lot dziecka samolotem

Lot dziecka samolotem

Tagi

Jeżeli chcemy wyruszyć z dzieck­iem w podróż samolotem, bądź zmusza nas do lotu sytu­acja, w której aku­rat się znaleźliśmy, powin­niśmy się do niej dobrze przy­go­tować. Dla jed­nych podróż samolotem jest ogromną przy­jem­noś­cią i wygodą, dla innych zaś ciężkim (jeśli nawet nie trau­maty­cznym) przeży­ciem. Wybier­a­jąc się w podróż z dzieck­iem po raz pier­wszy, powin­niśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji dziecka na nowe doświad­cze­nie, któremu towarzyszy mnóstwo emocji.

Dlat­ego przed wylotem dobrze się przy­go­tuj i poz­naj swoje prawa i prawa dziecka.

Przy­go­towanie do lotu

 1. Poz­naj swoje prawa Wybier­a­jąc się z podróż samolotem z dzieck­iem do lat dwóch, musisz liczyć się z tym, że dziecku nie przysługuje osobne miejsce, a także nie możesz dziecku spakować osob­nego bagażu. Masz prawo zabrać do samolotu (bez dodatkowych opłat) wózek lub fote­lik dla dziecka, który zostanie Ci zabrany tuż przed wejś­ciem do samolotu. W samolocie możesz poprosić obsługę o odgrzanie jedzenia dla dziecka, a także o gorącą wodę. W toale­cie powinien być (nie musi) przewi­jak, jak również środki do pielę­gnacji, poduszki, spec­jalne łóżeczka oraz małe zabawki w prezen­cie od linii lot­niczych, którymi podróżu­jemy. Jeżeli podróż, w którą się wybier­amy to waka­cyjny lot do innego kraju, to możemy liczyć na spec­jalne zniżki dla dziecka. Dzieci do dwóch lat podróżują niemalże bezpłat­nie (w płat­noś­ci­ach uwzględ­nia się tylko opłaty lot­niskowe). Dzieciom starszym nawet do 14 – 16 lat, przysługuje trzy­dziesto­pro­cen­towa zniżka. Jest to jed­nak zależné od oferty linii lotniczej.
 2. Wybierz połączenia Biorąc pod uwagę kom­fort swo­jej pociechy pod­czas lotu, warto pomyśleć nad tym, czy nie lep­iej podróżować nieco droższym samolotem i bez zbęd­nych prze­si­adek, czy tańszym i tym samym narażać dziecko na dłuższą podróż. Jeżeli jed­nak zde­cy­du­jesz się na tańsze linie z prze­si­ad­kami, warto zwró­cić uwagę na to, czy czas pos­toju nie jest zbyt długi i czy prze­si­adka nie przy­pada na noc (kiedy dziecko jest najbardziej śpiące i zmęc­zone). Jeśli wybierzemy tanie linie lot­nicze musimy się liczyć także z brakiem wielu udo­god­nień, jak np. brak przewijaka.
 3. Spakuj podręczną torbę. W podręcznej tor­bie powinny znaleźć się wszelkie niezbędne doku­menty (pasz­porty), pieluszki (jedna powinna wystar­czyć na każde dwie godziny lotu), wilgo­tne chus­teczki, papierowy ręcznik, ulu­bioną przy­tu­lankę (jed­nak niech to nie będzie pół­torametrowy miś), jeśli chodzi o starsze dziecko niech zabierze w podróż np. jakieś książeczki z nakle­jkami. Wszelkie zabawki zabier­ane do samolotu najlepiej niech będą nowe – wzbudzą one więk­sze zain­tere­sowanie u dziecka, a dzięki temu lot będzie mijał szy­b­ciej. Jeśli nie karmisz pier­sią, nie zapom­nij o jedze­niu i piciu dla dziecka. W podręcznej tor­bie powinno również znaleźć się ubranko na zmi­anę oraz niewielki kocyk. Jeśli chodzi o Ciebie to w bagażu podręcznym powinna również znaleźć się bielizna zapa­sowa, przy­bory toale­towe oraz port­fel. Nie paku­jmy jed­nak do podręcznego bagażu zbyt wiele rzeczy, ponieważ będziemy zmuszeni do noszenia tego zbęd­nego ciężaru.

Na lot­nisku

Gdy wszys­tko już przy­go­towane i spakowane, wybierz się na lot­nisko na około dwie godziny przed odprawą. Ze spoko­jem nadaj bagaż, zjedz lekki posiłek, a tuż przed wejś­ciem na pokład przewiń dziecko albo ww spec­jal­nym pomieszcze­niu przez­nac­zonym do matki i dziecka, albo w toale­cie dla kobiet (w której też może zna­j­dować się przewi­jak) lub w łazience przez­nac­zonej dla osób niepełnosprawnych (gdzie zna­j­duje się więcej miejsca).

Niek­tóre matki, aby dziecko spoko­jnie przeżyło lot, aplikują dziecku czopki z parac­eta­molem. Parac­eta­mol dzi­ała uspoka­ja­jąco. Jest to rada zacz­erp­nięta od lekarza pediatry.

Jeśli zabral­iśmy ze sobą wózek, musimy się zas­tanowić nad tym, czy chcemy nadać go jako „nor­malny” bagaż (wów­czas nie będziemy mieli go już do dys­pozy­cji od momentu nada­nia bagażu aż do przy­lotu na miejsce), czy też chcemy mieć go aż do momentu wejś­cia do samolotu. Jeżeli wybierzemy drugą opcję, otrzy­mamy nakle­jkę, którą należy przy­mo­cować do wózka i możemy się nim posługi­wać do czasu wejś­cia na pokład samolotu.

Jeśli mamy krze­sełko samo­chodowe trzeba to powiedzieć pod­czas nadawa­nia bagażu, wtedy uzysku­jemy infor­ma­cję, czy jest możli­wość wniesienia go na pokład.

W samolocie

Gdy zna­jdziesz się już w samolocie, najlepiej zajmij miejsce zna­j­du­jące się jak najbliżej wyjś­cia. Tym sposobem będziesz bliżej łazienki i wyjś­cia po lądowa­niu. Wiele matek zas­tanawia się, czy lep­iej zając miejsce przy okonie czy przy prze­jś­ciu. Jeżeli usiądziesz tuż przy prze­jś­ciu – jesteś narażona na sztur­chanie pod­czas prze­chodzenia obok Ciebie obsługi oraz pasażerów. Jeśli przy oknie — obraz będzie zmieniał się bardzo szy­bko (dlat­ego warto wcześniej sprawdzić, czy dziecko dobrze reaguje na szy­bko zmieni­a­jący się obraz, zabier­a­jąc je na karuzele). Miejsce przy oknie uniemożli­wia również szy­bkie wyjś­cie np. do toalety.

Kiedy wygod­nie rozsiądziesz się już w fotelu zap­nij pas, a zaraz po tym przyp­nij niemowlę pasem, który mocuje się do Two­jego pasa. Jeśli masz z tym prob­lemy, poproś o pomoc stewardessę.

Sam lot nie jest nieprzy­jemny dla dziecka, najbardziej stre­su­ją­cymi momen­tami pod­czas podróży powi­etrznej jest start i lądowanie samolotu oraz ewen­tu­alne tur­bu­lencje. Dzieci są bardzo wrażliwe na zmi­any ciśnienia – bardzo mocno odczuwają „zatykanie się uszu”, dlat­ego muszą one coś przełykać. Niemowlę­ciu możesz podać pierś lub butelkę z mlekiem, starszemu dziecku możesz podać napój z kubeczka. Odradza się lot samolotem w przy­padku kataru, ponieważ wtedy uszy bolą najbardziej. Jeśli sama bardzo mocno odczuwasz dyskom­fort związany ze startem i lądowaniem – weź gumę do żucia.

W najnowszych samolotach, starsze dzieci na pewno nie będą się nudzić. Samoloty nowoczes­nych linii lot­niczych wyposażone są w gry kom­put­erowe oraz filmy, które można obe­jrzeć na ekranie zamieszc­zonym w poprzedza­ją­cym fotelu.

Na koniec, jeśli planu­jemy podróż samolotem z niemowlakiem, weźmy pod uwagę etap roz­woju dziecka. Nie można zabierać pociechy poniżej dwóch tygodni życia na pokład samolotu, gdyż posi­ada ona bardzo słabo rozwinięty układ odd­e­chowy i układ krąże­nia. Starsze dzieci (już trzymiesięczne) znoszą lot prze­ważnie bez problemów.

Starsze dziecko w samolocie

Starsze dzieci mogą podróżować samodziel­nie. Jest to jed­nak możliwe tylko wtedy, gdy uiści się dodatkową opłatę za opiekę na pokładzie, którą sprawuje obsługa samolotu.

Aby dziecko rzeczy­wiś­cie mogło samodziel­nie udać się w podróż, niezbędne jest też pisemne potwierdze­nie zaw­ier­a­jące infor­ma­cję, że na lot­nisku docelowym będzie zna­j­dowała się dorosła osoba wskazana przez rodz­iców czy opiekunów lub oni sami. Takie infor­ma­cje podaje się pod­czas dokony­wa­nia rez­erwacji w biurze podróży.

W tych tańszych lini­ach lot­niczych nie ma możli­wości wykupu dodatkowej opieki nad dzieck­iem w cza­sie lotu to też nie ma możli­wości podróżowa­nia dziecka bez osoby dorosłej.

Dziecko, które podróżuje pod opieką obsługi samolotu musi mieć ukońc­zone 4 – 5 lat.

Liczba dzieci podróżu­ją­cych w określonym locie bez opieki jest ogranic­zona, dlat­ego trzeba liczyć się z możli­woś­cią odmowy rez­erwacji. Jeżeli jed­nak udało się zarez­er­wować dziecku bilet, sprawdź, czy jest ono odpowied­nio przy­go­towane, tzn. czy ma ze sobą:

 • ważny pasz­port lub tym­cza­sowy dowód osobisty
 • wydruk z potwierdzenia rezerwacji
 • odpowied­nią wizę (o ile jest potrzebna)

Niezłą myślą jest również wykupi­e­nie odpowied­niej polisy ubez­pieczeniowej dziecku.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ból brzucha u dzieckaBól brzucha u dziecka

  Gdy niemowlę głośno płacze, a Ty nie wiesz czego to przy­czyna, w pier­wszej kole­jności …

 • ból ucha u dzieciBól ucha u dzieci

  Przy­czyn bólu ucha u dziecka jest wiele, jed­nak najczęst­szym powo­dem wys­tępowa­nia …

 • pierwsze butyPierwsze buty

  Kiedy kupić pier­wsze buty? Zdaniem lekarzy dziecko ucząc się chodzić powinno czynić to …

 • jak rozwijać wyobraźnie dzieckaJak rozwijać wyobraźnię dziecka

  Wstęp Aktywność twórcza dziecka rozwija się od jego najmłodszych lat, dzięki niej możemy …

 • bezpieczny dom dla dzieciBezpieczny dom

  Małe dzieci są niezwykle ciekawe świata. Gdy zaczynają raczkować i odkrywać niesamowity …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony