karmienie butelką

Rady na upały – dopajać niemowlęta, czy też nie?

Ciepło, cieplej… i pojaw­iają się związane z tą gorącą porą roku pyta­nia mam niemowląt, które pragną dla swo­jego dziecka wszys­tkiego, co najlepsze.

Gdy za oknem skwar, a mieszkanie wcale nie daje tak potrzeb­nego nam ochłodzenia zmniejszamy liczbę nos­zonych ubrań a zwięk­szamy ilość wyp­i­janych płynów, tak by ugasić pragnienie.

Zatroskane mamy niemowląt pewnie zas­tanaw­iają się, czy zapew­ni­ają dziecku w te upalne dni odpowiedni bilans płynów, czy ich pociecha nie jest cza­sem spragniona, czy mleko nat­u­ralne oraz mody­fikowane zupełnie wystarczy?

Karmie­nie na żądane

Prag­nie­nie niemowląt karmionych wyłącznie pier­sią jest całkowicie zas­paka­jane matczynym mlekiem. W okre­sie upałów mamy karmiące pier­sią same potrze­bują więk­szej ilości wyp­i­janych płynów również gaszą swoje prag­nie­nie różnymi pły­nami i przez to dostar­czają swo­jemu dziecku jego odpowied­nią ilość.
(Zobacz więcej w artykule „Dieta karmiącej mamy”)

Dziecko, któremu będzie bardzo się chci­ało pić na pewno zacznie płaczem, krzykiem doma­gać się orzeźwienia prosto z piersi – w upały może po prostu robić to częś­ciej! Jeśli jed­nak spróbu­jesz zapro­ponować dziecku nieco wody – nic się nie stanie – zobaczysz jego reakcję i utwierdzisz się w tym, że naprawdę mleko nat­u­ralne gasi jego pragnienie.

Karmie­nie mieszanką

Przy­go­towywana dla dzieci mieszanka jest nieco gęst­sza niż mleko matki dlat­ego niemowlęta wychowywane na mleku butelkowym mogą doma­gać się jeszcze innego płynu, szczegól­nie gdy jest ciepło (nie tylko na zewnątrz, ale np. gdy są zbyt ciepło ubrane).

Dzieciom karmionym butelką można podawać czystą wodę, około 120 ml na dobę, a w tym, czy na pewno potrze­buje więcej pić powinna pomóc obserwacja jego wypróżnień, twarde kupki na pewno będą świad­czyły o tym, że trzeba malca dopajać.

Pamię­tać należy o tym, że mieszanka dla dziecka powinna być przy­go­towana ściśle według przepisu, nie roz­cieńczamy jej więk­szą iloś­cią wody, bo jest ciepło, ale podawa­jmy ją osobno między posiłkami.

Soczek czy herbatka?

Od kiedy dopa­jamy sok­iem nasze dziecko?

  • 6 – 7 miesiąc dla dzieci karmionych mlekiem matki
  • 4 – 5 miesiąc dla maluchów „butelkowych”

Herbatki ziołowe, np. kop­erkowe i te z rumi­anku można podawać już od pier­wszego miesiąca życia, zarówno dzieciom karmionym pier­sią jak i butelką.

Jaka woda dla niemowląt?

Czysta, bez dodatków, nie­ga­zowana, nieosłod­zona, niskosodowa, butelkowa, ze spec­jal­nym przez­nacze­niem dla niemowląt. Poda­jąc taką masz pewność, że dajesz dziecku to, co najlep­sze. Długo ist­ni­ało przeko­nanie, aby dziecku podawać wodę osłod­zoną glukozą – nie ma potrzeby przyzwycza­ja­nia dziecka do słod­kich napo­jów, uksz­tał­towane „na słod­kie” upodoba­nia smakowe malucha będą miało swoje reperkusje w przyszłości – orga­nizm dziecka będzie doma­gał się cukru.
Gdy nie masz pod ręką wody butelkowej nic nie stanie się jeśli napoisz maluszka zwykłą woda prze­go­towaną i doprowad­zoną do odpowied­niej temperatury.

Najlep­sze soczki dla maluchów

Gdy zaczy­nać rozsz­erzać dietę malucha najwyższy czas na soczek:

  1. początkowo warto wybierać te jed­noskład­nikowe, by szy­b­ciej wyk­luczyć ewen­tu­alne skład­niki uczulające
  2. soczki warto roz­cieńczać wodą
  3. klarowne i przecierowe – oba rodzaje nadają się dla ugaszenia prag­nienia two­jego dziecka, pamię­taj, że te przecierowe są wer­sją bardziej sycącą;
  4. soki pro­dukowane spec­jal­nie dla dzieci zaw­ier­ają infor­ma­cję od kiedy można je podawać – to na pewno ułatwi wybór
  5. unikaj płynów z etyki­etą „napój” – niestety często ich skład daleki jest od tego, co zostało pokazane na opakowa­niu, a owoce, z których jest „stwor­zony” bywają tylko i wyłącznie zachę­ca­ją­cym napisem
  6. soki dla dzieci po otwar­ciu należy prze­chowywać w lodówce i spożyć je w ciągu 48 godz.
  7. przed podaniem soku należy doprowadzić go do tem­per­atury pokojowej

Mama soki przyrządza sama?

Nasze matki miały ogranic­zony dostęp do żywności spec­jal­nie dedykowanej maluszkom, dlat­ego same tworzyły dziecku smakowite przekąski. Ty również najzdrowsze dla maluszka soczki owocowe możesz przyrządzić sama – np. z utar­tych jabłek i marchwi wyciska­jąc sok – jest pyszny, świeży, bez kon­ser­wan­tów i od razu do wyp­i­cia (pamię­taj jed­nak, by sprawdzić pochodze­nie warzyw i owoców, zale­camy – te z włas­nego ogródka).

Pewna jakość

„Środek spoży­w­czy spec­jal­nego przez­naczenia żywieniowego” zwracaj uwagę, czy taka infor­ma­cja wid­nieje na pro­duk­tach spoży­w­czych (napo­jach, deser­ach) zaku­pi­onych dla two­jego niemowlęcia.

Rozsz­erzamy dietę maluszka

Zobacz jak wprowadzać malu­chom nowe menu!

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony