Artykuły w kategorii: Ciąża

Farbowanie włosów w ciąży - Czytaj całość

14 lata temu

Zad­bana mama to szczęśliwa mama. Jed­nak zda­nia lekarzy na temat far­bowa­nia włosów w cza­sie ciąży jest podzielone. Jedni uważają, że bar­wie­nie włosów w stanie bło­gosław­ionym jest całkowicie niewskazane, drudzy twierdzą, że koloryza­cja nie ma wpływu na dziecko, jeszcze inni sugerują, że można ale z pewnoś­cią nie w pier­wszym trymestrze ciąży.

Farbowanie włosów w ciąży - Czytaj całość

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna? - Czytaj całość

13 lata temu

Pier­wiastki (tak nazy­wamy kobi­ety rodzące po raz pier­wszy) bardzo często zadają to pytanie w obawie by nie przeoczyć objawów i zbyt późno nie trafić do szpi­tala. Uspokajamy!

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna? - Czytaj całość

Lot samolotem a ciąża - Czytaj całość

14 lata temu

Pomimo że nie ma prze­ci­wwskazań dla kobiet w ciąży, by podróżowały samolotem, to część linii lot­niczych nie wpuszcza na pokład samolotu kobiet w zaawan­sowanej ciąży (powyżej 32 – 35 tygod­nia). Dlat­ego pod­czas rez­erwacji biletu lot­niczego warto zapy­tać, czy linia lot­nicza, w której chcemy wykupić przelot pozwala na podróż kobiet ciężarnych albo czy nie są wyma­gane jakieś dodatkowe zaświad­czenia lub doku­menty. Trzeba pamię­tać także o tym, że jeśli podróż powrotna będzie odby­wała się za pośred­nictwem innych linii lot­niczych (nie pol­s­kich), wów­czas należy poprosić lekarza o wyp­isanie tych samych doku­men­tów w wer­sji anglojęzycznej.

Lot samolotem a ciąża - Czytaj całość

Ciąża, dziecko, alkohol - Czytaj całość

14 lata temu

Czy kobi­eta w ciąży może pić alkohol?

Nie. Kobi­eta w ciąży nie powinna pić alko­holu nawet w niewiel­kich iloś­ci­ach. Nieprawdą jest, że w niewielkie dawki alko­holu w ciąży poprawia krąże­nie, bądź korzyst­nie wpłyną na lak­tację. Nie ma żadnej bez­piecznej dozy alko­holu, która gwaran­towałaby brak szkodli­wego wpływu na dziecko. Każda ilość alko­holu, którą spożywa przyszła mama, spoży­wana jest równocześnie przez dziecko i każda dawka dzi­ała toksy­cznie na płód. Powo­dem jest łożysko, które nie chroni przed wchła­ni­an­iem alko­holu do krwiobiegu.

Ciąża, dziecko, alkohol - Czytaj całość

Pokój dla dziecka - Czytaj całość

14 lata temu

Wybór odpowied­niego pokoju dla dziecka niejed­nokrot­nie przys­parza prob­lemów. Doty­czy to zarówno rodz­iców, którzy mieszkają w małym mieszka­niu jak i rodz­iców, którzy posi­adają duży dom.

Pokój dla dziecka - Czytaj całość

Dieta w ciąży - Czytaj całość

14 lata temu

Nieprawdą jest, że kobi­eta w ciąży powinna jeść za dwie osoby – powinna jeść dla dwóch osób.

Pri­o­ry­tetem jed­nak jest, aby kobi­eta w ciąży odży­wiała się praw­idłowo i zdrowo, gdyż ma to ogromny wpływ na stan dziecka po urodze­niu oraz na dolegli­wości ciążowe.

Dieta w ciąży - Czytaj całość

Witaminy w ciąży - Czytaj całość

14 lata temu

Gdy kobi­eta planuje ciążę, wów­czas świadomie zaczyna się do niej przy­go­towywać – zaczyna się zdrowo odży­wiać, kupuje rożné wit­a­minki, które mogłyby wspomóc zajś­cie w ciążę oraz przy­czynić się do praw­idłowego roz­woju zar­o­dka. Więk­szy prob­lem pojawia się wtedy, gdy kobi­eta nie planowała poczę­cia i nieświadomie zaszła w ciążę. Dlat­ego nie zwraca uwagi na to co je, przy­czy­ni­a­jąc się do niewłaś­ci­wego roz­woju dziecka. Na samym początku żadna kobi­eta nie odży­wia się ide­al­nie. Kobi­eta w pier­wszych tygod­ni­ach nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozwija się w niej nowe życie.

Witaminy w ciąży - Czytaj całość

Wyprawka dla noworodka. Lista najbardziej potrzebnych rzeczy - Czytaj całość

14 lata temu

W tym artykule przed­staw­iamy listę najpotrzeb­niejszych rzeczy dla Two­jego nowonar­o­d­zonego dziecka. Zanim jed­nak wybierzesz się na zakupy, sprawdź, co otrzy­małaś w spadku lub w prezen­tach od blis­kich i zna­jomych. Po co wydawać pieniądze dwa razy?

Wyprawka dla noworodka. Lista najbardziej potrzebnych rzeczy - Czytaj całość

Badania w czasie ciąży - Czytaj całość

14 lata temu

Gdy już wiesz, że zosta­niesz mamą, musisz nastawić się na całą serię badań oraz znacznie częst­sze wiz­yty w gabinecie gineko­log­icznym. Ciąża to czas, w którym kobi­eta jest pod szczególną ochroną lekarzy, jest to czas, w którym dbasz nie tylko o siebie ale też o swo­jego malucha. Dlat­ego warto wiedzieć kiedy i jakie bada­nia należy wtedy przeprowadzić.

Badania w czasie ciąży - Czytaj całość

Pierwszy trymestr ciąży - Czytaj całość

14 lata temu

Pier­wszy trymestr trwa od pier­wszego dnia ostat­niej miesiączki, do 12 — 13 tygod­nia ciąży. W tym cza­sie rozwi­jają się wszys­tkie najważniejsze organy dziecka. Najbardziej oczy­wistym symp­tomem ciąży jest zatrzy­manie cyklu miesiączkowego. Gdy nie dostałaś miesiączki, a pode­jrze­wasz ciążę – wybierz się jak najszy­b­ciej do ginekologa.

Pierwszy trymestr ciąży - Czytaj całość

Paginacja

1 2 >>

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony