys­t­kich, jak podaje IPSOS na pod­stawie danych z 2006 roku, aż 86% Polaków poin­for­mowało, że mają wiedzę na temat tej czytel­niczej akcji. Przez 10 lat inic­ja­torzy Cała Pol­ska czyta dzieciom wdrażali w życie coraz to nowsze pomysły patronu­jące kam­panii na rozpropagowanie codzi­en­nego, przy­na­jm­niej 20-​min­u­towego czy­ta­nia wśród najmłod­szych, dzięki pro­mowanym pro­gramom jak: „Czy­ta­jące Przed­szkola”, „Czy­ta­jące Szkoły” przys­tąpiło do CPcd łącznie około 2807 placówek oświa­towych, w których dzieciom dzi­en­nie czyta się na głos bajki i opowiadania.

Złota lista książek

Zespół pasjonatów oraz ekspertów lit­er­atury dziecięcej stworzył tzw. Złotą listę lek­tur spec­jal­nie wybranych dla dzieci dlat­ego, że pod­noszą ogólny poziom wiedzy i kul­tury, wspier­a­jąc emocjon­alny rozwój dziecka. Dokonu­jąc zakupu lek­tury dla waszego maluszka pole­camy kierować się sug­es­ti­ami lek­tur­owymi ze Złotej listy, która jest bardzo uroz­maicona, coś dla siebie zna­jdą rozmiłowani w lit­er­atury fan­tasy, przy­godowej itd.

Drodzy Rodz­ice, nie trzeba wcale demo­ni­zować codzi­en­nego czy­ta­nia upor­czy­wie i ner­wowo zerka­jąc na zegarek, czy minęło te mag­iczne „20 minut” głośnej recy­tacji kole­jnych wer­sów. Gdy będzie ich nieco mniej, bądź nieco więcej (nie będziemy robić prz­erwy „na reklamy” i wracać do środka opowieści następ­nego dnia) to nic złego się nie dzieje. Umowne 20 minut codzi­en­nego czy­ta­nia jest sym­bolem, znakiem rozpoz­naw­czym kam­panii, najważniejszym pozostaje jej cel – by nasi podopieczni czy­tali w ogóle i mieli możli­wość kon­taktu z językiem literackim.

Zajrzyj do Złotej listy książek

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony