Artykuły w kategorii: Ciąża, poród

Pierwsze słówka. O rozwoju mowy maluszków - Czytaj całość

12 lata temu

Ori­en­ta­cyjnej oceny stanu mowy dziecka może dokonać opiekun, jego czu­jność stanowi główny punkt szy­bkiej iden­ty­fikacji prob­lemu. Wczesna inter­wencja logope­dy­czna pomaga niemalże w 100% wyleczyć wadę wymowy.

Pierwsze słówka. O rozwoju mowy maluszków - Czytaj całość

Kalendarz pylenia roślin - Czytaj całość

12 lata temu

Zobacz co uczula Twoje dziecko!

Zachę­camy Rodz­iców do zapoz­na­nia się naszym kalen­darzem pyle­nia aler­gizu­ją­cych roślin.

Kalendarz pylenia roślin - Czytaj całość

Temperatura u dziecka — jak ją zwalczyć? - Czytaj całość

13 lata temu

O gorączce mówimy wtedy, gdy tem­per­atura ciała przekracza 38°C. Pod­wyżs­zona tem­per­atura ciała jest odpowiedzią orga­nizmu na sze­roko pojęty pro­ces zapalny. U dzieci stan zapalny najczęś­ciej wywoły­wany jest przez zakaże­nia wiru­sowe, bak­teryjne lub grzybicze.

Temperatura u dziecka — jak ją zwalczyć? - Czytaj całość

Jak stymulować rozwój mowy dziecka? - Czytaj całość

12 lata temu

Rola pier­wszego nauczy­ciela dziecka, to odpowiedzialna a zarazem najbardziej nat­u­ralna „pro­fesja” rodz­iców. Rozwój mowy, będący jed­nym z kom­po­nen­tów roz­woju człowieka w dużej mierze zależy właśnie od tych pier­wszych nauczycieli.

Jak stymulować rozwój mowy dziecka? - Czytaj całość

Nowe potrawy w diecie dziecka - Czytaj całość

13 lata temu

Wiele matek, gdy ich maluch ukończy czwarty miesiąc, zas­tanawia się czy to już nie pora na uroz­maice­nie diety dziecka. Duży wpływ na tę decyzję ma sze­roka oferta pro­duk­tów przez­nac­zonych dla najmłod­szych. Pro­dukty te dostępne są w każdym super­marke­cie i spoży­wać mogą je dzieci, które ukończyły już piąty miesiąc.

Nowe potrawy w diecie dziecka - Czytaj całość

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? - Czytaj całość

13 lata temu

To temat trudny i nieuchronny. W przed­szkolu, w szkole, w rodzinie – nasze dziecko prędzej czy później zetknie się z prob­le­mem. Poczuje wtedy lęk, ten sam który w dziecińst­wie poz­nał każdy z nas.

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? - Czytaj całość

Co zabrać ze sobą do porodu? - Czytaj całość

12 lata temu

Ter­min porodu wyz­nac­zony przez lekarza jest ori­en­ta­cyjny. Poród dwa tygod­nie wcześniej lub dwa później to również norma. Dlat­ego zachę­camy by już na 3 tygod­nie przed spodziewanym rozwiązaniem spakować wszys­tkie niezbędne rzeczy, które należy zabrać ze sobą na porodówkę.

Co zabrać ze sobą do porodu? - Czytaj całość

Farbowanie włosów w ciąży - Czytaj całość

13 lata temu

Zad­bana mama to szczęśliwa mama. Jed­nak zda­nia lekarzy na temat far­bowa­nia włosów w cza­sie ciąży jest podzielone. Jedni uważają, że bar­wie­nie włosów w stanie bło­gosław­ionym jest całkowicie niewskazane, drudzy twierdzą, że koloryza­cja nie ma wpływu na dziecko, jeszcze inni sugerują, że można ale z pewnoś­cią nie w pier­wszym trymestrze ciąży.

Farbowanie włosów w ciąży - Czytaj całość

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna? - Czytaj całość

12 lata temu

Pier­wiastki (tak nazy­wamy kobi­ety rodzące po raz pier­wszy) bardzo często zadają to pytanie w obawie by nie przeoczyć objawów i zbyt późno nie trafić do szpi­tala. Uspokajamy!

Poród — skąd wiemy, że już się zaczyna? - Czytaj całość

Lot samolotem a ciąża - Czytaj całość

13 lata temu

Pomimo że nie ma prze­ci­wwskazań dla kobiet w ciąży, by podróżowały samolotem, to część linii lot­niczych nie wpuszcza na pokład samolotu kobiet w zaawan­sowanej ciąży (powyżej 32 – 35 tygod­nia). Dlat­ego pod­czas rez­erwacji biletu lot­niczego warto zapy­tać, czy linia lot­nicza, w której chcemy wykupić przelot pozwala na podróż kobiet ciężarnych albo czy nie są wyma­gane jakieś dodatkowe zaświad­czenia lub doku­menty. Trzeba pamię­tać także o tym, że jeśli podróż powrotna będzie odby­wała się za pośred­nictwem innych linii lot­niczych (nie pol­s­kich), wów­czas należy poprosić lekarza o wyp­isanie tych samych doku­men­tów w wer­sji anglojęzycznej.

Lot samolotem a ciąża - Czytaj całość

Paginacja

<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 >>

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Regina - Czytaj całość

osoba wyniosła i dumna jak królowa

Regina - więcej

Imiona:


Stopka strony