Tajemnicze przygody Kubusia

Znani i lubiani tatusiowie: Maciej Orłoś

… i jego „Tajem­nicze przy­gody Kubusia”

Maciej Orłoś

Znany przede wszys­tkim jako prezen­ter telewiz­yjny, głównie – Tele­ex­presu, który prowadzi od 1991. To tata zaan­gażowany w akcję propagu­jącą czy­tanie „Cała Pol­ska czyta dzieciom” o której pisal­iśmy nie raz. A pry­wat­nie: ojciec czworga dzieci, które są jego inspiracją i stały się pier­wow­zo­rami bohaterów dwóch książek: Tajem­nicze przy­gody Kubu­sia oraz Tajem­nicze przy­gody Mel.

Te sym­pa­ty­czne opowiada­nia są z pozoru bardzo zwycza­jne – opisują codzi­en­ność małej dziew­czynki i małego chłopca. Jed­nak wiele ciekawych zdarzeń burzy porządek ułożonego dnia za sprawą… dzi­ad­ków!

Kubuś w tylko na pozór zwycza­jnym świecie doświad­cza czegoś niezwykłego i niecodzi­en­nego. Ogromną zasługę w burze­niu owej rutyny ma bab­cia Kubu­sia – osoba niezwykła i tajem­nicza. Tym­cza­sem w przy­padku Meli podobną rolę odgrywa dziadek.

Dzieją się rzeczy zagad­kowe i niewytłu­maczalne, o których na pewno warto przeczytać…

Pole­camy!

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony