nauka pływania dla niemowląt

Nauka pływania dla niemowlaka

Tagi

Ćwiczenia na base­nie są doskon­ałą zabawą dla każdego malucha. Wszelkiego rodzaju zabawki i kolorowe pomoce spowodują, że zaję­cia w wodzie staną się nie tylko zdrową formą spędza­nia czasu, ale też bardzo wesołą i ciekawą. Zaję­cia te mogą przy­czynić się też do rozbudzenia w dziecku potrzeby akty­wnego spędza­nia czasu. Pły­wanie wspo­maga rozwój dziecka, jak również wpływa na jego zdrowie.

Ćwiczenia w wodzie pod­noszą ogólną odporność młodego orga­nizmu na infekcje i zakaże­nia, dzięki zaję­ciom na base­nie, dziecko rzadziej cho­ruje na przez­ię­bi­e­nie. Inną korzyś­cią płynącą z ćwiczeń basenowych jest zwięk­sze­nie ruchomości w stawach, stanowią też pro­fi­lak­tykę skrzy­wień krę­gosłupa i wzmac­ni­ają więzi emocjon­alne między dzieck­iem, a rodz­icem. Poza tym z nauki pły­wa­nia rodz­ice również korzys­tają – pły­wanie pozy­ty­wnie wpływa na ich samopoczu­cie i kondycję.

Krok po kroku

Gdy wejdziesz z dzieck­iem do wody, połóż je najpierw na brzuszku, później na ple­cach – oczy­wiś­cie aseku­ruj go!

Później uświadom niemowlaczkowi, że w wodzie może się poruszać, przemieszczać i bawić się zabawkami.

Wsze­lakiego rodzaju chla­panie rączkami i nóżkami, rzu­canie piłeczkami lub igraszki z kolorowymi gumowymi zabawkami są dobrymi ćwiczeni­ami dla dziecka.

Jeśli chcesz przy­go­tować dziecko do nurkowa­nia, trzy­maj dziecko w specy­ficzny sposób i pole­waj jego główki wodą. Po kilku bądź kilku­nastu zaję­ci­ach, będziesz mogła (na znak instruk­tora) próbować ją zanurzyć pod wodą.

Kilku­miesięczne dzieci mogą uczyć się bez­piecznego wskaki­wa­nia do wody w pozy­cji siedzącej. Z cza­sem bobas nabierze umiejęt­ności dopły­wa­nia do brzegu basenu i wychodzenia na jego brzeg

Jeśli dziecko zacznie płakać na base­nie, nie uciekaj z nim z zajęć. Praw­dopodob­nie potrze­buje ono więcej czasu na adap­tację wod­nych warunków niż inne dzieci. Tylko niewielki pro­cent dzieci nie lubi wody inie jest w stanie jej polubić.

Pamię­taj o tym, że dla dziecka basen ma być relak­sem, nigdy nie stre­sem. Dlat­ego pozwól mu na zdoby­wanie umiejęt­ności we włas­nym tempie.

Troszcz się o dziecko ale nie panikuj gdy trochę wody zna­jdzie się w uchu czy w buzi dziecka – to jeszcze nikomu nie zaszkodz­iło, a Twoje prz­er­aże­nie może się udzielić bobasowi.

Nie oczekuj rzeczy niemożli­wych (jak na wiek dziecka) – by dziecko poczuło się jak ryba w wodzie będziesz musi­ała jeszcze poczekać wiele lat.

Nauka z instruk­torem czy bez?

Szkółki pływackie są po to, by z nich korzys­tać. Nie trzeba prze­cież korzys­tać z całych kursów ofer­owanych przez szkoły nauki pły­wa­nia, lecz z kilku godzin, które nauczą Cię jak postępować z bobasem na base­nie. Wów­czas dzięki instrukcjom tren­era łatwiej będzie Ci samej ćwiczyć z dzieck­iem. Zapisu­jąc się do szkółki, zwróć uwagę na to, czy grupa, która ma się zna­j­dować pod okiem instruk­tora nie jest zbyt wielka (nie powinna przekraczać 15 dzieci).

Należy też pamię­tać o tym, że pobieranie lekcji w szkółkach pływac­kich jest możliwe tylko wtedy, jeśli wcześniej przed­staw­isz zaświad­cze­nie od pedi­atry, które wyraża zgodę na naukę pły­wa­nia dziecka.

Kilka wskazówek dla rodziców

 1. Nie den­er­wuj się, gdy maluch boi się tak dużej wody i początkowo nie chce chodzić na pły­wal­nię. Jeśli Twoje dziecko jest scep­ty­cznie nastaw­ione do pły­wa­nia, opowiedz mu his­to­ryjkę o zwierzątkach, które uwiel­bi­ają wodę i świet­nie pływają.
 2. Zabierz na zaję­cia ukochaną wodną zabawkę dziecka.
 3. Nie rób zbyt dużych prz­erw pomiędzy kole­jnymi zaję­ci­ami na basenie.
 4. Nie oczekuj od dziecka, by po pier­wszych zaję­ci­ach pły­wało jak rybka. Doce­niaj jego postępy i chwal malucha za kole­jne osiągnięcia.
 5. Jeżeli sam/​a czu­jesz lęk, sko­rzys­taj z nauki pły­wa­nia dla dorosłych. Dziecko wyczuwa Twój lęk.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • pierwsza pomocPierwsza pomoc

  Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym …

 • pierwsza pomocDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • pierwsza pomocBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • pierwsza pomocJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony