pierwszy września

Pierwszy września

Jak ułatwić dziecku pier­wszy dzień w szkole?

Pier­wszy dzień w szkole to dla dziecka prawdziwe przeży­cie. Doty­chczas była tylko zabawa w przed­szkolu i w domu, w szkole jed­nak czeka dziecko nieco więcej pracy. Pier­wsze dni w szkole mają ogromny wpływ na postawę dziecka pod­czas dal­szych lat nauki. Zadaniem rodz­iców jest przy­go­towanie dziecka w taki sposób, by dzięki dobremu star­towi było ono szczęśliwe w szkole.

Z całą pewnoś­cią rodz­ice nie powinni dziecka straszyć szkołą, to znaczy mówić, że w przed­szkolu była zabawa, a teraz czeka je ciężka praca. Efekt na pewno będzie odwrotny – dziecko pod wpły­wem stresu zami­ast rzeczy­wiś­cie rozwi­jać się poprzez naukę będzie szukało wykrętów, żeby uniknąć pójś­cia do szkoły. Równie wielkim błę­dem popeł­ni­anym przez rodz­iców jest wyol­brzymi­anie każdej nawet najm­niejszej porażki dziecka. Przykład­owo, jeśli dziecko ma krzywe pismo, źle spakowany tor­nister, czy nie najlep­sze oceny z wychowa­nia fizy­cznego to nie powód do karce­nia dziecka słowem ani czynem. Oliwy do ognia dole­jesz jeszcze bardziej wtedy, gdy zaczniesz porówny­wać swoje dziecko z innymi dziećmi – wtedy maluch będzie przeko­nany, że nie potrafi nic dobrze zro­bić. Taka sytu­acja może przy­czynić się do tego, że dziecko wyrośnie na zakom­plek­sionego i niewierzącego w siebie człowieka, dlat­ego należy chwalić każdy nawet najm­niejszy nawet sukces dziecka i moty­wować go do dal­szej pracy. Możesz również poroz­maw­iać ze swoimi rodzi­cami o tym, jak wyglą­dał Twój pier­wszy etap nauki, czy byłeś od razu pry­musem lub sportow­cem. To w jakiś sposób pomoże Ci spo­jrzeć na dziecko z dystansem.

Pomimo, że na początku lekcji w szkole jest niewiele, to dziecko i tak wraca do domu zmęc­zone – bo prze­cież bardzo się stara by speł­niać oczeki­wa­nia nauczy­cielki, które niejed­nokrot­nie są tak trudne do wyko­na­nia. Na początku dziecko musi się przyzwyczaić do cało­godzin­nego siedzenia w twardej ławce, do siu­sia­nia tylko pod­czas prz­erwy, do wykony­wa­nia zadań według zale­ceń nauczy­cielki. Dziecko może być zmęc­zone hałasem w szkole, od którego boli je głowa, a także może męczyć je ból ręki od ciągłego ołówka. Jedyny plus jest taki, że Pani w szkole zwykle jest miła i stara się wszys­tko powoli i dokład­nie tłu­maczyć swoim wychowankom.

Najważniejsze w tych pier­wszych dni­ach w szkole jest to, aby rodz­ice zarez­er­wowali czas na bliski kon­takt z dzieck­iem, wypeł­ni­a­jąc go roz­mową, wspól­nymi spac­e­rami i zabawą. To pomoże wzbudzić w dziecku poczu­cie bez­pieczeństwa i pewności siebie.

Przy­go­towa­nia do pier­wszego dnia w szkole.

 1. Nie strasz dziecka szkołą.
 2. Opowiadaj dziecku o szkole (i o zasadach w niej panu­ją­cych), wprowadza­jąc go w świat szkolny.
 3. Oprowadź dziecko po szkole – pokaż mu gdzie jest ubikacja, klasa, szat­nia, świetlica, stołówka.
 4. Zabier­a­jąc dziecko na zakupy, pozwól mu wybrać samemu ubra­nia, tor­nister, zeszyty i inne przybory.
 5. Weź kilka dni wol­nego – dziecko na pewno będzie chci­ało wiele Ci opowiedzieć, a poza tym będziesz mogła na początku sama ode­brać dziecko ze szkoły.
 6. Zor­ga­nizu­j­cie w domu kącik nauki.
 7. Pier­wszy dzień szkoły niech od samego rana będzie miłym przeży­ciem – przy­go­tu­j­cie ulu­bione śniadanie, możesz też podarować dziecku jakiś miły drobiazg.
 8. Chwal dziecko nawet za te najm­niejsze sukcesy.
 9. Czas spędzany w domu po szkole nie powinien być tylko cza­sem przez­nac­zonym na naukę. Twoje dziecko jest jeszcze małe i dlat­ego ma prawo do zabawy i odpoczynku.
 10. Staraj się, by dziecko rozwi­jało szkolne i poza­szkolne zain­tere­sowa­nia – to umocni je w przeko­na­niu, że jest w czymś dobre.
 11. Pokazuj dziecku przy każdej możli­wej sytu­acji że w nie wierzysz.
 12. Nie wyol­brzymiaj porażek dziecka.

{text:soft-page-break} Ekwipunek pierwszoklasisty

Rodz­ice powinni wiedzieć o tym, że dziecko nie musi mieć wszys­t­kich książek i zeszytów oraz pomocy naukowych zaraz pier­wszego dnia w szkole.

Jed­nak trzeba pamię­tać o kilku ważnych rzeczach, zanim wyślemy dziecko do szkoły:

 • wszys­tkie pomoce naukowe, zeszyty, książki i przy­bory powinny być pod­pisane (najlepiej od środka i od zewnątrz) – to ułatwi odnalezie­nie właś­ci­ciela i poz­woli uniknąć sytu­acji, w której dzieci się kłócą co jest czyje
 • zakup tor­nistra – pier­wszy w życiu tor­nister nie może być zbyt ciężki, musi być jed­nak wygodny w nosze­niu i zapo­b­ie­gać wadom postawy. Tor­nister powinien mieć usz­ty­w­ni­any tył i reg­u­lowane szelki. Dobrze by było, gdyby tor­nister miał nakle­jki odblaskowe, by dziecko było widoczne na ulicy.
 • plas­tikowe pudełko na śniadanie
 • w piórniku powinny być: dwa drew­ni­ane ołówki, gumka do gumowa­nia, tem­perówka, oraz ołówkowe kredki – na tym etapie nauki pisaki, korek­tory i dłu­gopisy są zbędne, ponieważ dzieci bardzo się mylą pod­czas pisa­nia. Ewen­tu­al­nie dziecku może się przy­dać zestaw cienkopisów w pod­sta­wowych kolorach (czer­wony, niebieski, zielony). Pamię­ta­jmy również o tym, że to kredki a nie fla­mas­try rozwi­jają we właś­ciwy sposób wyobraźnię dziecka.
 • papier kolorowy
 • klej
 • noży­czki
 • farby akwarelowe z pędzelkiem

Pier­wsza samodzielna droga do szkoły

Pier­wsza samodzielna droga dziecka do szkoły powinna być poprzed­zona kilka­krotną drogą do domu wraz z rodz­icem, by ten mógł pokazać swo­jej pociesze trasę, którą ma dziecko wracać do domu. Wtedy też masz okazję zwró­cić uwagę na niebez­pieczeństwa, które czy­hają na nie. Naucz dziecko praw­idłowego prze­chodzenia przez jezd­nię. Powiedz dziecku, że zbliża­jąc się do pasów musi najpierw się zatrzy­mać na skraju jezdni czy chod­nika, później musi spo­jrzeć w lewo, w prawo, a następ­nie znowu w lewo. Dopiero po wyko­na­niu tych czyn­ności, jeśli nic nie nad­jeżdża z żadnej strony, dziecko może prze­jść przez jezdnię.

Jak stres wpływa na dziecko?

Szkoła może wpły­wać na dziecko stre­su­jąco z różnych przyczyn:

 • złe kon­takty z rówieśnikami
 • nieu­miejęt­ność zdoby­cia pozy­cji w klasie
 • lęk przed nauczycielem
 • zbyt mocne przeży­wanie presji na osią­ganie dobrych wyników w szkole
 • mniejsze zdol­ności
 • samodzielne powroty do domu

Jeżeli dziecko będzie pod ciągłym wpły­wem stresu, wów­czas jego zachowanie może stawać się coraz bardziej agresy­wne – dochodzi do bójek w szkole, kłótni, przeszkadzają nauczy­cielom. Do takiego zachowa­nia dziecka może przy­czynić się też na przykład rozwód rodziców.

Dziecko może też reagować na stres w postaci fik­sacji, czyli zaczyna wykony­wać czyn­ności nawykowe, przykład­owo niepowodzenia w szkole mogą przy­czynić się do „ucieczki” dziecka w świat gier kom­put­erowych. Mogą też pojawić się tiki nerwowe.

Inną reakcją na przeży­wany przez dziecko stres jest apa­tia, wów­czas dziecko staje się bierne, nie chce się do nikogo odzy­wać, wyco­fuje się z kon­tak­tów, staje się powolne i „osowiałe”, może się wydawać, że jest mu wszystko jedno.

Część dzieci pod wpły­wem stresu reaguje regresyjnie. Polega to na tym, że dziecko tak jakby się „cofa”, czyli zachowuje się w charak­terysty­czny sposób dla najmłod­szych dzieci. W takim {text:soft-page-break} przy­padku może wys­tępować moczenie nocne.

Wskazówki i uwagi

Na pier­wszych zaję­ci­ach, nauczy­cielka musi usy­tuować każde dziecko w ławce, dlat­ego jeśli dziecko ma wady wzroku lub jest leworęczne, zgłoś to nauczy­cielce. Wów­czas uczeń z wadą wzroku może siedzieć bliżej tabl­icy, a uczeń leworęczny po lewej stronie ławki – co zapo­bieg­nie sztur­cha­niu pod­czas pisania.

Nauczy­cielka poprosi Cię o podanie niezbęd­nych infor­ma­cji o dziecku i jego miejscu zamieszka­nia, tzn. adres, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodz­iców, numer kon­tak­towy tele­fonu, nr PESEL, a także kasę chorych, do której należy.

Warto też zapisać nauczy­cielce infor­ma­cje o tym, czy dziecko jest na coś uczu­lone, jeśli tak – na co.

Każde dziecko, gdy staje się uczniem danej szkoły otrzy­muje legi­t­y­mację, która upraw­nia do 50% zniżki na komu­nikację miejską oraz pociągi. Dlat­ego będzie potrzebne legi­t­y­ma­cyjne zdję­cie dziecka.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony