termin porodu

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna?

Tagi

Pier­wiastki (tak nazy­wamy kobi­ety rodzące po raz pier­wszy) bardzo często zadają to pytanie w obawie by nie przeoczyć objawów i zbyt późno nie trafić do szpi­tala. Uspokajamy!

To nie scena z filmu, gdzie akcja porodowa zaczyna się w najm­niej spodziewanym momen­cie a kobi­eta zwykle rodzi w tak­sówce. Najczęś­ciej porody zaczy­nają się powoli a ciało daje wyraźné syg­nały świad­czące o zbliża­ją­cym się rozwiązaniu.

Gim­nastyka macicy

Ok. 6 tygodni przed poro­dem macica zaczyna ćwiczyć. Pojaw­iają się skur­cze przepowiada­jące (tzw. Brax­tona Hicksa).
Są niereg­u­larne, bezbolesne. Możesz odczuwać, że brzuch tward­nieje i jakby ciąg­nie w dół. Zwykle zmi­ana pozy­cji, ciepła kąpiel spraw­iają, że skur­cze ustępują.

Uwaga: gdy skur­cze są bardzo bolesne skon­tak­tuj się z lekarzem lub położną. Nieraz, by uniknąć przed­w­czes­nego porodu konieczne jest wspo­ma­ganie farmakologiczne!

Obniżanie dna macicy

Na kilka tygodni lub dni przed poro­dem główka dziecka zaczyna wstaw­iać się w kanał rodny, brzuch widocznie się obniża. Zde­cy­dowanie łatwiej będzie Ci odd­y­chać, odczu­jesz mniejszy ucisk na żołądek ale nastąpi również więk­sze par­cie na pęcherz moc­zowy co zwięk­sza potrzebę odd­awa­nia moczu.

Wydalanie czopu śluzowego

Kiedy szyjka mięknie, zaczyna się skra­cać i rozwierać następuje wydalanie czopu śluzowego. To gęsta , zbita warstwa śluzu, która tworząc coś w rodzaju „korka” przez całą ciążę chroni wnętrze macicy przez infekcjami.

Wydzielina zwykle ma kolor bezbar­wny ale zdarza się ze również brą­zowy, różowy, lub czer­wony. Ode­jś­cie czopu możesz zauważyć jako kłębki śluzu na bieliźnie lub tylko jako wilgo­t­ność pochwy.

Uwaga: ode­jś­ciu czopu śluzowego może towarzyszyć plamie­nie. Jeśli pojawi się więk­sze krwaw­ie­nie lep­iej skon­sul­tować to z lekarzem lub położną. Od czasu kiedy czop śluzowy jest wydalany zrezygnuj z kon­tak­tów sek­su­al­nych by uniknąć infekcji.

Pęknię­cie pęcherza płodowego

Pod wpły­wem skur­czów i otwiera­nia szyjki pęcherz płodowy nap­ina się i pęka. Wtedy właśnie odchodzą wody płodowe inaczej płyn owod­niowy, w którym zanur­zone jest dziecko.
To wyraźny znak, że czas jechać do szpi­tala. Nie musisz jed­nak panikować. Spoko­jnie zdążysz jeszcze wziąć prysznic, ubrać się i prze­myśleć czy wszys­tko masz spakowane.

U jed­nych kobiet ode­jś­cie wód jest bardzo charak­terysty­cznych „chluśnię­ciem” u innych wody sączą się powoli. W wielu przy­pad­kach wody nie pękają samoist­nie, konieczne jest wtedy prze­bi­cie pęcherza przez położną w trak­cie porodu.

Uwaga: może się zdarzyć, że pęknię­cie pęcherza nastąpi na długo przed planowanym poro­dem. Istotne abyś umi­ała określić ich kolor –powinien być prze­jrzysty. Jeśli zauważysz, że wody mają zabar­wie­nie zielonkawe zgłoś się na kon­sul­tację lekarską. Taki kolor może świad­czyć o niedotle­nie­niu maluszka (dziecko odd­aje smółkę, która zabar­wia wody).

Biegunka

W dniu porodu na skutek dzi­ała­nia prostaglan­dyn (związki wydzielane w pier­wszej fazie porodu) możesz zauważyć luźniejsze stolce. Orga­nizm oczyszcza jelito grube co ułatwia par­cie w trak­cie porodu.

Skur­cze właściwe

Jak je odróżnić od skur­czy treningowych? tak na prawdę nie sposób ich pomylić z niczym innym. Jeśli masz wąt­pli­wości „czy to już” warto jeszcze poczekać z wyjaz­dem do szpi­tala. W zaciszu domowym, wspier­ana przez najbliższych łatwiej zniesiesz bóle pier­wszej fazy porodu.

Jeśli skur­cze staną się reg­u­larne i przy­bier­ają na sile-​to już czas!

Różnica między skur­czami właś­ci­wymi a treningowymi
Skur­cze porodowe Skur­cze przepowiadające
Wys­tępują w reg­u­larnych i coraz krót­szych odstę­pach czasu(co 10, 85 min) Wys­tępują spo­rady­cznie i nie układają się w żaden czytelny wzór
Zazwyczaj rozpoczy­nają się w górnej części brzucha i promie­ni­ują na cały brzuch i dolną część pleców Zazwyczaj kon­cen­trują się na środku brzucha i w pachwinach
Mają takie samo nasile­nie bez względu na to, czy siedzisz, stoisz, czy chodzisz Ustępują lub stają się rzad­sze, kiedy położysz się lub zmienisz pozycję
Na początku każdy trwa 15 – 30 sekund, a następ­nie stop­niowo się wydłużają Różnią się między sobą dłu­goś­cią i intensywnością

Instynk­townie w dniu porodu ciężarne czują lekkie pod­den­er­wowanie, apatię lub przypływ energii. Często zaczy­nają sprzą­tać całe mieszkanie, starają się zapiąć wszys­tkie sprawy na tzw. ostatni guzik. Ostrożnie jed­nak z porząd­kami, lep­iej zostawić energię i siły na wycz­er­pu­jące chwile porodu.

Przeczy­taj również Co zabrać ze sobą do porodu?

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony