drugi miesiac z życia dziecka

Drugi miesiąc

Tagi

Rozwój fizy­czny dwu­miesięcznego dziecka

Dwu­miesięczne dziecko potrafi już unieść głowę i ramiona na wysokość około pię­ciu cen­tymetrów oraz utrzy­mać się w tej pozy­cji przez coraz dłuższy czas.

Oprócz tego dziecko potrafi:

 • zachować chwiejnie wypros­towaną postawę
 • dobrze kon­troluje ustaw­ie­nie głowy
 • ugi­nać nogi gdy dotyka podłoża
 • unosić głowę i utrzy­muje ją przez około 20 sekund wtedy, gdy kładzie się dziecko na brzuszku
 • przewró­cić się z boku na plecy
 • zaczepiać zaw­ies­zone w zasięgu rąk zabawki i cza­sem potrafi przytrzy­mać przed­miot włożony mu do rąk
 • uśmiechać się do Ciebie (uśmiech pojawia się około 4 – 6 tygodnia)
 • ener­gicznie machać rączkami, nóżkami, potrafi wier­cić się, a nawet wycią­gać rączkę w kierunku intere­su­jącego je przedmiotu
 • postrze­gać świat z więk­szej odległości
 • głużyć – wydawać pier­wsze dźwięki
 • przes­pać dłuższy czas w nocy

W drugim miesiącu wydłuża się czas między drzemkami, a dziecko jest coraz bardziej oży­wione. Oprócz tego, odczuwanie głodu u dziecka staje się bardziej reg­u­larne – co trzy godziny. Trzeba jed­nak liczyć się z tym, że dziecko w tym cza­sie ma znacznie więk­szy apetyt, co może przy­czynić się do częst­szego podawa­nia malu­chowi jedzenia np. co godzinę.

Około drugiego miesiąca dziecko coraz częś­ciej wkłada rączki do buzi, z cza­sem będzie wkładało do niej wszys­tko, co wpad­nie mu w ręce.

W szóstym tygod­niu, dziecku podaje się drugą dawkę szczepi­onki prze­ci­wko WZW typu B, oraz pier­wszą dawkę szczepi­onki na błon­icę, tężec i krztusiec.

W drugim miesiącu, dziecko zaczyna miewać kolki, syg­nal­i­zowane napad­owym płaczem, trud­nym do ukojenia.

W łóżeczku można znaleźć włoski dziecka – wkrótce wypadną wszys­tkie, jest to nat­u­ralna wymi­ana owłosienia.

Rozwój społeczny dwu­miesięcznego dziecka

W tym czasie:

 • dziecko reaguje na uśmiech innych osób – samo się uśmiecha, a pod koniec drugiego miesiąca dziecko śmieje się głośno i dodatkowo wymachuje rękoma lub nóżkami z radości
 • dziecko akty­wnie naw­iązuje kon­takt ze światem zewnętrznym
 • u dziecka zaczy­nają ksz­tał­tować się nowe reakcje emocjon­alne – zarówno pozy­ty­wne jak i negatywne
 • dziecko jest oży­wione, gdy trwają przy­go­towa­nia do karmienia
 • dziecko zaczyna reagować mimiką twarzy
 • dziecko staje się bardziej ciekawskie, żywo reaguje na twój widok, uwiel­bia być nos­zone na rękach
 • dziecko uwiel­bia, gdy pow­tarzasz za nim jego „słowa” np. „ooo”, „aaa”, „eee”

Rozwój intelek­tu­alny dwu­miesięcznego dziecka

W tym cza­sie dziecko:

 • staje się akty­wnym obserwatorem
 • chęt­nie naśladuje mimikę twarzy, gesty, ruchy, dźwięki otacza­ją­cych je osób
 • pod­czas krzyku może płakać – łzy u maluszków pojaw­iają się około piątego tygod­nia. {text:line-break} W drugim miesiącu mama już domyśla się przy­czyn płaczu dziecka.
 • roz­pacza, gdy bliscy znikają z pola widzenia – dziecko nie ma poczu­cia trwa­nia rzeczy

Wskazówki dla rodziców

 1. Czy­taj dziecku proste książeczki.
 2. Próbuj roz­maw­iać z dzieck­iem poprzez pow­tarzanie dźwięków, jakie wydaje.
 3. Baw się z dzieck­iem, kiedy leży w łóżeczku.
 4. Spędzaj z dzieck­iem jak najwięcej czasu – możesz położyć się na podłodze, a maluszka na swoim brzuchu tak, by mógł poczuć Twoje ciepło i bicie Two­jego serca
 5. Zad­baj o dobrą, spoko­jną i ciepłą atmos­ferę w domu.
 6. Noś dziecko, pokazuj mu to co się dzieje za oknem, opowiadaj co widzisz.
 7. Baw się z dzieck­iem w rozpoz­nawanie dźwięków – obser­wuj jego reakcję.
 8. Gdy roz­maw­iasz z dzieck­iem, zmieniaj intonację głosu.
 9. Jeśli uży­wasz chusty, zacznij układać malucha w pozy­cji bardzo siedzącej – będzie zachwycone.
 10. Sty­mu­luj rozwój koor­dy­nacji wzrokowej, umieszcza­jąc kolorowy przed­miot przed twarzą dziecka przy jed­noczes­nym zat­acza­niu nim kręgów.
 11. Poma­gaj dziecku w nauce chwyta­nia – gdy próbuje po coś sięgnąć, włóż ten przed­miot w jego zaciśniętą piąstkę, a później rozpros­tuj mu palce.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Przedpełk - Czytaj całość

stawiający wyżej pułk, wojsko lub ten, który dowodzi pułkiem albo ten, który jest lepszy od całego pułku

Przedpełk - więcej

Imiona:

Ostatnio w galerii

safira6 (800 x 600)

Stopka strony