Artykuły w kategorii: 0-12 miesięcy, 12-24 miesiące

Ospa wietrzna. Objawy, metody leczenia - Czytaj całość

13 lata temu

Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną wywoły­waną przez wirusy varicella-​zoster. Epi­demie tej choroby wys­tępują co 3 – 4 lata w cza­sie zimy i wczesną wiosną, a najczęś­ciej cho­rują na nią dzieci uczęszcza­jące do żłobków, przed­szkoli i szkół. Jest to choroba łatwo rozprzestrzeni­a­jąca się w dużych skupiskach ludzi.

Ospa wietrzna. Objawy, metody leczenia - Czytaj całość

Karmienie piersią — naturalne, najzdrowsze… - Czytaj całość

13 lata temu

Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdrowia propaguje model karmienia wyłącznie mlekiem matki przez pier­wszych 6 miesięcy życia dziecka oraz kon­tyn­uowanie karmienia do ukończenia 2 roku życia w formie uzu­pełnienia diety.

Karmienie piersią — naturalne, najzdrowsze… - Czytaj całość

Pierwsza pomoc - Czytaj całość

13 lata temu

Gdy dziecko upad­nie lub uderzy się, nie trzeba długo czekać na jego płacz. Najskuteczniejszym lekiem na uspoko­je­nie dziecka jest przy­tu­le­nie go przez rodz­iców. Łagodny i spoko­jny głos rodz­iców sprawia, że dziecko czuje się ono bez­piecznie, dzięki temu maluch szy­bko się uspokoi. Wtedy można zająć się raną swo­jej pociechy.

Pierwsza pomoc - Czytaj całość

Dziewiąty miesiąc - Czytaj całość

13 lata temu

Dziewię­ciomiesięczny maluch to około sześ­cio – ośmiok­ilo­gramowy brzdąc. Co tydzień nabywa nowych umiejęt­ności. Dziecko samodziel­nie siedzi i bez prob­lemu prze­chodzi z tej pozy­cji do pozy­cji leże­nia na brzuszku.

Dziewiąty miesiąc - Czytaj całość

Bobomigi - Czytaj całość

13 lata temu

Bobomigi to prosta metoda komu­nikacji z niemowlę­ciem. Określe­nie niemowlę nie do końca jest trafne, ponieważ małe dzieci wcale nie są nieme – doskonale potrafią porozu­miewać się z otocze­niem, jed­nak nie za pomocą słów, a przy pomocy prostych gestów — języka migowego.

Bobomigi - Czytaj całość

Jedenasty miesiąc - Czytaj całość

13 lata temu

Powoli okres niemowlęcy dob­iega końca – dziecko rozpoczy­na­jąc jede­nasty miesiąc życia przekracza trzykrotną wagę urodzeniową. Dzi­w­czynka waży około 9 kg przy wzroś­cie 72,7 cm, a chłopczyk około 10 kg, a jego wzrost to 75 cm.

Jedenasty miesiąc - Czytaj całość

Dziesiąty miesiąc - Czytaj całość

13 lata temu

W dziesią­tym miesiącu, dziecko jest zach­wycone umiejęt­noś­cią przemieszcza­nia się, teraz będzie zwiedzało wszys­tkie dostępne miejsca. Maluch już w pełni opanował czworakowanie i cza­sem trudno za nim nadążyć. Trzeba teraz uważać znacznie bardziej na dziecko, bo z pewnoś­cią będzie wdrapy­wał się na schody i meble oraz na inne przeszkody. Dziecko coraz więcej czasu będzie spędzało w pozy­cji stojącej.

Dziesiąty miesiąc - Czytaj całość

Ból brzucha u dziecka - Czytaj całość

13 lata temu

Gdy niemowlę głośno płacze, a Ty nie wiesz czego to przy­czyna, w pier­wszej kole­jności sprawdź czy to cza­sem nie „atrakcje” powodowane bólem brzucha lub kolkami. Co może być przy­czyną bólu brzucha u dziecka?

Ból brzucha u dziecka - Czytaj całość

Pokój dla dziecka - Czytaj całość

13 lata temu

Wybór odpowied­niego pokoju dla dziecka niejed­nokrot­nie przys­parza prob­lemów. Doty­czy to zarówno rodz­iców, którzy mieszkają w małym mieszka­niu jak i rodz­iców, którzy posi­adają duży dom.

Pokój dla dziecka - Czytaj całość

Zdrowe mleko butelkowe - Czytaj całość

13 lata temu

Korzyści nat­u­ral­nego karmienia mlekiem matki są niepod­ważalne. Z różnych powodów jed­nak kobi­ety decy­dują się na karmie­nie noworodka mlekiem mody­fikowanym. Nieważné jakich! to indy­wid­u­alny wybór każdej z nich.

Zdrowe mleko butelkowe - Czytaj całość

Paginacja

<< 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Panel informacyjny - drugi

Wybierz imię

Imisława - Czytaj całość

ta, która zapoczątkowuje sławę

Imisława - więcej

Imiona:


Stopka strony