muz

Muzeum Bajki Se-​ma-​for

Tagi

Wiz­yta w pol­skiej „fab­ryce snów”

Czy wiecie, że aby na chwilę potrzy­mać w rękach Oscara i zobaczyć pracę wytwórni fil­mowej z prawdzi­wego zdarzenia nie trzeba udawać się na wyprawę do Hollywood?

Dzieci lubią misie, a misie lubią dzieci”

Na kul­tur­al­nej mapie Łodzi natrafi­amy na niezwykłe Muzeum Bajki Se – ma – for. Najmłod­szym ta nazwa może mówić niewiele, ale pod­powiadamy: to właśnie tam pow­stawały i pow­stają dobra­nocki, które kochają mil­iony: „Miś Usza­tek”, „Przy­gody Misia Colargola”, „Mały Ping­win Pik – Pok”, „Mau­rycy i Hawranek”, „Zaczarowany ołówek” czy też pier­wsza, fil­mowa wer­sja „Doliny Muminków”.

Nie tylko dla entuz­jastów animacji

Przez lata rozwinął się zakres dzi­ałal­ności Stu­dia Se-​ma-​for – spec­jal­iza­cję w fil­mach kukiełkowych posz­er­zono o filmy fab­u­larne, doku­menty, ani­macje 2D po pro­dukcję teledysków. Odwiedza­jąc muzeum zacz­erp­niecie wiedzy na temat his­torii Stu­dia Małych Form Fil­mowych, a także pro­jek­tów współczes­nych ani­macji jak oscarowy „Piotruś i wilk” i „Danny Boy”.

kinoLEKCJE

Jak pow­stają ani­macje i czy lalki można tworzyć nawet z chleba? Czy moja włas­noręcznie zro­biona lalka też może być bohaterem bajki i czy mam zadatki na reżysera?

Maluchy mogą przekonać się o swoich tal­en­tach na warsz­tat­ach, których bogata oferta skierowana jest już dla trzy­latków, nato­mi­ast starszych ciekaws­kich, szczegól­nie młodzież licealną – muzeum zaprasza na kinoLEKCJE.

Zachę­camy do odwiedzin Misia z klap­nię­tym uszkiem i na pro­jekcje w Kinie MuBa!

Godziny otwar­cia i oferta na stronie www​.se​-ma​-for​.com

Bądź na bieżąco www​.face​book​.com/​m​u​z​e​u​m​-​bajki

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony