pokój dla dziecka

Pokój dla dziecka

Tagi

Wybór odpowied­niego pokoju dla dziecka niejed­nokrot­nie przys­parza prob­lemów. Doty­czy to zarówno rodz­iców, którzy mieszkają w małym mieszka­niu jak i rodz­iców, którzy posi­adają duży dom.

W przy­padku tych pier­wszych, wybór jest lekko ogranic­zony, jed­nak młodzi rodz­ice często zas­tanaw­iają się, czy na pokój dla dziecka przez­naczyć najwięk­szy pokój w mieszka­niu czy wystar­czy ten mniejszy. Jeśli układ mieszka­nia pozwala na otwar­cie kuchni na duży pokój, wtedy powinien on zostać przez­nac­zony dla rodz­iców (przy­padek mieszka­nia dwupoko­jowego). Cza­sem jed­nak bywa tak, że rodz­ice chcąc dogodzić dziecku, przez­naczają najwięk­szy pokój, by miało więk­szy obszar do zabawy, nauki i wypoczynku. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ małe dziecko lubi bawić się w całym domu, nie ogranicza się do ciągłego prze­by­wa­nia w swoich czterech ścianach. Trzeba zwró­cić uwagę na to, że zapra­cow­ani rodz­ice wiec­zo­rami chęt­nie spędzają ze swoją pociechą czas i najwygod­niej czynić to w przestrzen­nym pokoju. Kole­jnym argu­mentem za przekazaniem dziecku mniejszego pokoju jest łatwiejsze i wygod­niejsze przyj­mowanie gości w dużym pokoju.

Rodz­ice, którzy posi­adają więk­szą przestrzeń mieszkalną mają więcej możli­wości wyboru. Jed­nak przy wyborze powinni kierować się kilkoma wskazówkami, jak na przykład tą, że dla dziecka najlepiej przez­naczyć słoneczny pokój, aczkol­wiek małe dziecko sporo czasu spędza na powi­etrzu, dlat­ego nie jest to najważniejsze. To, na co rodz­ice powinni zwró­cić szczególną uwagę pod­czas wyboru pokoiku, to dobra komu­nikacja wewnątrz mieszka­nia. Rodz­ice powinni mieszkać blisko swo­jego dziecka, aby wiedzieć (słyszeć) co się z nim dzieje, a także, by (w razie potrzeby) droga do pokoju dziecka nie była zbyt długa. Jeśli spo­jrzeć na komu­nikację ze strony dziecka, to z pewnoś­cią będzie czuło się ono raźniej, gdy będzie słyszało głosy rodziców.

Podłoga

Pod­czas urządza­nia dziecku pokoiku, warto zwró­cić uwagę na podłogę, która powinna być łatwa w utrzy­ma­niu czys­tości i higieny, ponieważ dziecko wiele czasu spędza na niej baw­iąc się swoimi zabawkami.

Niejed­nokrot­nie lep­iej jest wyłożyć podłogę parki­etem, czy pan­elami niż puszystą wykładz­iną dywanową, w której osadza się kurz, bak­terie i roz­tocza. Dodatkowo jej sprzą­tanie jest utrudnione.

Istot­nym jest, aby dziecko w swoich czterech kątach miało jakiś ciepły dywanik, matę na której mogłoby się bawić bez obaw o przeziębienie.

Z pewnoś­cią dużą atrakcją dla malucha będzie dywan w ksz­tał­cie np. tory wyś­cigowego, bądź dywan puz­zle, którego ksz­tałt można dowol­nie mody­fikować w zależności od miejsca i potrzeb.

Ściany

Rodz­ice, urządza­jąc pokój niemowlaka, zwykle zaczy­nają od poma­lowa­nia ścian. Pokój najlepiej poma­lować kilka tygodni przed poro­dem, by farba mogła dobrze wyschnąć i wywi­etrzeć. Należy także pamię­tać, że wybór kolorystyki będzie miał odzwier­ciedle­nie w nas­troju i samopoczu­ciu maleństwa. Na ścianach doskonale sprawdzą się barwy ciepłe, pastelowe i stonowane. To nie znaczy, że powin­niśmy rezyg­nować z jaskrawszych odcieni, prze­cież pokój dziecka powinien być radosny i kolorowy, ważné, aby nie stracić zdrowego rozsądku przy wiciu dziecięcego „gni­azdka”. Jaskrawe kolory mogą wywoły­wać bowiem roz­drażnie­nie, agresję, a nawet prob­lemy ze snem niemowlaka. Trzeba również pamię­tać przy wyborze farb, aby były nieścier­alne i ekologiczne.

W przy­padku, gdy zechcemy pokryć ściany tapetą, musimy pamię­tać o jej zapasie na wypadek, gdyby uległa zniszczeniu.

Na ścianach można również namalować wesołe zwierzątka albo bajkowych bohaterów. Rysunki mogą także składać się z prostych, geom­e­trycznych ksz­tałtów, a jeżeli obaw­iamy się swoich zdol­ności plas­ty­cznych można kupić gotowe szablony spec­jal­nie zapro­jek­towane i przez­nac­zone do pokoju dziecięcego.

Sklepy ofer­ują deko­racje ścienne w postaci nakle­jek, dzięki którym z dziecięcego pokoiku może pow­stać łąka pełna kwiatów, pszczółek i motyli albo pod­wodny świat z rafą koralową i rybkami.

Oświ­etle­nie

Gdy ściany i podłoga są już gotowe, rodz­ice powinni zad­bać o odpowied­nie oświ­etle­nie pokoju. Trzeba pamię­tać, że noworodek nie przepada za zbyt moc­nym światłem – nie lubi zbyt jas­nych pomieszczeń. Dlat­ego nie warto kupować żarówek o zbyt dużej mocy.

Warto jed­nak zad­bać o wyposaże­nie okien w rolety bądź żaluzje, dzięki którym rodzic ma wpływ na ilość promieni słonecznych, które dostają się do pokoju. Poza tym rolety czy żaluzje pomogą w stworze­niu miłego nas­troju (np. do snu).

Dziecięce łóżeczko można wyposażyć tez w bal­dachim chroniący niemowlę przed nieraz uciążli­wym słońcem. Jed­nak nie jest to najlep­sze rozwiązanie z racji tej, że osadza się na nim brud i kurz.

W ramach wyposaże­nia pokoiku dla dziecka, nie możemy zapom­nieć o lam­pce noc­nej, która dyskret­nie i nas­tro­jowo oświ­etli całe wnętrze. Przy lam­pce noc­nej można też przewi­jać dziecko, karmić je i czy­tać do snu.

Pamię­taj, jeśli chcesz włączyć główne oświ­etle­nie w pokoju, najpierw zapal lampkę, aby prze­jś­cie z ciem­ności w blask nie było zbyt gwałtowne.

Meble

Pokój dla niemowlaka nie wymaga jakiś niety­powych czy skom­p­likowanych mebli. Jeśli rodz­ice decy­dują się na zakup nowych mebli (podob­nie jak świeżo poma­lowane ściany), trzeba je wywi­etrzyć, aby ubranka, które się w nich zna­jdą nie prze­chodz­iły zapachem lakieru. Wyposaże­nie pokoiku powinno składać się z mebli stupro­cen­towo nat­u­ral­nych – najlepiej drewnianych.

Niezbędne meble w pokoiku dla niemowlęcia:

Bez­pieczne łóżeczko, gwaran­tu­jące, że dziecko nie wypad­nie z niego. Można również wstawić do pokoju kołyskę. Trzeba jed­nak uwzględ­nić to, że dziecko może prze­by­wać w kołysce tylko przez pier­wsze 3 miesiące życia. Rodz­ice powinni zwró­cić uwagę, aby łóżeczko czy kołyska nie zostały usy­tuowane zbyt blisko kalo­ryfera lub okna.

Sto­lik, komoda lub przewi­jak. Jeśli nie mamy przewi­jaka, można zde­cy­dować się na sto­lik lub sze­roką komodę w odpowied­niej wysokości, na której położymy matę, czy mat­er­a­cyk i bez­piecznie możemy przewi­jać maleństwo. Komoda jest dobrym rozwiązaniem ponieważ można również w niej prze­chowywać rzeczy dziecka. W pobliżu miejsca do przewi­ja­nia musi znaleźć się także jakieś rozwiązanie dla prze­chowywa­nia kos­me­tyków dziecię­cych. W tym celu możemy zaw­iesić na ścianie kan­gurka, który w swo­jej tor­bie pomieści niezbędne specyfiki.

Fotel lub kanapa. Są to meble, które z całą pewnoś­cią zostaną doce­nione przez karmiące mamy. Kanapa jest również dobrym rozwiązaniem na wypadek niespoko­jnych nocy niemowlaka.

Jeżeli pokój dziecka ma więk­szą powierzch­nię można do niego wstawić również regał, jeśli jed­nak powierzch­nia nie jest zbyt wielka, warto wybierać meble łączące w sobie kilka funkcji.

Nie zapom­i­na­jmy też o zasadzie, która mówi, że im mniej mebli i sprzętów, tym mniej kurzu (nieko­rzystne dla dziecka) i łatwiejsze sprzą­tanie (korzystne dla rodziców).

Wyposaże­nie

Charak­ter dziecięcego pokoiku ksz­tał­tują ładne, gus­towne i współ­gra­jące z meblami oraz całym wnętrzem pokoju dodatki. Przy doborze odpowied­nich dodatków powin­niśmy kierować się nie tylko ładnym wyglą­dem ale przede wszys­tkim użytecznoś­cią. Do wyposaże­nia dziecięcego pokoiku może przy­dać się:

  • kosz(e), pojemnik(i) na zabawki, które w pewnym stop­niu rozwiążą prob­lem porządku w pokoju
  • odt­warzacz płyt CD, który niejed­nokrot­nie przy­czyni się do szyb­szego zaśnię­cia dziecka ale także delikatna muzyka z niego płynąca doskonale sty­mu­luje rozwój maleństwa
  • higrometr, który mierzy poziom wilgotności
  • ter­mometr
  • naw­ilżacz powi­etrza, który jed­nocześnie oczyszcza powi­etrze (innym rozwiązaniem jest rozwieszanie czystych namoc­zonych ręczników na grzejnikach)

W skład wyposaże­nia pokoiku mogą również wchodzić kolorowe zasłonki, dobrana według koloru poś­ciel, kolorowe maskotki, ładne obrazki, zdję­cia w ramkach lub wiszące grzechotki.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony