pierwsze buty

Pierwsze buty

Tagi

Kiedy kupić pier­wsze buty?

Zdaniem lekarzy dziecko ucząc się chodzić powinno czynić to boso lub w skar­petkach anty­pośl­iz­gowych. Tylko to może zapewnić mu praw­idłowy rozwój w pro­ce­sie ksz­tał­towa­nia się stopy. Trzeba pamię­tać, że luźné skar­pety nie krępują pal­ców i pozwalają na swo­bodny przepływ krwi, a dodatkowo dziecko wyczuwa podłoże całą stopą.

Dlat­ego z zaku­pem pier­wszych bucików dla dziecka nie trzeba się spieszyć. Jed­nak na pewno trzeba wybrać się na zakupy wtedy, gdy nasze dziecko chodzi coraz więcej. Zakup bucików zwykle przy­pada na wiek 10 – 12 miesięcy. Jed­nak jeśli dziecko nie wykazuje takiego „zain­tere­sowa­nia”, to najlepiej zaczekać z kup­nem, a do tego czasu niech dziecku służą ciepłe skar­petki antypoślizgowe.

Jak kupić dziecku pier­wsze buty?

Jeżeli nasze dziecko chodzi coraz więcej, to znaczy, że czas się wybrać na zakupy. Dla rodz­iców zakup pier­wszych bucików może okazać się niemałym prob­le­mem, bo jak sprawdzić czy maluch ma wygod­nie w buciku? Doradz­imy Wam w jaki sposób kupować pier­wsze buty.

Po pier­wsze idąc do sklepu zabierz ze sobą drugą osobę – która będzie pil­nowała dziecko w cza­sie, gdy Ty będziesz wybier­ała model – no i oczy­wiś­cie zabierz ze sobą dziecko.

Obsługa niek­tórych sklepów ofer­uje pomoc w dobrze bucików – posi­ada ona odpowied­nie „narzędzia” do pomi­aru: miarki, spec­jalne urządzenia elek­tron­iczne mierzące rozmiar stópki, a nawet model buta. Wielu rodz­iców przy pomi­arze korzysta ze sprawd­zonego sposobu tzn. przy pomocy obrysu stópki lub paty­czka, który w sklepie należy włożyć do buta. Jed­nak ta metoda nie zawsze się sprawdza, ponieważ każde dziecko jest inne – jedno szczu­ple­jsze, drugie pul­chniejsze – dlat­ego najlepiej sprawdzać bucik na nóżce dziecka. Pon­adto jed­nym z ważniejszych ele­men­tów przy dopa­sowywa­niu butów jest obwód kostki, wysokość pod­bi­cia oraz to, jak stópka układa się w bucie. Pamię­ta­jmy więc, że paty­czek czy obrys stópki z pewnoś­cią mogą pomóc w doborze bucików, jed­nak nie zastąpią mierzenia.

Gdy w sklepie założymy dziecku wybrany model bucików, maluch powinien w nich stanąć obiema nóżkami na podłodze. Gdy badamy dłu­gość należy nacis­nąć czubek buta kciukiem. Musimy wiedzieć, że buciki powinny być o rozmiar więk­sze, dlat­ego jeśli kciuk mieści się między pal­cami dziecka a końcem bucika rozmiar będzie odpowiedni. Aby się jeszcze dodatkowo upewnić, czy przymierzany but będzie pasował, trzeba włożyć swój mały palec między piętę dziecka a cholewkę buta – powinien się tam swo­bod­nie zmieścić.

Drodzy rodz­ice, nie przekazu­jmy naszemu maleństwu bucików po starszym rodzeńst­wie. Uży­wane buty są dos­tosowane do pro­filu stopy oraz do sposobu chodzenia poprzed­niego właściciela.

I jeszcze jedna wskazówka. Dobre buty dobrze dos­tosowują się do pro­filu stopy jed­nak niejed­nokrot­nie za dobre buty, wysok­iej jakości trzeba więcej zapłacić. Jed­nak zwykle warto…

Cechy odpowied­niego buta dla dziecka

Buty dla dziecka powinny:
 • być wygodne i swo­bodne. But musi być odpowied­nio dopa­sowany – musi dobrze trzy­mać stopę, jed­nak nie może ograniczać jej ruchów.
 • mieć sze­roki i usz­ty­w­ni­any nosek. Dziecko musi bezprob­le­mowo poruszać pal­cami i w górę i w dół.
 • mieć podeszwę anty­pośl­iz­gową, najlepiej wyko­naną z miękkiej gumy, która amortyzuje wstrząsy i nierówności podłoża. Podeszwa nie powinna utrud­niać nat­u­ral­nych ruchów stopy przy chodze­niu. Powinna być sprężysta a w okol­icy śród­stopia podeszwa powinna być twardsza.
 • mieć skórzaną wkładkę przez co stopa dziecka mniej się poci. Dla dzieci do drugiego roku życia wkładka nie musi być profilowana.
 • mieć cholewkę ze skóry (np. z softa, ani­lana, nappa) lub z włókien nat­u­ral­nych (bawełna, wełna, len). Te mate­ri­ały pozwalają na swo­bodny przepływ powi­etrza, dzięki czemu stopa dziecka może „oddychać”.
 • szwy i wszelkie twarde ele­menty nie mogą być wyczuwalne od środka
 • szty­wny ale elasty­czny zapiętek albo wgłę­bi­e­nie w wewnętrznej części obuwia, które gwaran­tuje właś­ciwe ustaw­ie­nie pięty i stopy. Jed­nak zbyt twardy zapiętek może obcierać dziecko.
 • mieć obcas się­ga­jący 13 dłu­gości buta. Obcas musi być niski około 1,5 cm wysokości dla dzieci do 3 lat.
 • mieć zaokrą­glony górny brzeg cholewki, który sięga za kostkę. Nie może on uciskać ścięgna Achillesa i nie urażać kostki.
 • być raczej wiązane, ponieważ na ogół sznurowane buty lep­iej sta­bi­lizują stopę i lep­iej się do niej dos­tosowują. Zdarzają się też buty na rzepy dobrze skon­struowane, w których rzepy dobrze pełnią swoją funkcję (zwykle są to buciki na 2 – 3 rzepy).
 • być lekkie i przewiewne.
 • mieć na wierzchu ele­menty odblaskowe.
Buty dla dziecka nie powinny:
 • usz­ty­w­niać stawu skokowego
 • mieć wkładek ortope­dy­cznych – mimo, że myślisz, że to nie może zaszkodzić dziecku, to grubo się mylisz – wkładka ortope­dy­czna ma swoje zalety ale ma także wady jak np. tę, że osłabia mięśnie i wiązadła gdy pod­piera sklepi­e­nie zdrowej stopy, co może spowodować niepraw­idłowy rozwój stopy.
 • należeć do kogoś innego. Jak już wcześniej pisal­iśmy każdy maluch musi mieć własne buty.
 • być wyko­nane na podobieństwo butów dla dorosłych, czyli nie mogą mieć wąs­kich nosków, czy wszelkiego rodzaju pod­wyższeń – obcasów, koturnów itd.
 • być klap­kami. Buty na całkiem płask­iej podeszwie są niesta­bilne, a niesta­bil­ność sprzyja kon­tuzjom. Jeżeli już koniecznie chcemy kupić dziecku klapki, to niech to będą klapki z wgłę­bi­e­niem na piętę. To zmusi do pracy mięśnie stóp i wzmocni je.
 • być wyko­nane z plastiku
 • być kupowane na wyrost, tzn. nie mogą być za duże, ponieważ mogą zniek­sz­tał­cić stopę dziecka.

Jaki rodzaj butów wybrać

Dla najmłod­szych dzieci najlep­szym rodza­jem bucików są skar­petki anty­pośl­iz­gowe (z gumowymi wypustkami).

Dla dzieci do lat trzech odpowied­nie będą sznurowane trzewiki się­ga­jące za kostkę.

Jeżeli kupu­jemy dziecku san­dałki, pamię­ta­jmy o tym, by prze­puszczały powi­etrze i nie były wyko­nane z plas­tiku. Powszech­nie znane i lubiane adi­dasy, czyli obuwie sportowe nie nadają się do chodzenia na co dzień ponieważ bardzo słabo prze­puszczają powi­etrze, przez co nóżka będzie się w nich pocić. Jeśli chodzi o tenisówki – inny rodzaj sportowych butów – to są one dobre dla dzieci, które potrafią już chodzić. Jed­nak nie powinny one posi­adać wkładek, które unoszą sklepi­e­nie podłużné stopy. Jeżeli chcemy kupić dziecku pantofle, powinny one mieć zabu­dowane palce i piętę oraz usz­ty­wniony zapiętek. Nigdy nie kupu­jmy dziecku drew­ni­aków (wszelkiego rodzaju butów o drew­ni­anej podeszwie). Twarda podeszwa uniemożli­wia wyczu­cie podłoża, co wiąże się z więk­szą możli­woś­cią kon­tuzji i upadków.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły

 • ból brzucha u dzieckaBól brzucha u dziecka

  Gdy niemowlę głośno płacze, a Ty nie wiesz czego to przy­czyna, w pier­wszej kole­jności …

 • ból ucha u dzieciBól ucha u dzieci

  Przy­czyn bólu ucha u dziecka jest wiele, jed­nak najczęst­szym powo­dem wys­tępowa­nia …

 • lot dziecka samolotemLot dziecka samolotem

  Jeżeli chcemy wyruszyć z dzieck­iem w podróż samolotem, bądź zmusza nas do lotu …

 • jak rozwijać wyobraźnie dzieckaJak rozwijać wyobraźnię dziecka

  Wstęp Aktywność twórcza dziecka rozwija się od jego najmłodszych lat, dzięki niej możemy …

 • bezpieczny dom dla dzieciBezpieczny dom

  Małe dzieci są niezwykle ciekawe świata. Gdy zaczynają raczkować i odkrywać niesamowity …


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony