pierwsza pomoc

Ukąszenia i użądlenia. Jak chronić przed nimi dziecko i udzielać pierwszej pomocy?

Let­nie obcow­anie z naturą, zdrowe i pełné nowych przygód dla two­jego maluszka niestety nie wyk­lucza wypad­ków. Otoc­zone naturą dziecko zde­cy­dowanie częś­ciej narażone zostaje na użądle­nia, ukąszenia owadów jak i zwierząt.

Pod­powiadamy, jakie środki bez­pieczeństwa zachować, jak udzielić pier­wszej pomocy wybier­a­jąc się z dzieck­iem na urlop czy pieszą wycieczkę nie tylko w leśné okolice.

Owady

Dotk­liwe ukąszenia, często – bardzo niebez­pieczne, obser­wuje się po zaatakowa­niu człowieka przez osy, pszc­zoły, szer­sze­nie, komary, kucz­many i meszki.

Jad owadów, to mieszan­ina sub­stancji sil­nie drażnią­cych dlat­ego powoduje nor­malny, miejs­cowy odczyn zapalny. I choć zawsze ich ugryzie­nie powoduje bolesny i swędzący rumień, to wyjątkowo trag­iczne w skutkach jest w przy­padku małych alergików – może doprowadzić do niezwykle sil­nej reakcji uczu­le­niowej, czyli wstrząsu anafi­lak­ty­cznego.

Pier­wsza pomoc przy ukąsze­niu owadów

 • jeśli maluszka ugryzła pszc­zoła, osa, komar i pojawił się początkowo bolesny obrzęk można poradzić sobie z tym samemu – prze­myć skórę Altacetem, okłada­jąc zaognione miejsce chłod­nym kom­p­re­sem, smaru­jąc maś­cią ze środ­kiem anty­his­t­a­minowym (np. Fenistil)
 • pszc­zoła pozostawia wewnątrz ciała żądło, które należy usunąć trzy­ma­jąc pęsetą poniżej tore­bki z jadem, zapom­ni­jmy o „odsysa­niu” jadu włas­nymi ustami
 • starszemu dziecku można podać do picia wapno, które ma właś­ci­wości odczulające

Udaj się do lekarza lub naty­ch­mi­ast wezwij pomoc, gdy:

 1. ugryzienia nastąpiło wewnątrz jamy ust­nej (gardło, język) lub w głowę, szyję (w tych miejs­cach użądle­nia są szczegól­nie niebez­pieczne i mogą powodować niedrożność dróg odd­e­chowych), zanim przy­jedzie pogo­towie powinno podać się do ssa­nia kostkę lodu
 2. gdy dziecko zostało pokąs­zone przez cały rój owadów ( w orga­nizmie dziecka wzrasta ilość zaap­likowanych toksyn)
 3. dziecko ma wysypkę, zawroty głowy, trud­ności w odd­y­cha­niu, traci przytomność

Lep­iej zapo­b­ie­gać więc… – profilaktyka

Dotk­liwe użądle­nia i ukąszenia mogą zep­suć nawet najbardziej skrupu­lat­nie zaplanowany letni wypoczynek, dzikiej i nieposkromionej natury nie da się wychować i pouczyć, że ma się nie zbliżać do two­jego malca, trzeba dzi­ałać odwrot­nie. Dlat­ego zawsze infor­muj twoje dziecko i sama również uważaj:

 • gdy zbliża się do niego pszc­zoła, osa zad­baj, by dziecko nie reagowało zbyt gwał­townie wymachu­jąc rączkami, lep­iej niech spoko­jnie ode­jdzie, poucz malca, iż atakują tylko rozwścieczone owady
 • unikaj jaskrawych barw ubrań
 • dobrze, by malec nie bie­gał boso, zbier­a­jące nek­tar kwia­towy pszc­zoły mogą zostać nastą­pi­one i na pewno rozpoczną atak
 • dzieci uwiel­bi­ają słod­kie rzeczy, na piknik spacer zabiera się osłod­zone napoje, lody, cukierki – to bardzo skuteczny wabik na osy i dlat­ego nie będziecie umieli się ich pozbyć jeśli nie odd­ali­cie od siebie smakołyków lub jeśli nie będą szczel­nie zamknięte (wycieraj dziecku zawsze ręce po zjedze­niu łakoci, zwracaj uwagę, czy do napoju maleństwa nie wpadła cza­sem pszc­zoła lub osa – właśnie w taki sposób dochodzi do najniebez­pieczniejszych użądleń wewnątrz jamy ustnej!);
 • dla niemowląt zakup moski­tierę do wózka i czy fotelika;
 • poszukaj w sklepach plas­trów, nasąc­zone spec­jal­nym olé­jkiem odstrasza­ją­cych, które można przyk­leić do brzegów wózka czy łóżeczka

A na upor­czywe bzykanie…

Komary – te atakują najczęś­ciej, noworod­ków nie powinno się jeszcze smarować repe­len­tami, zwykle kremy prze­ci­wko owadom poleca się dla dzieci od 12 miesiąca życia, takie środki są zwykle hipoa­ler­giczne i o niskim skon­cen­trowa­niu skład­nika odstrasza­jącego. Najm­niejszym zapewnij moski­tierę albo zakup spec­jalną opaskę na ręce nasąc­zoną olé­jkami eterycznymi odstraszającymi owady.

Starszemu dziecku lep­iej nie smaruj dłoni repe­len­tem jeżeli jeszcze nie oduczyło się wkłada­nia wszys­tkiego do buzi, lep­iej spryskać nim ubranie. W pokoju dziecka można ustawić na para­pecie don­iczki z ros­nąca w niej lawendą – uchroni to przed wlotem komarów i innych lata­ją­cych stworzeń, albo założyć specjalną siatkę.

Kleszcze – niebez­pieczne pajęczaki

Ze starszym dzieck­iem można wybrać się na pieszą wędrówkę w zale­sione oko­lice, wydaje się, że tylko wtedy należy ustrzec dziecko przed ugryzie­niem przez kleszcza. Otóż nie, kleszcze wys­tępują nawet w przy­do­mowym ogrodzie, pomiędzy gęsto zasad­zonymi tujami i innymi drzewkami ozdob­nymi. Ich ukłu­cie jest zupełnie bezbolesne (wydzielina kleszczy ma właś­ci­wości znieczu­la­jące), nawet dorosły człowiek prędko nie zori­en­tuje się, że „padł” jego ofiarą.

Gdyby dzi­ałanie kleszcza kończyło się na wysysa­niu krwi nie byłoby to aż tak straszne, jed­nak zain­fekowana ślina stworzenia może powodować:

 • bore­liozę
 • odkleszc­zowe zapale­nie mózgu i opon mózgowych

Dlat­ego po każdej, leśnej wędrówce obe­jrzyj, np. przy okazji wiec­zornej kąpieli, dokład­nie ciało swo­jego dziecka, szczegól­nie zgię­cia kolan, łokci, pachwiny, głowę.

Pier­wsza pomoc

Kleszcza należy usunąć, najlepiej gdy zrobi to lekarz, można też samemu, pocią­ga­jąc zde­cy­dowanym ruchem (bez okrę­ca­nia) za pod­ważoną wcześniej głowę kleszcza (nigdy nie za odwłok)

Przez najbliższe dni po usunię­ciu dokład­nie obser­wuj swoją pociechę – czy nie pojawił się na skórze rumień, gorączka i inny objawy rzekomo – przez­ię­bi­eniowy, zgłoś się wtedy z dzieck­iem do lekarza i zaz­nacz, co się stało kilka dni wcześniej.

Przed wycieczką do lasu:

 1. ubierz dziecko odpowied­nio – wysokie buciki, długie spod­nie, przewiewna bluzka z długim rękawkiem, czapka z daszkiem na głowę
 2. użyj repe­lentu do rozprowadzenia na ubra­niu (wiele ze środ­ków odstrasza także kleszcze)

Na plaży fajnie jest, ale…

Uwaga na niebez­pieczne organizmy wodne

Zwykle plażowanie kojarzy nam się z mniejszą iloś­cią dręczą­cych owadów, korzys­ta­jąc z uroków kąpieli słonecznych i wod­nych na plażach zagranicznych trzeba pamię­tać o parzących:

 • meduzach, koralach i mors­kich anemonach
 • jeżow­cach Ich parzy­dełka z jadem speł­ni­a­jące funkcję obronną powodują poparze­nie miejsca bezpośred­niego kon­taktu, dlatego:
 • unikaj wód w których może dojść do kon­taktu z pły­wa­jącą meduzą (często plaże takie mają swoje oznaczenia)
 • w wodach gdzie wys­tępują jeżowce zapewnij dziecku odpowied­nie obuwie, nastą­pi­ony kolec jeżowce boleśnie uszkodzi skórę

Drodzy Rodz­ice, jeśli wasze dziecko „padło ofi­arą” użądle­nia, np. pszc­zoły – zachowa­j­cie spokój, wys­traszone dziecko nagłym bólem trzeba przede wszys­tkim uspokoić, upewnić się, co dokład­nie jest przy­czyną jego bólu i wtedy dopiero zacząć dzi­ałać przykłada­jąc zimny kom­pres. Początkowy ostry ból powinien zmniejszać się z każdą minutą.

Skaleczenia, rany, otarcia

Zobacz jak udzielać dziecku pier­wszej pomocy!

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony