u babci jest słodko

U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką (…)

… to prawda od lat! Piosenka z tek­stem wier­sza Wandy Chotom­skiej przynosi wiele wspom­nień z dzieciństwa. Każdy z nas pamięta akademie, wys­tępy, lau­rki, kwiaty, bom­bonierki w szczególne święto Dnia Babci i Dziadka.

W tym roku 21 – 22 sty­cz­nia przy­pada na week­end, mamy więc doskon­ałą okazję by poświę­cić naszym Dzi­ad­kom więcej wspól­nych chwil. Prze­cież tak wiele im zawdzięczamy!

Dzięku­jmy szczegól­nie za cier­pli­wość i łagod­ność w opiece nad naszymi pociechami, za szczere serce, którym obdarowują je każdego dnia, za wartości i wszys­tkie cenne nauki przekazane w cza­sie gdy my sami jesteśmy zabiegani.

Kiedy tata basem huknie ,
kiedy mama cię ofuknie ,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym -
to do kogo człowiek stuka ,
gdzie azylu sobie szuka ,
to do kogo , to do kogo tak jak w dym? (…)

Dzi­ad­kowie utulą, pocieszą, doradzą, w trud­nych sytu­ac­jach podzielą się doświad­cze­niem i życiową mądroś­cią… korzys­ta­jmy z tego!

Na co dzień pielęgnu­jmy w ser­cach naszych dzieci miłość i sza­cunek do Dzi­ad­ków. Nauka ta zaowocuje, szczegól­nie gdy my sami będziemy cieszyć się wnukami.

Mamy jeszcze kilka dni by przy­go­tować coś wyjątkowego w prezen­cie dla Babci i Dzi­adka.
Najmłod­szym pomóżmy narysować lau­rkę, nauczmy wier­szyka, piosenki. Miłosny liś­cik pt. „Kocham Bab­cię i Dzi­adka za to, że…” z pewnoś­cią przyniesie wiele radości i wzruszeń.

Starszym wnukom pod­powiadamy. Czeko­ladki i frezje to już trady­cja, cią­gle na topie. Zachę­camy do wspól­nego wyjś­cia — kino, teatr, kolacja w ulu­bionej restau­racji. I choć może film okaże się nie naj­ciekawszy, a jedze­nie nie tak dobre „jak u babci” naj­cen­niejsze by cieszyć się wspól­nie spęd­zonym cza­sem, którego cią­gle nam brakuje!

Na zakończe­nie zaśpiewa­jmy jeszcze raz!

U babci jest słodko ,
świat pach­nie szarlotką.… (…)

(…) Wszys­tkie wnuki, nawet duże,
nawet takie po maturze,
nawet takie z długą brodą aż po pas,
niech do babci lecą z kwiatkiem
i zan­iosą na dokładkę tę piosenkę,
którą śpiewa każdy z nas.

Zobacz inne artykuły

Podobne artykuły


Panel informacyjny - pierwszy

Panel informacyjny - drugi


Stopka strony