zajęcia dodatkowe dla dzieci

Zajęcia dodatkowe

W cza­sach, w których aktu­al­nie żyjemy – w cza­sach wyś­cigu szczurów i sze­roko pojętej nad­miernej kon­sumpcji we wszys­t­kich sfer­ach życia – każdy rodzic prag­nie zag­waran­tować swo­jemu dziecku jak najlep­szy rozwój i wyk­sz­tałce­nie, jak najlep­szą przyszłość.

Często już od samej chwili poczę­cia, rodz­ice snują plany kim ich pociecha zostanie w przyszłości – wybit­nym malarzem, pop­u­larnym muzykiem czy słyn­nym lekarzem. Rodz­ice układają sobie sce­nar­iusze, gdzie poślą dziecko do szkoły, na jakie zaję­cia będzie uczęszczało. Jed­nak w tych planach należy uwzględ­nić to, że maluch może wcale nie być zain­tere­sowany tym, czym jego rodz­ice. Zmusza­jąc dziecko do uczęszcza­nia na zaję­cia, którymi ono samo nie jest zain­tere­sowane może stać się przy­czyną jego nieszczęśli­wego życia w późniejszym cza­sie. Dlat­ego pamię­ta­jmy o tym, by nie speł­niać swoich ambicji wyko­rzys­tu­jąc do tego włas­nego dziecka.

Na rynku ist­nieje bardzo wiele firm, klubów oraz akademii, które pro­mują zaję­cia dodatkowe dla dzieci bez względu na wiek. Można nawet znaleźć oferty zajęć dodatkowych dla niemowlaków – mają one na celu rozwój i sty­mu­lację. Jed­nak tak prawdę powiedzi­awszy zaję­cia muzy­czne czy gim­nasty­czne w tak wczes­nym wieku są bezsen­sowne. Dla niemowlaka najważniejsza w tym wieku jest mama i butelka mleka.

Jak powinny wyglą­dać zaję­cia dodatkowe?

Dzieci najszy­b­ciej uczą się przez zabawę i tak też powinny wyglą­dać zaję­cia dodatkowe. Zwłaszcza zabawa twór­cza ma ogromne znacze­nie – wpływa na har­moni­jny rozwój osobowości oraz na dojrza­łość umysłową.

Na jakie zaję­cia powinien chodzić przedszkolak?

Z dodatkowym zaję­ci­ami najlepiej zaczekać do chwili, gdy dziecko skończy trzy lata, to wtedy dziecko będzie najlepiej czuło się wśród rówieśników. Jakie zaję­cia najczęś­ciej ofer­ują firmy, kluby i przed­szkola? Zwykle są to zaję­cia z tańca, baletu, języka obcego (głównie ang­iel­skiego), jazdy kon­nej, zaję­cia nauki pły­wa­nia, ryt­miki, umuzykalni­anie, gim­nastyka, szachy, tenis itd. Sze­roki wach­larz ofert zajęć dodatkowych niejed­nokrot­nie powoduje niezde­cy­dowanie wśród rodz­iców, co przy­czy­nia się do zapisa­nia dziecka na prawie wszys­tkie możliwe zaję­cia. Powoduje to, że dziecko zostaje pozbaw­ione czasu na jakąkol­wiek zabawę, a która jest niezbędna na tym etapie życia. Dziecko może zacząć się bun­tować, może nie chcieć już grać w szachy czy w tenisa, może też po prostu nudzić się na zaję­ci­ach, które w ogóle go nie intere­sują. W takim przy­padku nie powin­niśmy zmuszać dziecka do dal­szego uczęszcza­nia na zaję­cia. Rodz­ice powinni też bacznie obser­wować zachowanie swo­jego dziecka – np. jeśli po treningu dziecko wraca z płaczem lub przy­go­towuje się do zajęć bardzo niechęt­nie, apaty­cznie to znaczy, że dzieje się coś niedo­brego i nie wolno zwlekać z roz­mową na ten temat.

Stara­jmy się, by dziecko jak najwięcej czasu spędzało z rodzi­cami – nie możemy przy­czy­niać się do tego, by całe dnie spędzało poza domem. Jeżeli ist­nieje taka możli­wość, można zapisać się na zaję­cia z dzieck­iem np. na aer­o­bik, czy basen. Czas spęd­zony mamy z dzieck­iem bardzo pozy­ty­wnie wpłyną między innymi na relacje pomiędzy obo­jgiem zainteresowanych.

Oto kilka dobrych wskazówek doty­czą­cych tem­atu zajęć dodatkowych.

  1. Pyta­jmy dziecko o zdanie, czy chce uczęszczać na określone zaję­cia, a jeśli samo coś pro­ponuje i jest to w zasięgu naszych możli­wości, rozważmy tę propozycję.
  2. Decy­du­jąc się na zaję­cia dodatkowe dla dziecka, wybier­a­jmy je adek­wat­nie do wieku.
  3. Przeglą­da­jąc dostępne oferty, przeanal­izu­jmy wybór – nie decy­du­jmy się na „pier­wszą lep­szą”. Można zacz­erp­nąć opinii innych rodziców.
  4. Zapisu­jąc dziecko na zaję­cia dodatkowe zadaj sobie pod­sta­wowe pytanie: Dlaczego zapisuję swoje dziecko na te zaję­cia – dla jego lep­szej przyszłości czy speł­niam swoje ambicje? Jeśli to drugie – lep­iej zrezygnu­jmy z tego.

Korzyści płynące z uczęszcza­nia na zaję­cia dodatkowe

Wybier­a­jąc dodatkowe zaję­cia dla dziecka nie należy kierować się stereo­ty­pami, ponieważ może się okazać, że np. balet, czyli taniec w grupie pomoże synkowi zwal­czyć nieśmiałość.

Zaję­cia parateatralne (pan­tom­ina, drama, teatr lalek, teatr żywego aktora) zwięk­szają umiejęt­ności ruchowe, dzieci uczą się ciałem wyrażać uczu­cia. Dzieci zwracają uwagę na inność oraz na różnice pomiędzy każdym z dzieci.

Ryt­mika ma nie tylko zapewnić dzieciom ruch, ma również nauczyć jak bawić się i rozwi­jać. Zaję­cia z ryt­miki mają na celu rozbudze­nie w dziecku zamiłowa­nia do muzyki, pobudzić twór­czą akty­wność dziecka oraz zwięk­szyć jego wrażli­wość artystyczną.

Na kółku plas­ty­cznym rozwija się twór­cza wyobraź­nia naszego dziecka. Nasza pociecha uczy się różnych tech­nik plas­ty­cznych jak np. rysowanie węglem, rysowanie świecą, mal­owanie gąbką, akwarelą itd. Zaję­cia plas­ty­czne przy­czy­ni­ają się do ksz­tał­towa­nia osobowości dziecka. Dzięki nim uzewnętrz­ni­ają się emocje i przeży­cia dziecka, a także budzą się nowe zain­tere­sowa­nia, for­muje się artysty­czna wrażli­wość i dbałość o este­tykę oraz kul­turę życia codziennego.

Logo­pe­dia to nauka przy­czy­ni­a­jąca się do ksz­tał­towa­nia praw­idłowej mowy w okre­sie jej roz­woju. Logo­pe­dia sprzyja doskonale­niu mowy w późniejszym okre­sie oraz usuwa wszelkiego rodzaju wady i zaburzenia mowy.

Szachy ksz­tałcą i polep­szają pamięć, pobudzają do log­icznego myśle­nia, a także rozwi­jają wyobraźnię przestrzenną.

Pamię­ta­jmy o tym, że uczest­nictwo w różnych zaję­ci­ach wzmaga poczu­cie włas­nej wartości, ponieważ dziecko ma wiele do powiedzenia na wiele tem­atów. Oprócz tego dziecko uczy się funkcjonować w grupie, naw­iązuje zna­jo­mości, poz­naje siebie jak i swoje pasje, zain­tere­sowa­nia, zwięk­sza się praw­dopodobieństwo odkrycia jakiegoś unikalnego hobby, poprzez odkry­wanie obszarów, które go interesują.

Dziecko uczęszcza­jące na zaję­cia dodatkowe uczy się nieza­wod­nych sposobów radzenia sobie ze stre­sem, orga­ni­zować własny czas poprzez podział na obow­iązki i przyjemności.

Trzeba również zwró­cić uwagę na to, że dzieci, które od najmłod­szych lat były zaciekaw­ione światem wyras­tają na ludzi o bogatej osobowości, mają więcej doświad­czeń, są bardziej wytr­wali i kreaty­wni niż ich rówieśnicy, którzy uczęszczali tylko na zaję­cia szkolne. To owocuje w dal­szych lat­ach nauki np. na stu­di­ach takie osoby chęt­niej pode­j­mują prace w samorzą­dach stu­denc­kich, a w pracy nie grozi im wypale­nie zawodowe ponieważ nauczyli się redukować stres związany z pracą, a na emery­turze nie liczą dni, nie są marudni i zrzędliwi tylko potrafią zor­ga­ni­zować sobie czas, by cieszyć się każdym dniem – upraw­iają ogródek, pode­j­mują próby pis­arskie lub zaj­mują się wolontariatem.

Jak widać pode­j­mowanie zajęć poza­lek­cyjnych w młodym wieku to inwest­y­cja na przyszłość, która gwaran­tuje znalezie­nie lep­szej pracy, a życie czyni lep­szym, ciekawszym i bogatszym.

Zobacz inne artykuły

Odpowiedzi: 1

  • 1. Re: Zajęcia dodatkowe

    Moje dzieci same zaproponowały mi na jakie zajęcia dodatkowe chciałyby chodzić. Starsza córka wybrała zajęcia plastyczne, a młodsza kulinarne szaleństwa w szkole Little Chef. Obie są bardzo zadowolone ;)

    Gravatar użytkownika: marlena 10 lat temu marlena

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony