pierwsze objawy ciąży

Pierwsze objawy ciąży

Czy jesteś w ciąży? A skąd wiesz, że nie? Po czym poz­nać, że jesteś w ciąży? Zatrzy­manie miesiączki jest pier­wszym objawem zajś­cia w ciążę, ale, jej brak nie zawsze oznacza ciążę…

Pier­wsze objawy ciąży – objawy odczuwalne

Zatrzy­manie krwaw­ienia miesiączkowego.

Zatrzy­manie miesiączki jest pier­wszym objawem zajś­cia w ciążę – szczegól­nie u kobiet, które doty­chczas miesiączkowały reg­u­larnie. Trzeba pamię­tać o tym, że spóź­ni­a­jąca się miesiączka czy całkow­ity jej brak jest przy­czyną ciąży. U kobiet zdarza się w ciągu roku jeden lub dwa cykle bezowu­la­cyjne, kiedy to nie dochodzi do krwaw­ienia. Z biegiem lat „pustych” okresów (cykli) będzie zapewne coraz więcej.

Niek­tóre kobi­ety nato­mi­ast reg­u­larnie miesiączkują mimo, że doszło do zapłod­nienia. Bywa też, że około 1112 dnia od zapłod­nienia dochodzi do min­i­mal­nego plamienia (krwaw­ienia). Może ono błęd­nie wskazy­wać na miesiączkę, co utrud­nia określe­nie ter­minu porodu. Pewna część kobiet – pomimo zapłod­nienia – przez pier­wsze 34 miesiące nadal reg­u­larnie miesiączkuje. W takim przy­padku jedynym sposobem na sprawdze­nie, czy jesteś w ciąży jest przeprowadze­nie testu ciążowego. Testy są bardzo czułe i wskazują na zapłod­nie­nie już w dniu, kiedy miała wys­tąpić miesiączka. Na ogól nieomylny wynik testu ciążowego można otrzy­mać po jedno-​, trzyd­niowym opóźnie­niu okresu. Testy ciążowe można przeprowadzić wtedy, gdy w moczu kobi­ety ewen­tu­al­nie może pojawić się hor­mon HCG, a więc w 710 dniu po zapłod­nie­niu. Hor­mon ten wykry­walny jest we wcześniejszym cza­sie we krwi, dlat­ego można też przeprowadzić badanie krwi (7 dni po zapłod­nie­niu) potwierdza­jące lub wyk­lucza­jące zajś­cie w ciążę. Testy ciążowe są łatwe w uży­ciu i w 99% wiary­godne – pod warunk­iem, że zostały przeprowad­zone zgod­nie z instrukcją obsługi zawartą w opakowaniu.

Ewen­tu­alne przy­czyny braku miesiączki:
 • nad­mierny stres
 • męcząca podróż, zmi­ana klimatu
 • zmęcze­nie
 • strach przed zajś­ciem w ciążę
 • prob­lemy hor­mon­alne lub choroba
 • otyłość
 • odchudzanie, niezdrowa dieta
 • niereg­u­larny tryb życia, brak snu
 • odstaw­ie­nie pigułek antykoncepcyjnych
 • karmie­nie piersią
 • alko­hol
 • papierosy
 • leki
Częste odd­awanie moczu.

Możliwą oznaką ciąży jest znacznie częst­sze odd­awanie moczu, zauważalne zwykle 68 tygodni po zapłod­nie­niu. Wów­czas kobi­eta może odczuwać zwięk­szone par­cie na pęcherz, wynika­jące pow­ięk­sza­jącą się macicą.

Zbyt częste wiz­yty w toale­cie mogą być również przyczyną:

 • infekcji dróg moczowych
 • stosowa­nia leków moczopędnych
 • picia ziół, które wpły­wają na częs­totli­wość odd­awa­nia moczu
 • cukrzycy
Nud­ności i wymioty

Kole­jnym możli­wym objawem ciąży są wys­tępu­jące nud­ności i wymioty. Wys­tępują one najczęś­ciej u kobiet, które oczekują dziecka po raz pier­wszy lub u kobiet z predys­pozy­c­jami do ciąży mno­giej, a także u kobiet, które mają bardzo wyostr­zony zmysł węchu – wyczu­le­nie na jakiekol­wiek zapachy. Często bywa tak, że kobi­eta ma nud­ności już w pier­wszych dni­ach po zapłod­nie­niu, jed­nak nie można tych objawów trak­tować jako objawów ciąży, mogą one być wynikiem:

 • nieod­powied­niej diety
 • choroby loko­mo­cyjnej
 • infekcji wiru­sowej (tzw. grypa żołądkowa)
 • zatru­cia pokarmowego
 • ubocznych dzi­ałań leków

Wymioty i nud­ności ciążowe wys­tępują dopiero od 28 tygod­nia ciąży i trwają do 1214 tygod­nia. Wymioty i nud­ności najczęś­ciej pojaw­iają się rano, jed­nak mogą też doskwierać przez cały dzień.

Prze­bar­wienia skórne

Prze­bar­wienia skórne mogą pojawić się w pier­wszych tygod­ni­ach ciąży. Prze­bar­wienia wys­tępują zwykle na war­gach sro­mowych, bro­dawkach, a także linii bieg­nącej od pępka do spo­je­nia łonowego. U niek­tórych kobiet wys­tępują także prze­bar­wienia na twarzy.

Inne przy­czyny pojaw­ienia się prze­bar­wień skórnych:

 • nad­pro­dukcja lub nierównomiernego rozłoże­nia sub­stancji bar­wnikowej (melaniny)
 • promieniowanie UVA i UVB
 • zaży­wanie leków hormonalnych
 • okres menopauzy
 • choroby wątroby
 • zaburzenia miesiączkowa­nia
 • zapale­nie przydatków
 • nad­czyn­ność nadnerczy
 • nad­czyn­ność tarczycy
 • skutki uboczne stosowa­nia niek­tórych leków
 • dzi­ałanie sub­stancji foto­toksy­cznych i fotoa­ler­izu­ją­cych (w lekach, w kosmetykach)
Zmi­ana łaknienia i ślino­tok, zaparcia, zgaga, skur­cze jelit

W pier­wszym trymestrze ciąży (w pier­wszych 12 ciąży) mogą wys­tępować zaparcia, a także zmi­any łaknienia – poczy­na­jąc od tzw. „zach­cianek” kończąc na całkowitej niechęci do niek­tórych pro­duk­tów, np. do mięsa.

Takie objawy mogą być również powodem:

 • niepraw­idłowej diety
 • stresu
 • zaburzeń pracy układu pokarmowego
 • infekcji

Jeśli chodzi o zaparcia, wys­tępują one przez cały okres ciąży. Aby zmniejszyć dolegli­wości związane z tą nieprzy­jemną dolegli­woś­cią należy pić duże ilości płynów oraz stosować lekkos­trawną dietę oraz jeść częś­ciej, spoży­wa­jąc niewielkie posiłki.

We wczes­nej ciąży wys­tępują także bezbolesne i częste skur­cze jelit, a także zgaga, przy­czyną której jest cofanie się treści żołąd­kowej w kierunku przełyku.

Zmi­any samopoczucia

U kobi­ety we wczes­nej fazie ciąży mogą wys­tępować męc­zli­wość oraz zwięk­sze­nie potrzeby snu, zwykle w godz­i­nach popołud­niowych. Często bywa i tak, że kobi­eta w ciąży jest drażliwa, płac­zliwa i nadpobudliwa.

Niechęć do palenia

W pier­wszym trymestrze ciąży, u kobiet palą­cych może wys­tąpić całkowita niechęć do palenia.

Praw­dopodobne objawy ciąży

Pod­wyżs­zona temperatura

Pod­wyżs­zona tem­per­atura ciała (powyżej 37°C), utrzy­mu­jąca się przez min­i­mum 23 tygod­nie od owu­lacji, jeśli nie jest przy­czyną przez­ię­bi­enia, to dużym praw­dopodobieńst­wem może być zajś­cie w ciążę. Zwięk­szona tem­per­atura powodowana jest iloś­cią prog­es­teronu, który jest odpowiedzialny za podtrzy­manie ciąży w fazie początkowej. Później ta funkcja przekazy­wana jest łożysku.

Pow­ięk­sze­nie piersi

Pow­ięk­sze­nie piersi może być symp­tomem zapłod­nienia, jed­nak nie można zapom­i­nać o tym, że w drugiej fazie cyklu miesiączkowego, piersi kobi­ety również stają się pełniejsze i często obolałe.

Jed­nak ich zwięk­szona wrażli­wość i mrowie­nie mogą wskazy­wać na ciążę. W przy­padku ciąży dodatkowo dookoła bro­dawek zwykle pow­stają niewielkie guzki, będące ujś­ciem gruc­zołów łojowych oraz pojawia się zaciem­nie­nie aure­oli wokół sutków. Taki stan kobi­ety jest zauważalny około 68 tygod­nia od zapłodnienia.

Inne przy­czyny obo­lałych piersi:

 • stosowanie doust­nych środ­ków antykoncepcyjnych

Zmi­any w gruc­zołach sutkowych mogą objaw­iać się w postaci ich pow­ięk­szenia, jak i wzmożonego napię­cia i obrzmienia piersi, w postaci posz­erzenia i uwidocznienia żyl­nych naczyń pod­skórnych, a także w postaci wydziela­nia płynu pod wpły­wem nacisku.

Liczne zmi­any w narzą­dach płciowych

Do pewniejszych objawów ciążowych zal­icza się liczne zmi­any w narzą­dach płciowych, które są stwierdzane pod­czas bada­nia gineko­log­icznego. W początkowej fazie ciąży wys­tępuje rozpul­chnie­nie macicy i szyjki (28 tygodni po zapłod­nie­niu), jed­nak mogą to być również przy­czyny opóźnienia miesiączki.

W 812 tygod­niu ciąży zaob­ser­wowano pow­ięk­sze­nie macicy i brzucha kobi­ety. Oprócz tego zmi­anę zabar­wienia błony ślu­zowej pochwy oraz zaciem­nie­nie linii białej od pępka do wzgórka łonowego (4 lub 5 miesiąc). Ten ostatni objaw może być także przy­czyną braku równowagi hor­mon­al­nej lub efek­tem wcześniejszej ciąży.

Innymi objawami w tej stre­fie jest zasinie­nie narządów płciowych, podob­nie jak w pochwie związane jest to z przekr­wie­niem narządu, zmi­ana śluzu szyjkowego, który traci swoją roz­ciągli­wość. W cza­sie ciąży zwięk­sza się wydzielanie śluzu z pochwy – zwykle jest on zmęt­ni­ały, biały lub szarawy, co jest wynikiem zwięk­szonej pro­dukcji hor­monów płciowych.

Rozstępy skórne

Praw­dopodob­nym objawem ciąży jest pojaw­ie­nie się lub zwięk­sze­nie ilości rozstępów skórnych, szczegól­nie w okol­icy brzucha, w bocznych par­ti­ach poślad­ków i zewnętrznych powierzch­ni­ach ud.

Najpewniejsze metody wykry­wa­jące ciążę

Badanie gineko­log­iczne

Jeżeli wynik testu ciążowego jest pozy­ty­wny kobi­eta powinna udać się do ginekologa, podob­nie powinna postąpić w przy­padku, gdy wynik testu jest ujemny (a ist­nieje pode­jrze­nie ciąży).

Lekarz ginekolog przeprowadzi serię badań i zanal­izuje zmi­any w narzą­dach rod­nych: obe­jrzy przed­sionek do pochwy, srom i krocze, zbada we wzierniku zasinie­nie pochwy i oceni szyjkę macicy, przeprowadzi badanie pal­pa­cyjne pochwy, które stwierdzi aksamitną szorstkość powierzchni pochwy, charak­terysty­czną w cza­sie ciąży oraz przeprowadzi badanie dwuręczne.

USG

W 46 tygod­niu od zapłod­nienia, można wykryć ciążę przeprowadza­jąc, za pomocą ultra­sono­grafii, bada­nia narządów rod­nych. Dzięki USG najpewniej rozpoz­naje się ciążę, ponieważ zapłod­niona komórka jajowa jest widoczna na mon­i­torze tego urządzenia już od 5 tygod­nia ciąży.

Czyn­ność serca płodu

Czyn­ność serca płodu można określić i jest słyszalna w 1020 tygod­niu ciąży, w zależności od aparatu.

Ruchy płodu

Ruchy płodu wyczuwalne są poprzez powłoki brzuszne po 16 tygod­niu ciąży.

Jak to wygląda u Ciebie?

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

 • 1. Re: Pierwsze objawy ciąży

  Witam. Krążę po internecie od strony do strony, czytałam mnóstwo artykułów a między innymi ten co tutaj podaje: www.biomedical.pl/ciaza/objawy-ciazy-76.html - zbierajac te wszystkie informacje do kupy nadal nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie czy jestem w ciąży czy nie bo uprawiałam z facetem stosunek 6 dni temu i od 3 dni boli mnie brzuch a od 2 bolą mnie piersi, czuję to zwłąszcza przy dotyku. teaz mam takie dziwne uczucie bólu brzucha, niby nie przeszkadza a jednak odczuwam, jak nie wiem po wypiciu niedogotowanej wody... czy test będzie już wiarygodny? Stosunek był w gumce ale pękła, ponoć zdążył wyjść a więć jak myślicie?

  Gravatar użytkownika: martyne3ka 9 lat temu martyne3ka

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony