wilczek

„Wilczek”

Lek­tura obowiązkowa!

Dla wszys­t­kich, którzy chcą wychować dzieci w duchu tol­er­ancji, empatii i próby zrozu­mienia oraz akcep­tacji innych, pole­camy gorąco his­torię napisaną przez Gerdę Wag­ner „Wilczek”. Wzrusza­jąca his­to­ria małego wilczka, który był inny niż jego bra­cia – nie polował na zające ani ryby, wolał pluskać wodę dopóty, dopóki pojaw­iała się tęcza i prze­gryzać szczaw.

Jak potoczą się losy Wilczka, któremu próbuje pomóc mała myszka? I czy odna­jdzie swoją drogę i zrozu­mie­nie u innych? Sprawdźcie sami!

Naprawdę warto, tym bardziej, że ilus­tracje do tej pięknej his­torii wykonał jeden z wiel­kich współczes­nych ilus­tra­torów – Józef Wilkoń.

Prawdziwy rary­tas

Gorąco pole­camy!

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony