Jedenasty miesiąc

Tagi

Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc życia przekracza trzykrotną wagę urodzeniową. Dzi­w­czynka waży około 9 kg przy wzroś­cie 72,7 cm, a chłopczyk około 10 kg, a jego wzrost to 75 cm.

Maluch niemal całymi dni­ami ćwiczy, więc szy­bko nabiera we wszys­tkim wprawy.

Jede­nas­tomiesięczne dziecko:

 • coraz częś­ciej próbuje wstawać na równe nóżki
 • już za niedługo zacznie chodzić trzy­mane za jedną rękę
 • czuje się coraz lep­iej w pozy­cji pionowej
 • prag­nie samodziel­nie wykonać pier­wszy krok
 • by pod­nieść leżącą na podłodze zabawkę potrafi kuc­nąć lub schylić się przytrzy­mu­jąc się jakiegoś mebla
 • często nie potrafi wstać z kucków
 • z wielką wprawą otwiera wszys­tkie szafki – nawet te na magnes, wysuwa lże­jsze szu­flady wysy­pu­jąc zawartość na podłogę
 • ma coraz bardziej wyostr­zony wzrok, anal­izuje obrazy
 • ma bardzo sprawne rączki – dziecko potrafi chwycić małe rzeczy takie jak guzik – zgię­tym kciukiem
 • ma zmieniony rytm snu – dziecko nie śpi już 16 godzin, lecz 13 godzin. Dziecko w tym wieku bez prob­lemu przesypia min­i­mum sześć godzin w nocy. Ucina sobie też jedną, dwie drzemki w ciągu dnia.
 • ma coraz więcej ząbków – od czterech do sześ­ciu. Niek­tóre dzieci wciąż nie mają jeszcze ani jed­nego zęba.
 • Potrafi samodziel­nie jeść jabłko, biszkopt, próbuje też pić z fil­iżanki, z której pije mama

Rozwój intelek­tu­alny jede­nas­tomiesięcznego dziecka

W tym cza­sie maluch:

 • potrafi wkładać i wyj­mować drobne przed­mioty z większych
 • wypowiada ze zrozu­mie­niem pier­wsze dwu­sy­labowe słowa i naśladuje dźwięki np. dźwięk samo­chodu — „brum, brum”
 • staje się coraz bardziej zde­cy­dowane – wie czego chce i potrafi to wyrazić
 • gdy nie chce jeść, stanow­czo kręci przecząco głową
 • bun­tuje się przy ubiera­niu i przewijaniu
 • często sprawdzę mamę jak daleko może się „posunąć” robiąc coś „zakazanego”
 • jest w pełni świadome swo­jego imienia, uczy się też imion domowników
 • w pełni rozróż­nia smaki i zapachy
 • jest wyczu­lony na dotyk
 • wykazuje więk­sze zain­tere­sowanie książeczkami
 • potrafi rozróż­niać przed­mioty po tem­per­aturze, ksz­tał­cie, ciężarze i konsystencji
 • rozpoz­naje na obrazku psa, kota, ptaka, dom, samochód
 • może nabyć już umiejęt­ność iden­ty­fikacji swo­jego nosa, buzi, uszu, pępka, nóg i głowy
 • potrafi bawić się w proste gry – w berka na czworakach, w chowanego
 • w specy­ficzny dla siebie sposób podśpiewuje sobie

Rozwój społeczny jede­nas­tomiesięcznego dziecka

W tym czasie:

 • dziecko ma świado­mość tego, że jest nieza­leżną jednostką
 • maluch chce sam decy­dować o tym co ma robić
 • rośnie poczu­cie włas­nego „ja” — zaczyna uczest­niczyć w prostych czyn­noś­ci­ach – ubiera­niu się, myciu
 • dziecko pode­j­muje pier­wsze próby samodziel­nych wędrówek jed­nak dziecko chce czuć się swo­bod­nie, ale też bez­piecznie, czyli blisko Ciebie
 • dziecko przepada za śmiechem i żartami, z cza­sem samo zaczyna je inicjować. Pamię­ta­jmy, że śmiech ma znaczący wpływ na ksz­tał­towanie usposo­bi­enia i osobowości malucha.
 • dziecko na pod­stawie wyrazu twarzy swo­jej mamy potrafi ocenić, czy coś jest bez­pieczne czy nie
 • dziecko zna przez­nacze­nie niek­tórych przedmiotów

Wskazówki dla rodziców

 1. Rozbudzaj w dziecku poczu­cie humoru – rozśmieszaj je, rób miny, zmieniaj głos itd.
 2. Staraj się uczyć dziecko grzeczności – naucz je pod­sta­wowych słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”
 3. Pozwól dziecku dokony­wać wyborów. Dzięki temu. Będzie czuło, że się z nim liczysz – z jego prag­nieni­ami i opinią.
 4. Pamię­taj o tym, że zawsze wtedy, gdy się baw­isz z dzieck­iem rozwi­jasz go społecznie, psy­chicznie, fizy­cznie i intelektualnie.
 5. Pozwól dziecku rysować – ono to uwielbia!
 6. Pokaż swo­jemu dziecku, że doce­ni­asz jego pozy­ty­wne zachowa­nia. Im częś­ciej będziesz je chwalić, tym częś­ciej będzie je powtarzać
 7. Zapewnij dziecku takie zabawki, które rozwi­jają wszys­tkie strefy móz­gowe – puz­zle, różnok­sz­tałtne układanki, piramidy z kółek.
 8. Pamię­taj, że nie musisz już prowadzić dla dziecka odręb­nej kuchni – maluch może jeść już wszystko.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocDziesiąty miesiąc

  W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony