215498 10150219771522853 231190447852 8681682 499538 n

Warszawskie Wydawnictwo Dwie Siostry

Tagi

Nietuzinkowa ofi­cyna

Książki dzieciństwa wspom­i­namy z sen­ty­mentem – one jako pier­wsze ufor­mowały nasze czytel­nicze upodoba­nia i gusta.

Przechadza­jąc się między półkami księ­garń na pewno nie prze­jdziemy obo­jęt­nie obok propozy­cji lek­tur­owych Dwóch Sióstr skierowanych do najmłodszych.

Dla małych kone­serów dobrej lit­er­atury i nie tylko…

Ksz­tał­towanie wrażli­wości lek­tur­owej maluchów wydaje się być głównym przesłaniem warsza­wskiego wydawnictwa.

A zna­jdziemy tam wszys­tko, co najlep­sze i… nie­s­tandar­d­owe: mini opowieści w maksi for­ma­cie, klasyków – jak Fre­dro, Konop­nicka czy Aldous Hux­ley(!), majster­sz­tyki graficzne, dla których warto prze­nieść się w świat dziecięcej książki, rysunki z charak­terem, pozostaw­ia­jące mar­gines niedopowiedzenia dla czytel­niczej wyobraźni Naszych Milusińskich.

Takie połącze­nie tek­stów i grafiki gwaran­tuje przeży­cie ciekawej, este­ty­cznej przy­gody zaj­mu­jącej także dorosłych.

Frani​.pl poleca!

Więcej infor­ma­cji na stronie www​.wydawnict​wod​wiesiostry​.pl

Sprawdź ich pro­fil na face­booku: www​.face​book​.com/​D​w​i​e​S​i​ostry

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony