Lot samolotem a ciąża

Tagi

Pomimo że nie ma prze­ci­wwskazań dla kobiet w ciąży, by podróżowały samolotem, to część linii lot­niczych nie wpuszcza na pokład samolotu kobiet w zaawan­sowanej ciąży (powyżej 32 – 35 tygod­nia). Dlat­ego pod­czas rez­erwacji biletu lot­niczego warto zapy­tać, czy linia lot­nicza, w której chcemy wykupić przelot pozwala na podróż kobiet ciężarnych albo czy nie są wyma­gane jakieś dodatkowe zaświad­czenia lub doku­menty. Trzeba pamię­tać także o tym, że jeśli podróż powrotna będzie odby­wała się za pośred­nictwem innych linii lot­niczych (nie pol­s­kich), wów­czas należy poprosić lekarza o wyp­isanie tych samych doku­men­tów w wer­sji anglojęzycznej.

Przed podróżą należy wybrać się do swo­jego lekarza prowadzącego i zapy­tać go, czy nie widzi prze­ci­wwskazań do planowanej podróży powietrznej.

W cza­sie rez­erwacji biletu warto poprosić o miejsce w środ­kowej części kabiny, by ewen­tu­alne tur­bu­lencje były mniej odczuwalne. Dobrym wyborem będzie także miejsce, z którego można łatwo i szy­bko wyjść lub rozpros­tować nogi. Długi lot może przy­czynić się do zapale­nia żył i zakrzepów, dlat­ego częste spac­ery po pokładzie pomogą uniknąć tych dolegli­wości. Oprócz tego kiedy siedzisz poruszaj nogami, tak jak­byś chodz­iła po schodach, a stopami poruszaj ruchami okrężnymi.

W cza­sie podróży samolotem wskazane jest picie dużej ilości płynów (około litra nie­ga­zowanej wody), ponieważ powi­etrze w samolotach jest bardzo suche. Rez­er­wu­jąc bilet dowiedz się czy możesz spodziewać się pomocy lekarskiej pod­czas lotu.

Jeśli podróż samolotem planowana jest już od dłuższego czasu, lep­iej przełożyć ją na połowę drugiego trymestru ciąży. W pier­wszym trymestrze ciąży duże zmi­any ciśnienia w cza­sie startu i lądowa­nia samolotu mogą nieko­rzyst­nie wpłynąć na dopiero for­mu­jące się organy wewnętrzne dziecka, a poza tym uniknie się prob­lemów z uod­par­ni­an­iem się oraz możli­wych krwaw­ień wys­tępu­ją­cych w tym cza­sie. Może również dojść do poronienia.

Jak już wcześniej pisal­iśmy na pokład samolotu nie zostanie wpuszc­zona kobi­eta, która jest powyżej 34. tygod­nia ciąży. Wów­czas długa podróż w pozy­cji siedzącej oraz z pod­kur­czonymi nogami może przy­czynić się do kłopotów z krąże­niem i zasłab­nięć, a także wywołać przed­w­czesny poród.

Bez względu na trymestr ciąży, nie jest wskazana podróż, która trwa dłużej niż trzy godziny w jedną stronę. Odradza się również podróż samolotem kobi­etom, które mają urodzić bliź­ni­aki bądź tro­jaczki, gdyż tego rodzaju ciąże trak­towane są jako ciąże wysok­iego ryzyka.

W samolocie poproś stew­ardesę o pomoc w reg­u­lacji pasów i zap­inaj je tak, by zna­j­dowały się pod brzuchem.

Pamię­taj, możesz lecieć samolotem pod warunk­iem, że nie ma żadnych niepraw­idłowości ciąży oraz zagroże­nia ciąży. Jed­nym z prze­ci­wwskazań do lata­nia samolotem jest ciężka niedokr­wis­tość, prze­byte zakrzepowe zapale­nie żył lub prob­lemy z łożyskiem.

Vade­me­cum ciężarnej mamy

Należy uzgod­nić wyjazd z lekarzem prowadzą­cym, niech da ci wszelkie wskazówki ostrzegawcze.

Należy zabrać doku­men­tację medy­czną związaną z ciążą oraz doku­ment określa­jący grupę krwi.

Należy zabrać apteczkę.

Należy zabrać NO-​SPĘ, środek rozkur­czowy na wypadek skur­czy, plamienia.

Należy zabrać Nys­tatynę, która ma dzi­ałanie przeciwgrzybicze

Należy zabrać Tan­tum Rosa, dzięki której łatwo można pozbyć się wydzieliny będącej czyn­nikiem zapal­nym. Jest to preparat, który można stosować do pod­my­wa­nia się.

Należy sprawdzić, gdzie w pobliżu zna­j­duje się szpi­tal położniczy.

Jeśli nie znasz języka kraju, do którego podróżu­jesz, należy zapisać sobie najważniejsze i najprzy­dat­niejsze zwrotu w tym języku, np.: „Szukam lekarza”, „Jestem w ciąży”, „Potrze­buję pomocy”.

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

  • 1. Re: Lot samolotem a ciąża

    testowy komentarz

    Gravatar użytkownika: adrian_18 13 lata temu adrian_18

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony