Dziesiąty miesiąc

Tagi

W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, teraz będzie zwiedzało wszys­tkie dostępne miejsca. Maluch już w pełni opanował czworakowanie i cza­sem trudno za nim nadążyć. Trzeba teraz uważać znacznie bardziej na dziecko, bo z pewnoś­cią będzie wdrapy­wał się na schody i meble oraz na inne przeszkody. Dziecko coraz więcej czasu będzie spędzało w pozy­cji stojącej.

A oprócz tego maluch w tym czasie:

 • ma bardzo dobrze wyk­sz­tał­cony chwyt
 • sta­bil­nie siedzi i pojaw­iają się reakcje równowagi w tej pozycji
 • przy­rost masy ciała jest coraz wolniejszy
 • potrafi z pozy­cji leżącej pod­nieść się do siedzenia
 • potrafi trzy­mać naraz trzy nieduże przedmioty
 • bawi się zabawkami zgod­nie z ich przeznaczeniem
 • uczy się przewracać stron książki
 • dziecko potrafić zwol­nić uch­wyt (potrafi rozs­tać się z trzy­maną zabawką wypuszcza­jąc ją z ręki, rzu­ca­jąc lub kładąc)
 • może pochy­lać się do przodu i się­gać po zabawkę, potrafi też obra­cać się, by zlokali­zować źródło dźwięku
 • ma trzy lub cztery zęby (dwa przyśrod­kowe siekacze dolne i dwa górne)

Rozwój intelek­tu­alny dziesię­ciomiesięcznego dziecka

Dziesię­ciomiesięczne dziecko potrafi okazy­wać swoje nas­troje. Dodatkowo bardzo pozy­ty­wnie reaguje, gdy czuje się doce­nione. Jest to syg­nał, że u malucha zaczyna ksz­tał­tować się samoocena.

W tym cza­sie u dziecka:

 • rozwija się umiejęt­ność właś­ci­wego reagowa­nia na daną sytuację
 • ksz­tał­tuje się takie poję­cia jak przestrzeń, wewnątrz, na zewnątrz
 • pojawia się niezwykła chęć pokony­wa­nia nowych tras w mieszka­niu, na spacerze
 • ważné jest, by nie wyręczać go w określonych czyn­noś­ci­ach, lecz zachę­cać do samodziel­nego pokony­wa­nia przeszkód i trud­ności – to wzmocni poczu­cie jego wartości
 • dziecko bardzo lubi, kiedy czyta się mu książeczki
 • dziecko imi­tuje głosy zwierząt, które zobaczyło na ilustracji
 • rozwinęła się umiejęt­ność szy­bkiego odszuki­wa­nia schowanym zabawek
 • dziecko bardzo dużo rozu­mie, pod warunk­iem, że dużo z nim rozmawiasz
 • dziecko wielokrot­nie pow­tarza usłyszane dźwięki: kaszel, cmokanie, chrząkanie, sylaby
 • dziecko rozróż­nia w otocze­niu dźwięki dla niego ważné
 • dziecko przy­puszczal­nie adresuje swoje gaworze­nie do konkret­nych osób
 • może paść pier­wsze prawdziwe słowo z ust dziecka, najczęś­ciej jest to „mama” lub „tata”
 • może zmniejszyć się zain­tere­sowanie ssaniem piersi
 • dziecko potrafi już samo się nakarmić
 • dziecko może godz­i­nami gaworzyć, zabawnie mod­elu­jąc głos
 • dziecko chce zwracać na siebie uwagę
 • rozwi­jają się zdol­ności poz­naw­cze dziecka
 • pojaw­iają się ogromne postępy w proce­sach myślowych
 • dziecko ukierunk­owuje swoje dzi­ała­nia na cel

Rozwój społeczny dziesię­ciomiesięcznego dziecka

W tym cza­sie dziecko:

 • potrafi już wchodzić w inter­akcje społeczne
 • potrafi unieść do góry pudełko, którego nie potrafi otworzyć – tym samym daje do zrozu­mienia, że potrze­buje pomocy osoby dorosłej
 • w specy­ficzny sposób chce zwró­cić na siebie uwagę np. wymyśla różné figle
 • lubi prze­by­wać w towarzys­t­wie znanych mu osób
 • gestyku­luje, przekazu­jąc w ten sposób konkretne komunikaty
 • okazuje ros­nące przy­wiązanie do określonej zabawki, smoczka czy kocyka – to daje malu­chowi poczu­cie bezpieczeństwa
 • może mieć nasiloną reakcję lękową na obcych
 • boi się „porzuce­nia” przez rodziców

Wskazówki dla rodziców

 1. Obser­wuj wysyłane przez dziecko syg­nały za pomocą których dziecko próbuje się porozumiewać.
 2. Baw się z dzieck­iem przed lus­trem – to pozwala dziecku odręb­ność włas­nej osoby, co powoduje wzrost jego samoświadomości.
 3. Jeśli dziecko ma swoją ulu­bioną zabawkę i nie chce, by ktokol­wiek się nią bawił to nie dowód na jego egoizm lecz na jego indy­wid­u­al­ność – uszanuj to.
 4. Gdy zamierzasz kupić dziecku nową zabawkę, wybierz taką, która ma dużo kolorowych przy­cisków, guzików i pokręteł.
 5. Pozwalaj dziecku na samodzielne rozwiązanie prob­lemu, dopiero jeśli widzisz, że sobie nie radzi – rusz z pomocą.
 6. Stop­niowo i ostrożnie zapoz­nawaj dziecko z nowymi ludźmi – nie zmuszaj jed­nak pociechy do zaw­iera­nia nowej znajomości.
 7. Popieraj proste polece­nia gestem np. gdy mówisz „daj” — wyciągnij rękę do dziecka.
 8. Stwarzaj dziecku sytu­acje do porówny­wa­nia np. jakiś przedmiotów.
 9. Nie wpadaj w panikę jeśli Twoje dziecko nie próbuje wstawać ani chodzić – więk­szość dzieci w tym cza­sie porusza się na czworakach, a pier­wsze kroki pojaw­iają się dopiero około 11 – 12 miesiąca życia.
 10. Zacznij ser­wować dziecku obiad składa­jący się z dwóch dań.
 11. Możesz wprowadzić do diety dziecka pro­dukty zaw­ier­a­jące gluten.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony