pierwszy trymestr ciąży

Pierwszy trymestr ciąży

Tagi

Pier­wszy trymestr trwa od pier­wszego dnia ostat­niej miesiączki, do 12 — 13 tygod­nia ciąży. W tym cza­sie rozwi­jają się wszys­tkie najważniejsze organy dziecka. Najbardziej oczy­wistym symp­tomem ciąży jest zatrzy­manie cyklu miesiączkowego. Gdy nie dostałaś miesiączki, a pode­jrze­wasz ciążę – wybierz się jak najszy­b­ciej do ginekologa.

Jeśli doszło do zapłod­nienia, przeczy­taj ten artykuł, a dowiesz się jakie dolegli­wości mogą Ci doskwierać i co będzie się dzi­ało z Twoim dzieck­iem w pier­wszych trzech miesiącach.

Pier­wszy miesiąc

W pier­wszym tygod­niu zapłod­niona komórka wraz z infor­ma­cją gene­ty­czną wędruje, by około drugiego tygod­nia zag­nieździć się w ścianie macicy. Po zag­nieżdże­niu jajo staje się embri­onem. Wielkość zar­o­dka w tym cza­sie to ok.1,5 mm.

Pier­wsze cztery tygod­nie to czas, w którym dziecko rozwija się z poje­dynczej zapłod­nionej komórki jajowej, a następ­nie stop­niowo około 8 tygod­nia przek­sz­tałca się w płód przy­pom­i­na­jąc już ludzką istotę.

Drugi miesiąc

Około 5 tygod­nia zar­o­dek unosi się w wypełnionym płynem worku owod­niowym. Wtedy też zar­o­dek ma już zaczątek mózgu, krę­gosłup i cen­tralny układ ner­wowy. Oprócz tego na głowie pojaw­iają się płytkie zagłę­bi­enia, z których uksz­tał­tują się oczy i uszy, rozwi­jają się powłoki brzuszne i klatka pier­siowa. Pod koniec 6 tygod­nia ciąży, zaczyna pul­sować zaczątek serca, a w miejscu nierozwinię­tych jeszcze nóżek i rączek tworzą się małe wyrostki. Zar­o­dek ma już też zaczątki układu traw­i­en­nego, jamy ust­nej, szczęki i żuchwy, tworzy się też układ krwionośny. W tym cza­sie dziecko osiąga wielkość 6 mm (pestka jabłka).

Około 7 tygod­nia tworzy się twarz, serce toczy krew do układu krwionośnego zar­o­dka, zar­o­dek ma już płuca, jelita, wątrobę, nerki i wewnętrzne narządy płciowe. Wielkość zar­o­dka wynosi 1,3 cm, czyli rozmiar małego winogrona.

W 8 tygod­niu zar­o­dek przek­sz­tałca się w płód, połąc­zone błoną palce są już widoczne, dłu­gość ramion i nóg wyraźnie się zwięk­szyła, można już wyróżnić barki, łokcie bio­dra i kolana.

Dziecko staje się coraz bardziej ruch­liwe, jed­nak mama tego nie jest wstanie wyczuć.

Rozmiar płodu to około 2,5 cm (truskawka).

Trzeci miesiąc

Dziewiąty miesiąc to czas, w którym oczy dziecka pokry­wają się skórą, którą wkrótce przek­sz­tałci się w powieki. U chłopców zaczy­nają się ksz­tał­tować jądra, a u dziew­czynek jajniki, jed­nak nie można jak na razie określić płci dziecka. W 10 tygod­niu dziecko ma już około 3 – 4 cm, wtedy też zanikają błony między pal­cami, a dziecko jest w stanie wyczuwać emocje swo­jej mamy. Więk­szość układów i narządów już się rozwinęła. Wraz z rozpoczę­ciem 11 tygod­nia ciąży maleje ryzyko wys­tąpi­enia wrod­zonych niepraw­idłowości u dziecka. Jest to czas, w którym na skórze dziecka wyrasta meszek płodowy zanika­jący około 28 tygod­nia ciąży, a na pla­cach ksz­tał­tują się paznokcie.

W 12 tygod­niu dziecko ma już około 6 cm. Przysadka móz­gowa wyt­warza już hor­mony, zaczy­nają ros­nąć paznok­cie, dziecko reaguje na bodźce z zewnątrz, zarasta mu pod­niebi­e­nie, a najważniejsze części mózgu są już uksz­tał­towane. Oprócz tego zaczyna funkcjonować sys­tem odpornoś­ciowy dziecka.

Co odczuwa mama w pier­wszym trymestrze ciąży?

W prze­ciągu trzech pier­wszych miesięcy ciąży kobi­eta może odczuwać:

 • waha­nia nas­troju i zmi­any samopoczucia
 • zmęcze­nie i rozdrażnienie
 • szczegól­nie silne symp­tomy zespołu napię­cia przedmiesiączkowego
 • bolesność piersi, zaparcia i wzdę­cia, uczu­cie ciężkości, puch­nię­cia (głównie nóg i twarzy)
 • wzrost masy ciała od 2 do 4 kg
 • napię­cie podbrzusza
 • mdłości
 • met­al­iczny pos­mak w ustach
 • konieczność częstego odd­awa­nia moczu
 • wymioty (powodu­jące utratę wagi)
 • posz­erze­nie talii
 • prob­lemy ze skórą (brą­zowe prze­bar­wienia i plamki lub wypryski) lub wręcz prze­ci­wnie – poprawa wyglądu skóry
 • zaróżowie­nie skóry na twarzy u kobiet o jas­nej karnacji
 • sny w ciąży są bardziej wyraziste
 • ciąża staje się widoczna (około 3 miesiąca)

Po pier­wszym trymestrze ciąży ryzyko poronienia jest zre­dukowane. Jed­nak pier­wsze trzy miesiące ciąży mogą zaważyć nad całym życiem Two­jego malucha.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony