pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Tagi

Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym lekiem na uspoko­je­nie dziecka jest przy­tu­le­nie go przez rodz­iców. Łagodny i spoko­jny głos rodz­iców sprawia, że dziecko czuje się ono bez­piecznie, dzięki temu maluch szy­bko się uspokoi. Wtedy można zająć się raną swo­jej pociechy.

Leki bez recepty w ramach pier­wszej pomocy

Małe dzieci potrze­bują dużo ruchu — akty­wność sprzyja ich roz­wo­jowi. Ruch jest symp­tomem zdrowia i energii.

Niezwykła cieka­wość świata dziecka, ciągłe bie­ganie, skakanie, jeżdże­nie na row­erku, wspinanie się na drzewa sprzyja upad­kom, kon­tuzjom i ura­zom. Dlat­ego warto zaopa­trzyć się w najniezbęd­niejsze środki zapew­ni­a­jące pier­wszą pomoc dziecku. Mogą to być proste w uży­ciu środki dezyn­feku­jące i oczyszcza­jące — sterylne gaziki. Rodz­ice muszą posi­adać wiedzę doty­czącą szy­bkiej i skutecznej inter­wencji w razie wypadku dziecka. W tym artykule przed­staw­imy Wam kilka porad jak praw­idłowo zachować się, gdy nasze dziecko dozna urazu.

Pier­wsza pomoc przy niewiel­kich urazach

Gdy nasze dziecko doz­nało lekkiego urazu, wów­czas rodz­ice bezprob­le­mowo mogą mu sami pomóc sto­su­jąc środki z domowej apteczki. Najważniejsze czyn­ności jakie muszą wykonać, by udzielić pier­wszej pomocy dziecku to:

 1. staranne oczyszcze­nie rany – otar­cia należy prze­myć czystą wodą usuwa­jąc przy tym zanieczyszczenia i brud pow­stały w wyniku uszkodzenia skóry.
 2. odkaże­nie rany za pomocą trady­cyjnych środ­ków odkaża­ją­cych jak np. woda utle­niona lub za pomocą gazików nasąc­zonych 70%-owym alko­holem. To poz­woli usunąć bak­terie z rany i zmniejszy zagroże­nie zakażenia.
 3. odpowiedni opa­trunek w postaci plas­tra lub opa­trunku z gazy – zależy od wielkości rany.

Pamię­ta­jmy o tym, że dostęp powi­etrza do rany przyspiesza goje­nie ran, dlat­ego należy reg­u­larnie zmieniać opa­trunki, a gdy nie są już potrzebne można je całkowicie zdjąć. To przyspieszy odbu­dowę naskórka.

W rodzin­nej apteczce powinny również znaleźć się preparaty łagodzące objawy stłuczeń i sini­aków. Do takich preparatów należy między innymi Altacet (w żelu lub w tabletkach).

Sil­niejsze urazy

Jeżeli dziecko w wyniku upadku doz­nało poważniejszego urazu, trzeba zas­tosować lek prze­ci­w­bólowy i prze­ci­wza­palny. Jeżeli uraz budzi więk­sze wąt­pli­wości, powin­niśmy skon­tak­tować się z przy­chod­nią, gdzie przyj­muje chirurg dziecięcy lub zgłosić się z dzieck­iem na ostry dyżur do szpitala.

Jeżeli skaleczenia i otar­cia są rozległe, a dodatkowo są zanieczyszc­zone bru­dem czy ziemią, może to wyma­gać poda­nia dziecku szczepi­onki lub surow­icy prze­ci­wtęż­cowej. Musimy liczyć się z tym, że nawet do najm­niejszego skaleczenia może prze­dostać się laseczka tężca, która wyt­warza w orga­nizmie toksy­czny jad uszkadza­jący cen­tralny układ nerwowy.

Choroba ta prowadzi do wzmożonego napię­cia mięśniowego, co powoduje niekon­trolowane skur­cze różnych par­tii ciała i napady drgawek. Jed­nymi z objawów sugeru­ją­cych, że zakaże­nie się rozwija jest trud­ność z przełykaniem i szczękoś­cisk. Następ­nie pojawia się szty­wność karku i kończyn. Jeżeli pode­jrzewa się zakaże­nie, w try­bie naty­ch­mi­as­towym należy podać surowicę

Do lekarza trzeba będzie się też wybrać wtedy, gdy skalecze­nie bardzo krwawi i nie ma możli­wości jego zata­mowa­nia. Również będzie trzeba się wybrać do lekarza wtedy, gdy obrzęk bądź krwiak narasta w bardzo szy­bkim tem­pie lub jest niepro­por­cjon­al­nie duży do samego urazu.

Gdy pode­jrze­wamy zła­manie kończyny wtedy niezwłocznie musimy udać się do chirurga. Nie możemy także ignorować wszelkiego rodzaju ugryzień przez zwierzęta np. przez psa, kota, ponieważ ist­nieje ryzyko zakaże­nia wściek­l­izną. Jeżeli dziecko zostanie ugryzione, wów­czas trzeba ranę przepłukać bardzo obfi­cie wodą z mydłem. To może sprawić, że wirus uleg­nie osła­bi­e­niu lub całkowicie zginie. Ranę jed­nak bezwzględ­nie musi obe­jrzeć lekarz.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ciemieniucha u niemowlątCiemieniucha u niemowląt

  Ciemie­ni­ucha to łojo­tokowe zapale­nie skóry, innymi słowy są to odrzu­cone komórki …

 • ciemieniucha u niemowlątDziewiąty miesiąc

  Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co …

 • ciemieniucha u niemowlątBobomigi

  Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca …

 • ciemieniucha u niemowlątJedenasty miesiąc

  Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc …

 • ciemieniucha u niemowlątDziesiąty miesiąc

  W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony