Ciąża, dziecko, alkohol

Tagi

Czy kobi­eta w ciąży może pić alkohol?

Nie. Kobi­eta w ciąży nie powinna pić alko­holu nawet w niewiel­kich iloś­ci­ach. Nieprawdą jest, że w niewielkie dawki alko­holu w ciąży poprawia krąże­nie, bądź korzyst­nie wpłyną na lak­tację. Nie ma żadnej bez­piecznej dozy alko­holu, która gwaran­towałaby brak szkodli­wego wpływu na dziecko. Każda ilość alko­holu, którą spożywa przyszła mama, spoży­wana jest równocześnie przez dziecko i każda dawka dzi­ała toksy­cznie na płód. Powo­dem jest łożysko, które nie chroni przed wchła­ni­an­iem alko­holu do krwiobiegu.

Alko­hol może uszkodzić mózg dziecka i to na każdym etapie ciąży. Amerykańskie bada­nia wykazały, że to właśnie on jest główną przy­czyną uszkodzeń mózgu u dzieci. Aż 10 – 20 % przy­pad­ków lekkiego lub umi­arkowanego upośledzenia umysłowego u dzieci, powodowanych jest przez matkę, która piła alko­hol w trak­cie ciąży.

Rzadko wspom­ina się o tym że, jed­nak trzeba także pamię­tać o tym, że przyszły tata na trzy miesiące przed planowaną ciążą powinien odstawić alko­hol, gdyż może on spowodować uszkodze­nie plemników.

Skutki picia alko­holu przez kobi­etę w ciąży

Skutki spoży­wa­nia alko­holu przez kobi­etę ciężarną:

  • poronie­nie lub przyspiesze­nie porodu (przed­w­czesny poród)
  • zespół ADHD (Atten­tion Deficit Hyper­ac­tiv­ity Dis­or­der), czyli zespół nad­pobudli­wości psy­cho­ru­chowej) objaw­ia­jący się m.in. brakiem pozosta­nia w bezruchu nawet przez krótki czas, podry­wanie się z miejsca, bezcelowe chodze­nie itp.)
  • prob­lemy ze wzrok­iem i słuchem
  • wady serca i nerek
  • uszkodzenia mózgu (zespół Downa, opóźnienia rozwojowe)
  • opóźnie­nie wzrostu
  • Zespół Alko­holowy Płodu (FAS)

Syn­drom FAS

Syn­drom FAS, czyli Fetal Alco­hol Syn­drom (tłu­macząc: Zespół Alko­holowy Płodu) jest zespołem objawów, które pojaw­iają się w wyniku spoży­wa­nia alko­holu przez matkę w cza­sie ciąży. W Polsce rodzi się coraz więcej dzieci z syn­dromem FAS. Kobi­ety jed­nak często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie ma bez­piecznej dawki alko­holu, którą można się napić w stanie błogosławionym.

We Francji, gdzie kul­tura tego nar­odu wręcz propaguje kul­tur­alne picie kieliszka czer­wonego wina do posiłku, pro­cent dzieci, które urodz­iły się z Zespołem Alko­holowym Płodu jest bardzo wysoki.

Objawy Fetal Alco­hol Syndrom:

Ogólny zły stan noworodka prze­jaw­ia­jący się niedo­borem masy ciała, niskim wzrostem, wrod­zonymi wadami serca, anom­aliami w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych.

Małogłowie oraz niesym­e­tryczność twarzy prze­jaw­ia­jąca się płaskoś­cią, sze­roką nasadą nosa, wąską wargą górną, małymi sze­roko rozstaw­ionymi oczami, dużymi lub źle uksz­tał­towanymi uszami, opada­ją­cymi powiekami.

Zaburzenia funkcji ośrod­kowego układu ner­wowego, prze­jaw­ia­jący się upośledze­niem roz­woju intelek­tu­al­nego i psy­chicznego, opóźnie­niem umysłowym, dys­funkcją mózgu, zaburzeni­ami psy­chicznymi, zaburzeni­ami uwagi, opóźnionym cza­sem reakcji.

Trud­ności z praw­idłowym funkcjonowaniem zmysłów prze­jaw­ia­jące się nad­wrażli­woś­cią słu­chową lub prze­ci­wnie potrzebą bardzo sil­nych bodźców dźwiękowych, brakiem umiejęt­ności panowa­nia nad impul­sy­wnymi zachowa­ni­ami, niewrażli­woś­cią na bodźce, opóźnie­niem zdol­ności mówienia

Zaburzenia i wady układu kostno – mięśniowego, prze­jaw­ia­jące się prob­le­mami z koor­dy­nacją (gdy dziecko łamie nogę nie czuje tego), zmniejs­zoną ruchomoś­cią stawów, zaburzeni­ami w budowie żeber i krę­gosłupa oraz innymi niepraw­idłowoś­ci­ami narządów i układów.

Prob­lemy w życiu społecznym prze­jaw­ia­jące się niedo­jrza­łoś­cią emocjon­alną, zaburzeni­ami zachowa­nia, niedos­tosowaniem społecznym, trud­noś­ci­ami w przewidy­wa­niu kon­sek­wencji swoich zachowań (np. ucieczki z domu), niekon­trolowanymi napadami złości, impul­sy­wnoś­cią (impuls – dzi­ałanie – myśle­nie), podat­noś­cią na manip­u­lacje, nadpobudliwością.

Innymi objawami syn­dromu FAS u dziecka mogą być prob­lemy z nauką, kon­cen­tracją czy­taniem i licze­niem, prob­lemy ze snem, złośli­wość, drże­nia mięśniowe, prob­lemy z pamię­cią, pod­wyżs­zony próg bólu lub odwrot­nie nad­wrażli­wość na ból. Oprócz tego dziecko, którego matka w ciąży piła, ma zmniejs­zone pole widzenia oraz słabą pamięć wzrokową (częste gubi­e­nie się dziecka nawet jeśli prze­bywa w pobliżu domu), skłon­ności do różnych uza­leżnień, skłon­ności depresyjne i lękliwość.

W dorosłym życiu więk­szość osób urod­zonych z FAS ma prob­lemy z pracą lub jej utrzy­maniem, a jako nas­to­latki z tym zespołem znacznie częś­ciej piją alko­hol, się­gają po narko­tyki, a dziew­częta zachodzą w nieplanowaną i niepożą­daną ciążę. Ci ludzie są znacznie bardziej podatni na prze­moc fizy­czną, emocjon­alną i seksualną.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony