Dziewiąty miesiąc

Tagi

Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co tydzień nabywa nowych umiejęt­ności. Dziecko samodziel­nie siedzi i bez prob­lemu prze­chodzi z tej pozy­cji do pozy­cji leże­nia na brzuszku.

Niek­tóre niemowlęta pod koniec tego okresu nabyły już umiejęt­ność samodziel­nego sta­nia na sze­roko rozstaw­ionych nóżkach. Wów­czas dziecko wygląda trochę tak, jakby ugi­nało się pod włas­nym ciężarem, jed­nak w rzeczy­wis­tości jest to efekt szuka­nia środka ciężkości.

Dziewię­ciomiesięczne dziecko:

 • potrafi chwytać przed­mioty za pomocą uch­wytu pęse­towego, czyli za pomocą kciuka i palca wskazu­jącego – potrafi nawet sam zdjąć czapkę
 • nie potrafi kon­trolować swoich potrzeb fizjo­log­icznych – dziecko nabędzie tej umiejęt­ności dopiero wtedy, gdy będzie miało około dwóch latek, dwóch i pół. Dlat­ego trzeba pow­strzy­mać się jeszcze z noc­nikiem. Przyjdzie i na to czas.
 • będzie drażliwe ze względu na pojaw­ia­jące się kole­jne ząbki (najpraw­dopodob­niej dwa górne, boczne siekacze)
 • trzy­mane za rączkę potrafi wykonać kilka kroków
 • stoi na całych stopach, choć musi się przytrzymywać
 • potrafi pod­pierać się rączką i z przodu i z tyłu
 • wyj­muje mniejsze przed­mioty z tych, o więk­szych rozmi­arach, np. klocki z pudełka
 • potrafi wstawać przy pomocy szczebelków łóżeczka, czy mebli
 • często ma prob­lem do powrotu do danej pozy­cji np. ze sta­nia do siedzenia, na co reaguje płaczem

Rozwój intelek­tu­alny dziewię­ciomiesięcznego dziecka

Dziewię­ciomiesięczny maluch:

 • potrafi łączyć słowa z gestami
 • nie wie gdzie się kończy jego ciało a gdzie zaczyna się środowisko zewnętrzne
 • rozu­mie znacze­nie niek­tórych słów i niejed­nokrot­nie szuka wzrok­iem przed­miotu nazy­wanego przez dorosłą osobę
 • zdradza pier­wsze objawy myśle­nia dedukcyjnego
 • gaworzy przy jed­nokrot­nej artyku­lacji szeregu sylab
 • chęt­nie wykonuje polece­nia typu „podaj rączkę”, „chodź tutaj”
 • intryguje się polece­niem „nie wolno” i nie lubi się mu podporządkowywać
 • szuka wzrok­iem przed­miotu, o który pyta osoba dorosła, przykład­owo „gdzie jest lalka?”
 • w cza­sie zabawy w chowanego patrzy za zasłonę lub patrzy w miejsce, gdzie ukrył się tata
 • rozu­mie śred­nio od 30 do 40 słów więcej, niż jest w stanie wypowiedzieć.
 • chęt­nie słucha muzyki
 • zaczyna intere­sować się szeptem i cichymi dźwiękami
 • domaga się włas­noręcznego trzy­ma­nia kubka i łyżki pod­czas posiłku

Dziewiąty miesiąc to czas, w którym rodz­ice powinni uznać za najwięk­szy sukces dziecka to, że robi ono różné rzeczy celowo, a nie przypadkiem.

Rozwój społeczny dziewię­ciomiesięcznego dziecka

Dziecko w dziewią­tym miesiącu:

 • bardzo ceni sobie towarzystwo, przy­tula się i całuje
 • im więk­szym zau­faniem darzy swoich rodz­iców, tym więk­sze jest jego zau­fanie do ludzi – to daje również szansę na zdrowe więzi w przyszłości
 • coraz więcej dowiaduje się o sobie jako odręb­nej jednostce
 • potrafi naślad­ować ruchy różnych części ciała, które wcześniej zostały zademon­strowane przez inną osobę
 • reaguje prz­er­aże­niem, gdy na chwil pozostaje same
 • może wykony­wać jakąś czyn­ność tylko po to, by zobaczyć Twój uśmiech lub reakcję
 • zanosi się do śmiechu, gdy tata nosi je „na barana”
 • wciąż woli prze­by­wać w towarzys­t­wie blis­kich mu osób
 • zaczyna być „wszędobylski”

Wskazówki dla rodziców

 1. Baw się z dzieck­iem w chowanego i w chowanie przed­miotów, a także nakle­jkami. Naklej dużą kolorową karteczkę najpierw na jego ręce, później na nóżce, na brzuchu – obser­wuj reakcję swo­jego dziecka.
 2. Doce­niaj wysiłki dziecka, które chce Ci się przy­podobać. Chwal je, uśmiechaj się do niego. To wszytko będzie moty­wowało dziecko do doskonale­nia swoich umiejętności.
 3. Pozwól dziecku pofiglować na golaska – bez krępu­jącej ruchy pieluszki.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …

 • pierwsza pomocDziesiąty miesiąc

  W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony